Sut i ddefnyddio'r safle hwn   Amdanom ni   Cyflwyniadau   Adborth   Rhoi   

Cymru.Assemblies.org.uk - Gwasanaethau ysgol i bawb i bob tymor

Telerau, Amodau a Gwybodaeth am Gwcis

Hawlfraint

Mae dyluniad, darluniau, testun, deunydd aml-gyfrwng a chynnwys arall y safle yn destun hawlfraint. Rhaid i chi gysylltu â ni a chael ein caniatâd yn ysgrifenedig cyn ailddosbarthu unrhyw ddeunydd rydych yn ei lawrlwytho o’r safle hwn neu’n ei ddefnyddio er budd ariannol.

Gwefannau a’u cynnwys

Mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill: ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am eu cynnwys, ac ni allwn roi caniatâd mewn perthynas â chynnwys a geir o safleoedd eraill neu gynnwys sy’n gysylltiedig â’r safle hwn.

Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw oblygiadau sy’n deillio o’ch defnydd chi o’r wefan hon na’i chynnwys, ychwaith.

Preifatrwydd

Mae SPCK yn ymrwymedig i gadw data personol yn ddiogel a bod yn hollol dryloyw ynghylch sut y caiff data ei ddefnyddio.
Mae Polisi Preifatrwydd SPCK ar gael ar y brif wefan yn spckpublishing.co.uk/privacy-and-cookies-policy.

Defnydd o gwcis ar y safle hwn

Mae’r safle’n defnyddio cwcis at ddibenion ystadegol, fel y gallwn weld sut mae’r safle’n cael ei ddefnyddio. Mae’r rhain yn ddefnyddiol i ni, ond nid ydynt yn angenrheidiol i weithrediad y safle.
Rydym yn defnyddio Google Analytics i ddarparu’r ystadegau hyn. Golyga hyn fod Google yn gosod a chael mynediad i’r cwcis hyn, ac yn storio a phrosesu’r wybodaeth y mae’n ei chasglu drwyddynt ar ei gyfrifiaduron.Gall Google hefyd basio’r wybodaeth i bartïon eraill lle mae’n rhaid gwneud hynny dan y gyfraith, neu i’w phrosesu ymhellach. Mae’r wybodaeth yn cynnwys Cyfeiriad Rhyngrwyd (IP) y cyfrifiadur rydych yn ei ddefnyddio, a’r tudalennau rydych yn ymweld â nhw. Mae Google yn ymrwymo i beidio â defnyddio’r wybodaeth hon ar y cyd ag unrhyw ddata arall y mae’n ei gasglu drwy wasanaethau eraill y mae’n eu cynnig.
Drwy dderbyn cwcis o’r wefan hon, rydych yn cydsynio i Google brosesu’r data fel yr amlinellwyd gennym. Os hoffech flocio’r cwcis hyn, gallwch ffurfweddu eich porwr i wneud hynny. Mae cyngor ar sut i wneud hyn ar gyfer pob un o’r prif borwyr ar gael yn www.aboutcookies.org.

O Ionawr 2019, mae’r safle hefyd yn defnyddio cwcis y mae eu hangen ar Google AdSense i gefnogi hysbysebion gan drydydd partïon. (Mae hysbysebu yn ffynhonnell o refeniw sy’n helpu'r safle i barhau.) Mae SPCK yn nodi meini prawf i gyfyngu ar natur yr hysbysebu a ddangosir, gyda'r bwriad o sicrhau nad oes unrhyw beth amhriodol yn ymddangos.
Mae’r cwcis hyn yn cael eu defnyddio i dargedu hysbysebion yn seiliedig ar ymweliadau blaenorol â’r wefan hon a gwefannau eraill sydd hefyd yn defnyddio hysbysebion trydydd parti, brasamcan o’ch lleoliad (sy’n cael ei nodi drwy ddefnyddio’r cyfeiriad IP y mae eich cyfrifiadur/rhwydwaith yn ei gyflwyno i’r Rhyngrwyd), a gwybodaeth dechnegol berthnasol arall, fel math/fersiwn y porwr rydych yn ei ddefnyddio.
Fel gyda'r cwcis a ddefnyddir gan Google Analytics, rydych yn cydsynio i’w defnydd fel yr amlinellir drwy barhau i ddefnyddio’r wefan. Os hoffech flocio’r cwcis hyn, mae cyngor ar sut i wneud hyn ar gyfer pob un o’r prif borwyr ar gael yn www.aboutcookies.org.

Os ydych yn defnyddio hen borwr, mae’n bosibl y gwnawn nodyn o hynny am hyd eich ymweliad, fel y gallwn addasu arddangosiad y dudalen yn briodol. (Caiff ‘cwci sesiwn’ ei storio ar eich cyfrifiadur i gofnodi dewisiadau o’r fath dros dro.)

Gall cwci arall nodi a ydych yn gwneud mwy o ddefnydd o ddeunydd cynradd neu uwchradd yn ystod eich ymweliad a gall wneud mân addasiadau i’r safle o ganlyniad (er enghraifft, gosodiadau awtomatig y dudalen chwilio).

Gallech geisio rhagor o wybodaeth am y defnydd o gwcis, a pholisi cwcis SPCK, yn www.assemblies.org.uk/about/terms-and-cookies

Tudalennau eraill
Sut i ddefnyddio'r safle hwn
Adborth
Rhoi
Telerau a Chwcis
Amdanom ni
Cyflwyniadau