Sut i ddefnyddio'r safle hwn   Amdanom ni   Cyflwyniadau   Adborth   Rhoi   

Cymru.Assemblies.org.uk - Gwasanaethau ysgol i bawb i bob tymor

Darlun addurniadol

E-bost Twitter FFacebook

-
X
-

Gwneud Ffrindiau Newydd

Helpu´r plant i feddwl am bwysigrwydd cyfeillgarwch ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd.

gan The Revd Sophie Jelley

Addas ar gyfer

 • Ysgol gyfan (Gynradd)

Nodau / Amcanion

Helpu´r plant i feddwl am bwysigrwydd cyfeillgarwch ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd.

Paratoad a Deunyddiau

 • Fe fydd arnoch chi angen amlen enfawr, gyda´ch enw arni, a honno´n cynnwys llythyr mawr neu gerdyn gwahoddiad enfawr yn eich gwahodd i´r gwasanaeth.
 • Chwiliwch am stori Sacheus (Luc 19.1–9).

Gwasanaeth

 1. Dywedwch eich bod yn teimlo´n dda eich bod yn cael bod yma yn y gwasanaeth heddiw. 

  Os ydych chi´n newydd, cyflwynwch eich hun a rhannwch eich teimladau ynghylch eich pleser o fod yn bresennol heddiw. Os nad ydych chi´n newydd, cyflwynwch eich hun i´r plant sy´n newydd yn yr ysgol, a siaradwch am sut roedden nhw´n teimlo wrth ddod i ysgol newydd. 

  Mae nifer ohonoch chi´n newydd - plant y dosbarth derbyn, plant newydd yn ymuno â dosbarthiadau eraill. Holwch oes rhywun yn dod o wlad arall, ac ati. Dewiswch wirfoddolwr i ddod ymlaen i agor eich amlen a dangos beth sydd ynddi. Dywedwch eich bod wedi teimlo´n dda wrth ddod i´r gwasanaeth am fod rhywun wedi mynd i´r drafferth i´ch gwahodd yno.

 2. Dywedwch wrth y plant yr hoffech chi ddweud stori am Iesu yn gwneud ffrindiau newydd. Un o´r rheini oedd Sacheus, a dyma´r stori. 

  Dyn bychan oedd Sacheus. Wrth ei waith roedd yn casglu trethi - eglurwch fod hynny´n golygu nad oedd pobl yn hoff iawn ohono am ei fod yn mynnu gwneud iddyn nhw dalu arian. Roedd Sacheus wedi clywed bod Iesu´n dod i´r dref lle´r oedd yn byw, ac roedd Sacheus yn awyddus iawn i gwrdd ag Iesu. Er mwyn cael ei weld yn iawn, fe benderfynodd Sacheus ddringo i ben coeden. Oddi yno fe allai weld dros ben y dyrfa. 

  Wrth i Iesu fynd heibio, fe welodd Sacheus ar ben y goeden. Galwodd Iesu ar Sacheus gan roi croeso iddo a gofyn a gai fynd gydag ef i´w dy wedyn i gael te. Roedd Sacheus wrth ei fodd bod ganddo ffrind newydd o´r enw Iesu, ac roedd Iesu´n hapus i fod yn ffrindiau â Sacheus, er bod llawer o bobl yn gwgu gan nad oedden nhw´n hoff iawn o Sacheus ac yn meddwl nad oedd yn ddyn da iawn.

 3. Ar ddechrau blwyddyn newydd, dydi pawb ddim yn adnabod pob un sydd yn yr ysgol. Mae bob amser rywun newydd i gwrdd ag o neu hi, waeth i ba ddosbarth rydych chi´n perthyn, ar y buarth amser chwarae neu yn y neuadd ginio. 

  Byddwch yn barod i groesawu cyfeillion newydd y gallech chi gwrdd â nhw. Efallai nad ar ben coeden y byddan nhw, ond efallai y byddan nhw´n teimlo´n ansicr ac yn unig braidd, fel roedd Sacheus yn y stori. Byddwch yn gyfeillgar â rhai dydych chi ddim yn eu hadnabod yn dda. Efallai y gallech chi roi gwahoddiad iddo ef neu hi ddod i chwarae â chi ar yr iard neu i eistedd wrth eich ymyl amser cinio.

 4. Roedd Iesu´n un da am wneud ffrindiau, hyd yn oed gyda phobl nad oedd pobl eraill yn eu hoffi rhyw lawer. Mae Iesu eisiau i ni wneud ffrindiau newydd hefyd.

Amser i feddwl

Meddyliwch am eich ffrindiau - beth sy´n eich gwneud chi´n hapus pan fyddwch chi yn eu cwmni? Efallai eich bod yn cael hwyl ac yn mwynhau chwerthin gyda´ch gilydd, yn mwynhau chwarae gyda´ch gilydd, yn meddwl am gemau newydd, ac yn gwneud pethau arbennig gyda´ch gilydd. Meddyliwch sut beth fyddai ein bywyd heb ffrindiau. Mae ffrindiau´n rhan bwysig iawn o fywyd.

Gweddi
Dduw Dad,
Diolch i ti am ffrindiau newydd.
Helpa ni i fod yn ffrindiau da.
Helpa ni i fod yn ffrindiau i ti,
Ac i allu dod i dy adnabod di yn well yn ystod yr amser rydyn ni yn yr ysgol yma.
Yn enw Iesu.

Dyddiad cyhoeddi: Medi 2009    Cyhoeddwyd gan SPCK, Llundain, UK.
Argraffwch y dudalen hon