Sut i ddefnyddio'r safle hwn    Amdanom ni    Cyflwyniadau    Adborth    Rhoi   

Cymru.Assemblies.org.uk - Gwasanaethau ysgol i bawb i bob tymor

Darlun addurniadol

E-bost Twitter FFacebook

-
X
-

Arwyddion Ffyrdd

Meddwl am yr hyn y mae Cristnogion a phobl o grefyddau eraill yn ei ddysgu am fywyd o’r Beibl.

gan Rebecca Parkinson

Addas ar gyfer

 • Ysgol gyfan (Gynradd)

Nodau / Amcanion

Meddwl am yr hyn y mae Cristnogion a phobl o grefyddau eraill yn ei ddysgu am fywyd o’r Beibl.

Paratoad a Deunyddiau

 • Beibl, i’w ddangos.
 • Fe fydd arnoch chi angen lluniau o’r arwyddion ffyrdd sydd yma. Mae’n bosib tynnu llun y rhain ar bapur, neu eu llwytho i lawr oddi ar y rhyngrwyd oddi ar: www.bris.ac.uk/imagelib/ts.html

Roadsign - no entryRoad sign - stopRoadsign - one way leftRoadsign - falling rocks

 

Gwasanaeth

 1. Gofynnwch i’r plant ydyn nhw’n gwybod beth yw neges pob un o’r arwyddion:

  Dim mynediad
  Stopiwch
  Un ffordd
  Perygl creigiau’n disgyn.

 2. Dangoswch y Beibl, a dywedwch fod Cristnogion a phobl o grefyddau eraill yn credu bod y Beibl yn llyfr sy’n cynnwys llawer o ddoethineb sy’n gallu ein helpu i fyw bywydau gwell.

 3. Dangoswch yr arwydd ‘Dim mynediad’. Weithiau mae’r Beibl yn dweud wrthym ni ei bod hi’n well i ni beidio â dilyn ambell ffordd o fyw (fel bod yn hunanol, a gwrthod rhannu). Fe allech chi gyfeirio at y Deg Gorchymyn. Mae Duw wedi rhoi gorchmynion i ni, nid oherwydd ei fod yn anfodlon i ni fwynhau ein hunain, ond oherwydd bod y gorchmynion yno i’n cadw’n ddiogel, am fod Duw yn ein caru ac yn gofalu amdanom ni.

 4. Dangoswch yr arwydd ‘Stop’. Eglurwch fod yn y Beibl rai storïau am y Gyfraith a storïau sy’n dweud wrthym ni am beidio gwneud rhai pethau y byddwn ni’n eu gwneud weithiau. Efallai ein bod ni’n achosi pryder neu boen i rywun neu’n gwneud rhywbeth sydd ddim yn iawn, er ein bod yn gwybod hynny. Mae’r Beibl yn dangos y dylem ni stopio gwneud y pethau sydd ddim yn iawn i ni eu gwneud a byw bywyd gwell lle gallwn ni helpu pobl eraill a gofalu amdanyn nhw.

 5. Dangoswch yr arwydd ‘Un ffordd’. Mae’r Beibl yn dangos ffordd o fyw i ni sy’n ein hannog i feddwl am eraill yn gyntaf o flaen ein hunain. Mae gofyn i ni beidio â rhoi ein hunain yn gyntaf a mynnu pethau, ond ystyried syniadau pobl eraill a meddwl am yr hyn sydd orau ganddyn nhw. Fe fyddwn ni’n hapusach pan fyddwn ni’n gwneud hynny.

 6. Dangoswch yr arwydd ‘Perygl’. Eglurwch fod Cristnogion yn credu nad yw’r Beibl yno i wneud ein bywydau yn ddiflas ond i ddangos i ni ffordd dda o fyw, ffordd sy’n gwneud y bobl o’n cwmpas ni’n hapus. Mae’n dangos fod perygl i ni fyw bywydau mor brysur ac mor hunanol fel ein bod yn y pen draw yn gwneud ein hunain a’r rhai o’n cwmpas yn anhapus hefyd.

 7. Pwysleisiwch eto nad llyfr rheolau i Gristnogion eu dilyn yw’r Beibl, ond llyfr sy’n llawn o enghreifftiau sut y gallwn ni fyw ein bywydau er mwyn eraill. Mae llawer o bobl yn gweld fod y Beibl yn rhoi arweiniad iddyn nhw, ac yn rhoi tangnefedd a chysur iddyn nhw. Mae rhai pobl yn credu bod Duw yn siarad yn uniongyrchol â nhw trwy’r Beibl. Fe fydd rhai pobl eraill yn ei weld fel ffynhonnell dda o storïau a doethinebau difyr o wareiddiad cynnar. Mae’n adrodd storïau am Iesu a’i ddilynwyr yn y Testament Newydd, a storïau am y bobl Iddewig yn yr Hen Destament.

Amser i feddwl

Myfyrdod

Meddyliwch am foment am yr arwyddion ffyrdd

sy’n ein helpu i fod yn ddiogel ar y ffordd.

Treuliwch rywfaint o amser yn ystyried o ble y cawn ni arwyddion ar gyfer ein bywydau.

Ydych chi’n gwybod unrhyw storïau o’r Beibl?

Ydyn nhw’n eich helpu chi i feddwl am sut i fyw?

Gweddi

Annwyl Dduw,

Diolch dy fod ti eisiau ein helpu ni yn trwy ein bywyd drwyddo draw.

Diolch i ti am roi’r Beibl i ni.

Amen.

 

Dyddiad cyhoeddi: Gorffennaf 2007    Cyhoeddwyd gan SPCK, Llundain, UK.
Argraffwch y dudalen hon