Sut i ddefnyddio'r safle hwn    Amdanom ni    Cyflwyniadau    Adborth    Rhoi   

Cymru.Assemblies.org.uk - Gwasanaethau ysgol i bawb i bob tymor

Darlun addurniadol

E-bost Twitter FFacebook

-
X
-

Nadolig: Adeg O Lawenydd Neu Unigrwydd?

Ystyried y ffaith nad yw adeg y Nadolig yn adeg o lawenydd i bawb.

gan Jude Scrutton

Addas ar gyfer

  • Ysgol gyfan (Uwchradd)

Nodau / Amcanion

Ystyried y ffaith nad yw adeg y Nadolig yn adeg o lawenydd i bawb.

Paratoad a Deunyddiau

  • Paratowch o flaen llaw nifer o ysgewyll (Brussels sprouts) trwy eu coginio mewn stêm am ychydig ac yna’u gorchuddio â siocled meddal. Gadewch y rhain mewn oergell dros nos.

Gwasanaeth

  1. Gofynnwch i’r myfyrwyr sut beth yw’r Nadolig iddyn nhw a’u teuluoedd. Wrth iddyn nhw ymateb, lluniwch restr ar siart droi neu fwrdd gwyn rhyngweithiol. Siaradwch am y cyffro, y rhannu anrhegion, a chael bod gyda’r bobl rydyn ni’n eu caru, cael bwyta hoff fwydydd, gosod addurniadau a siocledi ar y goeden Nadolig ac ati.

  2. Gofynnwch i’r myfyrwyr godi eu dwylo os ydyn nhw’n hoffi adeg y Nadolig (fe fydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr, hyd yn oed os ydyn nhw’n dod o gefndir trwblus, yn edrych ymlaen at y Nadolig). Byddwch yn ofalus, efallai y bydd rhai myfyrwyr yn gweld y Nadolig yn amser anodd, yn enwedig os ydyn nhw wedi colli rhai oedd yn annwyl ganddyn nhw ac yn agos atyn nhw. Byddwch yn ymwybodol o’ch cynulleidfa, a threfnwch fod rhai oedolion gyda chi i roi cefnogaeth sensitif os bydd angen.

  3. Gofynnwch i’r myfyrwyr: Pwy sy’n hoffi bwyta siocledi ar adeg y Nadolig? Dangoswch yr ysgewyll (sprouts) siocled iddyn nhw, ond peidiwch â dweud mai ysgewyll ydyn nhw. Eglurwch yr hoffech chi greu record byd trwy fwyta mwy na deg o’r melysion mewn 30 eiliad.

  4. Dewiswch ddau fyfyriwr fyddai’n fodlon rhoi cynnig arni - myfyrwyr sydd â synnwyr digrifwch ac sydd ddim yn dioddef o unrhyw alergedd - dau fyfyriwr yr ydych yn eu hadnabod yn eithaf da fyddai’n ddelfrydol. Wrth i’r myfyrwyr ddechrau bwyta, fe fydd y mynegiant ar eu hwynebau’n arwydd i’r gynulleidfa nad yw popeth yn iawn! Gallwch egluro’r gyfrinach i’r gynulleidfa (ac efallai y byddai’n syniad da cael bag plastig neu ddau yn barod i’r gwirfoddolwyr gael poeri iddyn nhw).

  5. Holwch, oes rhywun yn gweld pwrpas yn yr hyn rydych chi wedi gofyn i’w cyfoedion ei wneud? Eglurwch mai’r bwriad oedd dangos bod y Nadolig yn adeg o ddathlu a llawenhau i’r rhan fwyaf o bobl. Er hynny, mae llawer o bobl sy’n teimlo bod yr adeg hon o’r flwyddyn yn adeg oeraidd, unig ac anhapus iawn.

Amser i feddwl

Meddyliwch sut beth fyddai’r Nadolig pe na bai gennym gartref, heb fam neu dad neu rywun i ofalu amdanom.

Eglurwch sut yr oedd y Nadolig cyntaf wedi bod yn foment hyfryd wrth i Mair groesawu genedigaeth ei babi bach. Ond ar yr un pryd, fe fyddai hi wedi bod yn bryderus am y dyfodol, ac yn teimlo’n unig mae’n debyg am ei bod oddi cartref ac ymhell oddi wrth ei theulu.

Efallai y bydd eich ysgol yn gallu cefnogi elusen leol ar yr adeg yma - elusen fel Byddin yr Iachawdwriaeth, o bosib.

Gweddi
Arglwydd Dduw, helpa ni i gofio am y bobl sydd yn llai ffodus na ni ein hunain.

Cerddoriaeth

Lonely this Christmas’ gan Mud, ar gael yn rhwydd i’w llwytho i lawr.

Dyddiad cyhoeddi: Rhagfyr 2010    Cyhoeddwyd gan SPCK, Llundain, UK.
Argraffwch y dudalen hon