Sut i ddefnyddio'r safle hwn    Amdanom ni    Cyflwyniadau    Adborth    Rhoi   

Cymru.Assemblies.org.uk - Gwasanaethau ysgol i bawb i bob tymor

Darlun addurniadol

E-bost Twitter FFacebook

-
X
-

Beth sydd gan Paul i'w ddweud wrthym?

Ystyried pa mor berthnasol yw athrawiaeth Paul i’n byd modern.

gan Helen Bryant

Addas ar gyfer

  • Cyfnod Allweddol 4/5
  • Ysgolion Eglwys

Nodau / Amcanion

Ystyried pa mor berthnasol yw athrawiaeth Paul i’n byd modern.

Paratoad a Deunyddiau

Dim angen paratoi deunyddiau o flaen llaw.

Gwasanaeth

  1. ‘Peidiwch â gwneud dim o gymhellion hunanol nac o ymffrost gwag, ond mewn gostyngeiddrwydd bydded i bob un ohonoch gyfrif y llall yn deilyngach nag ef ei hun. Bydded gofal gan bob un ohonoch, nid am eich buddiannau eich hunain yn unig ond am fuddiannau pobl eraill hefyd.’

  2. Cafodd hyn ei ysgrifennu gan Paul tua 2,000 o flynyddoedd yn ôl, ond rwy'n credu fod ganddo rywbeth o ddifrif i'w ddweud wrthym heddiw. Gadewch i ni ei dorri i lawr a gweld sut y mae modd i ni gymhwyso'r ddysgeidiaeth hon i fywyd yn yr unfed ganrif ar hugain, a gweld a oes modd i ni ganfod rhywbeth i'w ddefnyddio yn ein bywydau heddiw.

  3. Gadewch i ni feddwl am yr ymadrodd ‘cymhellion hunanol’ yn y dyfyniad gan Paul.  Nid yw hyn mewn unrhyw ffordd yn datgan bod uchelgais yn anghywir - mae'n iawn bod yn uchelgeisiol, i gael nodau, amcanion a breuddwydion yr ydych yn dymuno cyrraedd atyn nhw. Os yw'r uchelgeisiau hynny'n deillio o fod wedi bod yn hunanol, fodd bynnag - hynny yw, eich bod wedi gosod eich hun o flaen pawb arall, rydych wedi sathru ar eraill i gael yr hyn yr ydych yn ei ddeisyfu - yna fydd hynny ddim yn iawn.  Gadewch i ni ddweud, er enghraifft, eich bod yn deisyfu o ddifrif chwarae'r brif ran yn nrama'r ysgol, a'ch bod yn gwybod bod eich ffrind eisiau mynd amdani, hefyd. Mae gennych ryw led amheuaeth y gall hi fod yn well na chi, felly rydych yn rhoi'r dyddiadau anghywir iddi ar gyfer y clyweliad.  Mae hi'n colli'r cyfle a chi sy'n cael y rhan.

  4. Mae Paul yn sôn hefyd am hunan-dyb. Mae hwn yn bwynt diddorol oherwydd nid wyf yn hollol sicr ein bod yn defnyddio'r gair hwnnw’n aml y dyddiau hyn, o leiaf nid wyf i'n ei glywed. Rydym, fodd bynnag, yn clywed ei gyfystyron: egöistig,  hunan-ganolog, hunanlesol. Yng nghyd-destun y ddrama, gall hyn olygu eich bod yn dangos eich hun o flaen eich ffrind oherwydd eich bod yn credu y gallech chi fod yn well na hi.

  5. Wedyn mae Paul yn dweud, ‘mewn gostyngeiddrwydd bydded i bob un ohonoch gyfrif y llall yn deilyngach nag ef ei hun’. Nid yw hun yn datgan y dylech chi roi eraill yn gyntaf bob amser; mae'n dweud os oes gennych chi alluoedd a doniau eich hun, ond yn ymwybodol bod rhywun yn well na chi wrth wneud rhywbeth, yna dylech roi llwyfan iddo ef neu hi a rhoi'r cyfle iddo ef neu hi ddisgleirio. Felly, wrth ddychwelyd at ddrama'r ysgol, fe ddylech ddweud y gwir am ddyddiadau’r clyweliad a gadael i'r person mwyaf cymwys chwarae'r rhan. Mae'n ymwneud â gostyngeiddrwydd; am fod yn ostyngedig a chydnabod bod gan bobl eraill ddoniau nad ydyn nhw gennym ni efallai, ac y daw ein hamser ni i ddisgleirio eto, ond nid o reidrwydd ar y foment benodol honno.

  6. Trwy weld disgleirdeb pobl eraill, rydym yn cydnabod eu diddordebau, gan roi o'r neilltu ein hunanoldeb. Mae'n fater o weld nad yw'r ‘hyn rwyf i ei angen’ o reidrwydd yr hyn sydd orau yn gyffredinol, i bobl eraill neu yn yr hir dymor.

Amser i feddwl

Felly, efallai heddiw, ceisiwch beidio â rhoi eich hun yn gyntaf. Gall hyn olygu'n syml ddal drws yn agored i rywun arall neu neilltuo amser i wrando ar ffrind sydd bob amser yn gwrando arnoch chi, neu helpu gartref yn hytrach na gadael popeth i'ch mam a'ch tad eu gwneud.

Gadewch i ni hefyd feddwl am y modd y gallwn geisio gweld eich lle chi yn y darlun mawr, gan gymryd i ystyriaeth bawb, ynghyd â'u doniau a'u hanghenion,yn hytrach na gosod ein hun yn gyntaf.

Dyddiad cyhoeddi: Mai 2014    Cyhoeddwyd gan SPCK, Llundain, UK.
Argraffwch y dudalen hon