Sut i ddefnyddio'r safle hwn    Amdanom ni    Cyflwyniadau    Adborth    Rhoi   

Cymru.Assemblies.org.uk - Gwasanaethau ysgol i bawb i bob tymor

Darlun addurniadol

E-bost Twitter FFacebook

-
X
-

Pentecost

Crist ynom ni

gan Hannah Knight

Addas ar gyfer

 • Cyfnod Allweddol 3
 • Ysgolion Eglwys

Nodau / Amcanion

Archwilio dathlu’r Pentecost fel dyfodiad yr Ysbryd Glân at ddilynwyr Iesu.

Paratoad a Deunyddiau

 • Os hoffech chi drefnu hynny, fe allai myfyrwyr ddarllen y rhan fwyaf o gynnwys y gwasanaeth hwn.
 • Paratowch gyflwyniad PowerPoint byr gyda delweddau yn gysylltiedig â’r Pentecost, neu'r Shavuot.

Gwasanaeth

 1. Mae’r Pentecost yn deillio o wyl Iddewig sy'n digwydd ar yr hanner canfed dydd ar ôl y Pasg. Mae'n dathlu'r digwyddiad pwysicaf yn hanes Israel, sef Moses yn derbyn y Tora (y pum llyfr cyntaf yn y Beibl Hebraeg). Byddai'r Iddewon yn cynnal gwyl gan ddefnyddio grawn o'r cynhaeaf gwenith. Mae gan y Pentecost lawer o enwau gwahanol yn cynnwys Shavuot, gwyl y cynhaeaf a gwyl yr wythnosau.

  Trwy gydol hanes Iddewig, roedd disgwyl i'r Iddewon astudio'r Tora ar noson gyntaf y Shavuot. Byddai plant yn cael eu hannog i ddysgu ar eu cof yr Ysgrythur ac o wneud hynny, yn cael eu gwobrwyo â phleserau.

  Erbyn heddiw, fodd bynnag, anghofiwyd am lawer o draddodiadau Iddewig a chollwyd eu harwyddocâd. Daeth yr wyl gyhoeddus bellach yn fwy o wyl fwyd na gwyl grefyddol. Bydd Iddewon traddodiadol yn parhau i oleuo canhwyllau ac adrodd bendithion, bwyta cynnyrch llaeth, astudio'r Tora a mynychu gwasanaethau'r Shavuot.

 2. Mae'r Pentecost Cristnogol yn cynrychioli dyfodiad yr Ysbryd Glân ar yr un ar ddeg apostol. Mae Cristnogion yn credu bod apostolion Iesu wedi cael eu dwyn ynghyd i ddathlu gwyl y Shavuot pan glywyd yn sydyn, swn gwynt yn rhuthro; fe lanwodd yr ystafell, ac fe ymddangosodd tafodau o dân uwchben pob un o'r apostolion. Dechreuodd yr apostolion lefaru wrth ei gilydd mewn ieithoedd gwahanol trwy ysbrydoliaeth yr Ysbryd Glân. Roedd yr wyl Iddewig, y Pentecost, yn wyl bererindod fawr. Felly, fe fyddai pobl o wahanol rannau o'r Ymerodraeth Rufeinig wedi dod ynghyd yn Jerwsalem. Pan welodd y bobl hynny yr apostolion yn llefaru yn eu hieithoedd nhw, roedden nhw wedi rhyfeddu ac roedden nhw’n dechrau meddwl, efallai, bod yr apostolion wedi meddwi.

 3. Mae stori yn y Beibl yn dweud wrthym fod Pedr wedi codi ar ei draed a phregethu o flaen y dorf. Soniodd am ddyfodiad yr Ysbryd Glân, ac am Iesu Grist, am sut y bu farw a'i atgyfodiad. Gofynnodd rhai yn y dorf beth allen nhw ei wneud, ac atebodd Pedr, ‘Edifarhewch a bedyddier pob un ohonoch yn enw Iesu Grist.’

  Ar y diwrnod hwnnw, bedyddiwyd dros dair mil o bobl ac fe wnaethon nhw barhau i wrando ar ddysgeidiaeth yr apostolion a chyflawni gwyrthiau yn ei enw da.

 4. Gall Cristnogion, ynghyd â'r rhai sydd ddim yn Gristnogion, wneud defnydd o'r moesoldeb sydd yn rhan o'r stori hon o'r Beibl. Gall yr Ysbryd Glân gael ei ddefnyddio o hyd gan ei fod yn cynrychioli maddeuant a chariad at eraill.

Amser i feddwl

Felly, sut mae'r Ysbryd Glân yn ein helpu yn ein bywyd beunyddiol? Mae Cristnogion yn credu ei fod yn ein cysuro, yn ein haddysgu i wahaniaethu rhwng y da a'r drwg, a'n cynorthwyo i aeddfedu yn ein perthynas â Duw a phobl eraill. Mae o'n ein helpu hefyd i fod yn ddelfryd ymddwyn i bobl eraill.

Pan fyddwch yn ymadael o'r gwasanaeth hwn, efallai y gallwch feddwl am y ffordd y gallwch chi fod yn berson mwy maddeugar gyda'ch ffrindiau a'ch teulu. Wyddoch chi ddim, efallai y derbyniwch yr un peth yn ôl.

Gweddi

Helpa ni i fod yn fwy maddeugar,
yn fwy hael,
ac yn fwy caredig,
heddiw.
Amen.

Dyddiad cyhoeddi: Mai 2015    Cyhoeddwyd gan SPCK, Llundain, UK.
Argraffwch y dudalen hon