Sut i ddefnyddio'r safle hwn    Amdanom ni    Cyflwyniadau    Adborth    Rhoi   

Cymru.Assemblies.org.uk - Gwasanaethau ysgol i bawb i bob tymor

Darlun addurniadol

E-bost Twitter FFacebook

-
X
-

Mae Duw yno

Cofio am Dduw yn ein bywydau prysur

gan K. J. Lacey

Addas ar gyfer

 • Ysgol gyfan (Uwchradd)

Nodau / Amcanion

Ystyried fod Duw yn bresennol hyd yn oed pan fydd ein bywyd yn ymddangos yn brysur.

Paratoad a Deunyddiau

 • Fe fydd arnoch chi angen fâs fawr, glir neu gynhwysydd y gallwch chi weld trwyddo; rhai cerrig mawr (i’w rhoi i mewn yn y fâs); rhai dail; rhai ffyn pren bach; petalau blodau a jwg o ddwr.
 • Dewisol: Efallai y byddwch yn dymuno chwarae'r gân ‘I smile’ gan Kirk Franklin yn ystod y cyfnod 'Amser i feddwl' yn y gwasanaeth, ac os felly bydd angen i chi drefnu’r modd o wneud hynny. Mae fideo o'r gân ar gael ar:https://www.youtube.com/watch?v=Z8SPwT3nQZ8. Mae’n para am 4.59 munud.

Gwasanaeth

 1. Os gallwch chi wneud hynny, rhuthrwch i mewn i’r gwasanaeth gan edrych yn brysur a dryslyd. Esboniwch y gall bywyd fod yn brysur iawn ar adegau, a soniwch wrth y myfyrwyr am rai o'r pethau yr ydych wedi gorfod ymdopi â nhw eisoes heddiw – gan or-ddweud, wrth gwrs! Os ydych chi’n cyflwyno'r gwasanaeth i gynulleidfa iau, efallai yr hoffech chi ofyn i’r myfyrwyr am ddisgrifiad nodweddiadol o'u hwythnos nhw a'r pethau sy'n eu cadw nhw’n brysur - clybiau, gweithgareddau ar ôl ysgol, gofalu am berthnasau, gwaith cartref ac yn y blaen. Pwysleisiwch y gall bywyd fod yn brysur iawn yn achos pob un ohonom!

 2. Dangoswch y fâs neu’r cynhwysydd gwag.

  Eglurwch i'r myfyrwyr y gallai’r fâs neu'r cynhwysydd gynrychioli eu bywyd. Ar hyn o bryd, mae’n wag, ond rydyn ni’n mynd i'w llenwi gyda’r pethau rydyn ni newydd fod yn siarad amdanyn nhw.

  Rhowch y cerrig yng ngwaelod y fâs.

  Eglurwch fod y cerrig yn cynrychioli’r ysgol a dysgu. Maen nhw’n debyg i flociau adeiladu sy'n gosod y sylfeini ar gyfer ein bywyd cyfan.

  Rhowch y dail yn y fâs.

  Eglurwch fod y dail yn cynrychioli pob un o'r meysydd hynny sy'n rhoi bywyd a mwynhad ni - y clybiau rydyn ni’n aelodau ohonyn nhw, y chwaraeon rydyn ni’n cymryd rhan ynddyn nhw, yr hobïau rydyn ni’n eu mwynhau - y pethau sy'n gwneud bywyd yn gyffrous ac yn hwyl.

  Rhowch y ffyn pren yn y fâs.

  Eglurwch fod y ffyn cynrychioli'r adegau yn ein bywyd pan fyddwn yn teimlo'n drist - yr adegau pan fyddwn yn cweryla gyda'n ffrindiau, pan fyddwn yn dadlau gyda'n teuluoedd, a phan rydyn ni mewn trafferth neu’n teimlo'n isel ein hysbryd.

  Rhowch y petalau yn y fâs (fe ddylai fod yn llawn erbyn hyn).

  Eglurwch fod y petalau yn cynrychioli’r amseroedd da rydyn ni’n eu treulio gyda’n ffrindiau ac aelodau ein teulu - yr adegau hynny sy'n gwneud i ni deimlo'n hapus yn ddiogel ac yn saff.

 3. Pwysleisiwch fod ein bywydau’n eithaf llawn. Erbyn i ni fod wedi llenwi ein bywydau â gweithgareddau yn yr ysgol, y gwaith, ein diddordebau, cael hwyl gyda ffrindiau ac yn y blaen, mae'n ymddangos nad oes lle i unrhyw beth arall yn ein bywyd, heb sôn am le i Dduw!

Amser i feddwl

Yn araf, arllwyswch y dwr i’r fâs.

Eglurwch, fod er ei fod yn ymddangos nad oedd mwy o le yn y fâs, pan wnaethoch chi arllwys y dwr i mewn roedd yn llifo i mewn ac yn llenwi pob bwlch. Yn yr un modd, mae Cristnogion yn credu bod Duw yno ym mhopeth a wnawn, ym mhob sefyllfa. Mae'n bresennol yn yr amseroedd da ac ar yr adegau drwg, yn y munudau swnllyd ac yn y distawrwydd. Weithiau, rydyn ni’n anghofio cydnabod Duw, ond mae’n dal i fod yno o hyd. Mae'n gwybod beth fyddwn ni’n ei wneud - pan fyddwn ni’n eistedd, yn sefyll, yn siarad, yn chwerthin, yn crio neu’n cysgu - ac mae'n gwybod pwy ydyn ni.

Mae awdur un o’r salmau sydd i'w cael yn y Beibl yn dweud, ‘Gwyddost ti pa bryd y byddaf yn eistedd ac yn codi; yr wyt wedi deall fy meddwl o bell.’ (Salm 139.2)

Gweddi
Annwyl Dduw,
Diolch am fod yno i ni hyd yn oed pan na fyddwn yn dy gydnabod di.
Diolch i ti am ofalu amdanom ni a’n caru ni, pan fyddwn ni’n gwneud pethau’n iawn a phan fyddwn ni’n gwneud pethau sydd ddim yn iawn.
Helpa ni i deimlo dy bresenoldeb bob dydd.
Boed i ni wenu am ein bod yn gwybod dy fod ti yno.
Amen.

Cân/cerddoriaeth

‘I smile’ gan Kirk Franklin, ar gael ar:https://www.youtube.com/watch?v=Z8SPwT3nQZ8

Dyddiad cyhoeddi: Mehefin 2017    Cyhoeddwyd gan SPCK, Llundain, UK.
Argraffwch y dudalen hon