Sut i ddefnyddio'r safle hwn    Amdanom ni    Cyflwyniadau    Adborth    Rhoi   

Cymru.Assemblies.org.uk - Gwasanaethau ysgol i bawb i bob tymor

Darlun addurniadol

E-bost Twitter FFacebook

-
X
-

Nadolig Gwasgfa Ariannol

Annog y myfyrwyr i ystyried beth yw neges hanfodol, ddiwyro, y Nadolig.

gan Brian Radcliffe

Addas ar gyfer

 • Ysgol gyfan (Uwchradd)

Nodau / Amcanion

Annog y myfyrwyr i ystyried beth yw neges hanfodol, ddiwyro, y Nadolig.

Paratoad a Deunyddiau

 • Fe fydd arnoch chi angen anrheg wedi’i lapio, coeden Nadolig, cerdyn Nadolig, llun o ginio Nadolig, a ffrog parti eithaf crand.

Gwasanaeth

 1. Mae’n ddrwg gen i orfod dweud hyn wrthych chi, ond oherwydd yr argyfwng ariannol y mae’r wlad ynddo ar hyn o bryd, rhaid i ni dorri i lawr ar yr hyn rydyn ni’n ei wario y Nadolig yma. Rhaid i ni adael rhywbeth allan os ydyn ni am ei gwneud hi i’r Flwyddyn Newydd. Felly, ble gallwn ni arbed arian?

 2. (Dangoswch yr anrheg Nadolig.) Fe fyddai’n bosib i ni arbed llawer o arian trwy beidio rhoi a derbyn anrhegion. Meddyliwch faint ohonyn nhw fyddwn ni mewn gwirionedd eu heisiau, beth bynnag! Bob blwyddyn, fe fydd rhywun yn siwr o roi rhywbeth fel pâr o hosanau neu bethau ymolchi i ni, y byddwn ni wedyn yn eu gwthio i gwpwrdd neu ddrôr ac yn anghofio amdanyn nhw. Byddai, fe fyddai’n bosib i ni arbed llawer trwy beidio prynu anrhegion.

 3. (Dangoswch y  goeden Nadolig.) Y goeden Nadolig. Os yw eich coeden yn goeden go iawn, yna fe fydd Mam yn cwyno am yr holl nodwyddau pîn sy’n disgyn o’r goeden ar y carped, ac yn  dweud mor anodd yw eu codi. Mae’r goeden yn mynd â llawer o le yn y ty hefyd, ac mae rhywun yn siwr o fynd ar ei thraws rywbryd yn ystod y gwyliau, a’i throi! Ie, rydw i’n meddwl y byddai’n bosib gwneud heb y goeden heb fawr o gwyno gan neb.

 4. (Dangoswch y cerdyn Nadolig.) A beth am y cardiau Nadolig - oes rhywun yn dal i anfon rhai? Fe fyddai’n llawer haws anfon neges testun neu neges e-bost i bawb sydd yn ein cyfeirlyfr, gan ddymuno Nadolig llawen i bawb sy’n ein hadnabod. Trwy wneud hynny, fe fyddem yn sicr o beidio anghofio unrhyw un ac yn arbed rhai punnoedd yn siwr.

 5. (Dangoswch y llun o’r cinio Nadolig.) Dydw i ddim mor siwr am hwn. Meddyliwch - dim cig twrci blasus, dim tatws rhost, dim sosej wedi’u lapio â bacwn, dim moron na sbrowts .…

  (Oedwch am foment ac edrychwch ar eich cynulleidfa.)

  Wel, efallai y byddai rhai ohonoch yn barod i anghofio am y sbrowts efallai! Ond a fyddai modd gwneud heb y cinio? Pe byddai’n rhaid i ni, fe allen ni gael ffa pob ar dost - fydden ni ddim yn newynu.

 6. (Dangoswch y ffrog grand.) Ydi’r wisg oedd gennych chi y llynedd yn dal i fod gennych chi? Ac yn fwy na hynny - ydi hi’n dal i ffitio? Allech chi wisgo’r un peth eto eleni? Pe byddai pawb yn cytuno i wneud yr un peth, efallai na fyddai pobl mor hunanymwybodol. Felly, fe fyddai pawb ohonom yn arbed arian trwy beidio gorfod prynu dillad newydd.

 7. Iawn, rydyn ni wedi gallu meddwl am sawl ffordd y mae’n bosib gwneud arbedion, a hynny heb orfod gwneud heb unrhyw beth y mae’n rhaid i ni ei gael mewn gwirionedd. Fydden ni felly yn gallu gwneud heb y Nadolig yn gyfan gwbl?

  Mae gwahanol wyliau gennym trwy gydol y flwyddyn, y Pasg, Gwyl Fai, Diolchgarwch, y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Mae pob un ohonyn nhw’n ein hatgoffa o ryw gred neu gysyniad sy’n ein dal gyda’n gilydd fel cymdeithas. Os ydych chi’n aelod o ffydd heblaw Cristnogaeth, yna fe fyddech chi’n ychwanegu gwyliau eraill at y rhestr, gwyliau sy’n bwysig er mwyn clymu eich cymuned ynghyd. 

  Ystyr y Nadolig yw’r gred Gristnogol bod Duw wedi dod i fyw bywyd dynol ymysg pobl gyffredin fel chi a minnau. Fe ddaeth i’r byd fel baban - Iesu. Mae stori’r Nadolig yn dweud wrthym sut y gwnaeth gwahanol bobl ymateb i’w enedigaeth mewn gwahanol ffordd: rhai â pharch, wedi rhyfeddu, ac yn llawn gobaith, eraill wedi synnu, yn ofnus ac yn ddig. Mae’n her i ni ystyried sut rydyn ni’n ymateb i waith Duw yn ein byd heddiw.

 8. Mae stori Iesu i’w chael yn rhad ac am ddim. Does dim rhaid i ni dalu am ei darllen, nac am wrando arni, nac am ganu carolau sy’n adrodd y stori. Am hynny, fydden ni ddim yn gwneud unrhyw arbedion ariannol trwy adael allan stori’r Nadolig o’n dathliadau. Ond, gwaetha’r modd dyna’n aml yw’r peth cyntaf y gwnaiff pobl ei anghofio.

 9. Fe fydd y Nadolig eleni ychydig yn wahanol i lawer o bobl - ychydig yn fwy difrif, gyda pheth pryder am y dyfodol. Efallai na fyddwch chi eich hunan yn teimlo cymaint o wahaniaeth, ond fe allwch chi fod yn sensitif tuag at eich rhieni ac oedolion eraill rydych chi’n eu hadnabod. Fe fyddan nhw’n teimlo’r gwahaniaeth. Felly, atgoffwch nhw am stori’r Nadolig, a gofalwch eich bod, ryw dro yn ystod yr Wyl, yn darllen ac yn canu am y bugeiliaid a’r doethion, am Mair a Joseff, ac yn bennaf oll am Iesu.

  Mae’n bosib y gwelwch chi fod hynny’n rhoi rhywfaint o anogaeth i bawb.

Amser i feddwl

Treuliwch foment yn ystyried y pethau canlynol. Fe allech chi eu troi’n weddi i chi’ch hunan:

Byddwch yn ddiolchgar am bopeth y gallwch chi edrych ymlaen ato y Nadolig yma, ac am y bobl rydych chi â ffydd ynddyn nhw fydd yn darparu’r pethau hyn.
Byddwch yn edifar am unrhyw agweddau hunan ganolog sy’n perthyn i chi, a’r teimlad o fod eisiau pethau i chi eich hun.

Gwnewch gynllun i weithredu ar unrhyw elfen sy’n codi o’r gwasanaeth heddiw. Fe allai’r peth neilltuol hwnnw fod yn rhywbeth fydd yn gwneud y Nadolig yn well i rywun arall. Neu, efallai y gallech chi roi gwybod i bobl eich bod yn disgwyl llai ganddyn nhw ar adeg anodd fel yr adeg hon. Yn bendant, gwnewch gynlluniau i edrych ar stori’r Nadolig, a meddwl beth allai’r stori ei olygu i chi yn ystod Nadolig 2008.

Cerddoriaeth

Dewiswch unrhyw garol fywiog.

Dyddiad cyhoeddi: Rhagfyr 2008    Cyhoeddwyd gan SPCK, Llundain, UK.
Argraffwch y dudalen hon