Sut i ddefnyddio'r safle hwn    Amdanom ni    Cyflwyniadau    Adborth    Rhoi   

Cymru.Assemblies.org.uk - Gwasanaethau ysgol i bawb i bob tymor

E-bost Twitter FFacebook

-
X
-

Map safle (Gwasanaethau Ysgol)

Cynradd

Salad Ffrwythau
Penny Hollander

'Helo Sgryffi!'
The Revd Sylvia Burgoyne

'Helo Sgryffi!' 'Mae arna i ofn'
The Revd Sylvia Burgoyne

'Helo Sgryffi!' Mr Neb?
the Revd Sylvia Burgoyne

'Helo Sgryffi!' Y Baban Iesu [Y Baban Iesu’n cael ei gyflwyno yn y Deml - gwasanaeth ar gyfer Gwyl Fair y Canhwyllau ( y Sul agosaf at 2 Chwefror ) ]
the Revd Sylvia Burgoyne

'Helo Sgryffi' [Collwyd a chafwyd – chwilio am y ddafad oedd ar goll]
The Revd Sylvia Burgoyne

'Helo, Sgryffi!' Addewid Duw - stori ar gyfer yr Adfent
The Revd Sylvia Burgoyne

'Helo, Sgryffi!' Dathlu!
the Revd Sylvia Burgoyne

'Helo, Sgryffi!' Hosanna! [Hosanna! (Sul y Blodau, 13 Ebrill 2014)]
the Revd Sylvia Burgoyne

'Helo, Sgryffi!' Mae Iesu'n cael ei arestio a'i groeshoelio [Mae Iesu’n cael ei arestio a’i groeshoelio]
the Revd Sylvia Burgoyne

'Helo, Sgryffi!' Y brenin newydd - stori Nadolig
the Revd Sylvia Burgoyne

50 Mlynedd Yn Ol Hanes Y Gofod
Gordon Lamont

66 Llyfr/ Un Llyfr Mawr
The Revd Sophie Jelley

A Yw Hyn O Ddifrif Yn Amhosibl?
Kirk Hayles

Achubydd [ar gyfer Gwyl Fair y Canhwyllau, 2 Chwefror]
Janice Ross

Ada's songs [Awgrymu bod plant sy’n byw mewn gwledydd sydd ymhell o’r wlad hon yn debyg iawn i’r plant sy’n byw yng ngwledydd Prydain, ond weithiau mae eu bywyd yn llawer caletach.]
Gordon Lamont

Adda Yn Y Gofod
Guy Donegan-Cross

Addfwynder:Ffrwythau'r Ysbryd
Manon Ceridwen James

Addunedau Blwyddyn Newydd
Gill O'Neill

Addunedau plentyn [Gobeithion a breuddwydion ar gyfer y dyfodol]
Jan Edmunds (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Adegau Arbennig
Ronni Lamont

Adeiladu'n Dda
Guy Donegan-Cross

Adeiladwyr a theirw dur [Ydych hi’n adeiladu pobl neu’n eu taro i lawr?]
Becky May

Adfent
Jude Scrutton

Adnabod dawn
Alison Thurlow

Aeddan Sant (Rhan 2) [Deall y cysyniad ei bod yn well rhoi na derbyn.]
Janice Ross

Afal y dydd . . . [Beth sydd ei angen ar ein corff?]
Rachael Crisp

Agorwch Eich Ceg I Flasu; Agorwch Eich Llygaid I Weld...
Guy Donegan-Cross

Agweddau Ar Malawi 1 [Edrych ar y faner, a`í dadansoddi ]
Helen Redfern

Agweddau Ar Malawi 2
Helen Redfern

Agweddau Ar Malawi 3
Helen Redfern

Agweddau Ar Malawi 4 [Rhoi cipolwg ar sut mae plant yn chwarae yng ngwlad Malawi.]
Helen Redfern

Agweddau ar Malawi 5 [Rhoi cipolwg i’r plant ar sut mae pobl yn gweithio yng ngwlad Malawi.]
Helen Redfern

Agweddau Ar Malawi 6 [Ysgogi trafodaeth am y manteision a’r anfanteision sydd o fyw ochr yn ochr ag anifeiliaid gwylltion.]
Helen Redfern

Ail Gyfle [Trwy edrych at stori Jona, ystyried pa mor aml y byddwn ni’n cael ail gyfle i wneud rhywbeth yn iawn.]
Janice Ross

Al-Hijra [Meddwl beth yw ystyr ‘cymuned’, a meddwl am ddechreuad y grefydd Islam.]
Janice Ross

Alla I Ymddiried Ynoch Chi? [Deall sut rydyn ni’n dysgu ymddiried yn y bobl rydyn ni’n eu hadnabod, y rhai rydyn ni wedi profi drosom ein hunain eu cariad a’u gofal tuag atom ni.]
Laurence Chilcott

Amrywiaeth sy’n Rhoi Blas ar Fywyd [Archwilio’r syniad fod arnom ni i gyd angen amrywiaeth yn ein bywydau.]
Gordon Lamont

Amser i wrando
Alison Thurlow

Amseroedd a Thymhorau [Mewn ffordd syml, helpu’r plant i ddeall ystyr yr ymadrodd: 'mae amser a thymor i bopeth mewn bywyd'.]
Janice Ross

Amynedd - Bywyd William Wilberforce
Manon Ceridwen James

Amynedd! [Helpu’r plant i ddeall beth yw gwerth amynedd.]
Susan MacLean

Anglyion Yn Gwlio Drosof Fi [Myfyrio ar y modd y mae Duw yn gofalu amdanom.]
Janice Ross

Angylion ar adeg y Nadolig [Ydych chi’n credu mewn angylion?]
Alison Thurlow

Angylion Yn Gwlio Drosof Fi [Ystyried y ffaith bod Duw’n gofalu trosom trwy gyfrwng angylion.]
Janice Ross

Anifeiliaid dewr
Philippa Rae

Anrheg Werthfawr [Meddwl am neges y Pasg.]
Susan MacLean

Apel Y Pabi Coch [Ystyried arwyddocâd Apêl flynyddol y Pabi Coch.]
The Revd Alan M. Barker

Apêl y Pabi Coch [Pam bod Apêl y Pabi Coch yn digwydd bob blwyddyn?]
Revd Alan M. Barker (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Ar y tu mewn [Helpu plant i weld nad sut olwg sydd arnom ni ar yr ochr allan sy’n bwysig, ond sut rai ydym ni ar y tu mewn.]
Rebecca Parkinson

Arddangosfa o flodau
Becky May

Arferion Da [Deall bod yn anodd peidio gwneud rhai pethau unwaith y maen nhw wedi dechrau mynd yn arferiad gennym, ond bod rhai arferion yn werth dal ati i’w gwneud.]
Laurence Chilcott

Arglwydd, Trugarha [Ystyried themâu Dydd Mercher Lludw a’r Garawys, themâu sy’n ymwneud â phechod a maddeuant.]
Manon Ceridwen Parry

Argyfwng ar adeg y Nadolig
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Arhoswch!
Alan M. Barker

Armada’r Hwyaid Plastig [Annog plant i beidio â ffurfio barn arwynebol, a’u cael i drin pobl yn gydradd a chyda pharch. ]
Janice Ross

Aros [Gwasanaeth ar gyfer yr Adfent]
Manon Ceridwen James

Arwyddion Ffyrdd [Meddwl am yr hyn y mae Cristnogion a phobl o grefyddau eraill yn ei ddysgu am fywyd o’r Beibl.]
Rebecca Parkinson

Arwyddion ffyrdd [Sut rydyn ni’n byw ein bywyd?]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2007)

Arwyddion y Pasg [Ystyried y gwahanol arwyddion a’r emosiynau sy’n gysylltiedig â stori’r Pasg.]
Penny Hollander

Athrawon [Helpu’r plant i fod yn ddiolchgar am eu hathrawon.]
The Revd Sophie Jelley

Aw!
Janice Ross

Awdurdod
The Revd John Challis

Awyrennau gweddi
the Revd Oliver Harrison

Baisakhi - Dathliad Sikhaidd yn ymwneud ag Ymrwymiad
Helen Redfern

Bara Beunyddiol [Stori George Müller (1805–1898) ]
Guy Donegan-Cross

Bara'r Bywyd [Y gyntaf yn y gyfres sy’n ystyried datganiadau Iesu, ‘Myfi yw ... ’ ]
Janice Ross

Barod ar gyfer yr Adfent?
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Beicio Araf [Siarad am fywyd fel taith, ynghyd â’r holl newidiadau a allai ddigwydd ar daith.]
Oliver Harrison

Bentley'r Bluen Eira
Dom Murphy

Beth Pe Byddai Arweinwyr Gwledydd Y Byd  Yn Blant? [Ystyried y broblem fyd-eang enfawr o dlodi, wrth ddysgu am yr ymgyrch yn erbyn tlodi byd - ymgyrch o’r enw ‘Enough Food For Everyone IF’.]
Peter Shaw

Beth sy'n gwneud ffrind da? [Stori Ruth a Naomi, rhan 2]
Charmian Roberts

Beth Sy'n Gwneud Ffrind? [Helpu’r plant i feddwl am beth sy’n gwneud ffrind da. ]
The Revd Sophie Jelley

Beth yw Adfent?
Gordon and Ronni Lamont (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2002)

Beth yw eich enw?
Revd Sophie Jelley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Beth yw Gwerth Pobl? [Meddwl am werth bywyd dynol, a pha mor bwysig yw addysg.]
Gordon Lamont

Blaidd Gubbio [Archwilio beth roedd Iesu’n ei ddysgu i bobl ynghylch caru eraill, hyd yn oed pan na fyddan nhw’n eich caru chi.]
The Revd Guy Donegan-Cross

Ble Byddem Ni Heb Berthnasoedd [Atgoffa’r plant i fod yn werthfawrogol o’r perthnasoedd sydd ganddyn nhw, a’u helpu i feddwl am bobl eraill sy’n llai ffodus na ni ein hunain.]
Helen Redfern

Blodau [Gwerthfawrogi harddwch blodau, yn neilltuol yn ystod tymor y gwanwyn.]
Jan Edmunds

Blwyddyn Newydd
Gordon and Ronni Lamont

Blwyddyn Newydd [Gwasanaeth Blwyddyn Newydd i awgrymu y gallwn ni dderbyn yr hyn dydyn ni ddim yn gallu ei newid, a deall y gallwn ni newid rhai pethau er gwell.]
Laurence Chilcott

Bod Yn Charlotte [Deall y rhinwedd o fod yn ostyngedig, ac effaith hynny ar bobl eraill.]
Janice Ross

Bod yn chi eich hun [Dangos na ddylem gopïo pobl eraill, ond yn hytrach dysgu bod yn ni ein hunain.]
Jan Edmunds

Bod Yn Ddewr [Meddwl am yr adegau pan fyddwn ni’n ddig, yn gofidio, neu ofnus – at bwy y gallwn ni droi am help?]
Sophie Jelley

Bod Yn Ddiolchgar [Dangos bod agwedd gadarnhaol, trwy fod yn ddiolchgar, yn gallu gweddnewid sefyllfa.]
The Revd Guy Donegan-Cross

Bod yn Ddiolchgar [Helpu’r plant i feddwl am garedigrwydd ac am fod yn ddiolchgar.]
Jan Edmunds

Bod yn ddiolchgar am bob diwrnod
Manon Parry (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Bod Yn Ddoeth [Annog y plant i wneud penderfyniadau doeth mewn bywyd, ac i feddwl am ganlyniadau eu gweithredoedd.]
Rebecca Parkinson

Bod yn ffrind (Gwasanaeth yn y gyfres ‘Helo Sgryffi’)
Revd Sylvia Burgoyne

Bod yn ffrind i eraill [Er mwyn cael ffrindiau da, rhaid i chi fod yn ffrind da]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Bod Yn Ffrindiau A Chweryla [Arddangos sut mae un peth yn gallu cael effaith ar bethau eraill.]
Janice Ross

Bod Yn Wahanol
Sophie Jelley

Brenin i’r Bobl [Meddwl am arwyddocâd genedigaeth Iesu mewn stabl dlawd.]
Janice Ross

Brenin o’r diwedd (Gwasanaeth yn y gyfres ‘Helo Sgryffi’)
Revd Sylvia Burgoyne

Brwydr Prydain [Cofio am adeg pan oedd cymaint yn dibynnu ar nifer fach iawn.]
The Revd Alan M. Barker

Bwlio [Deall bod yn rhaid i ni ‘ddweud’ wrth oedolyn, os ydyn ni’n gwybod bod rhywun yn cael ei fwlio.]
Annabel Humphries

Bwlio [Fflwffyn yn creu ffwdan]
Jan Edmunds

Bwlio
Annabel Humphries

Bwlio: Pwtyn, y ci bach bywiog [Mae bwlio’n annerbyniol]
Jan Edmunds (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Bwnsh O Fananas : Gwasanaeth bywiog ac egnïol
The Revd Alan M. Barker

Bwriadau Da [Ystyried y bwriadau da (addunedau) y byddai’n bosib i ni eu gwneud.]
Jan Edmunds

Bwyd, Bwyd Da! Dathlu’r cynhaeaf [Clymu gyda thema’r ‘Cynhaeaf’, ac annog y plant i ddeall faint o fwyd sydd ganddyn nhw, o’i gymharu â phlant eraill mewn rhai o wledydd y byd.]
Rebecca Parkinson

Bwydydd araf [Fe all tyfu eich bwydydd eich hunan wneud i chi ailfeddwl]
Helen Redfern

Bwydydd y Pasg!
Rebecca Parkinson

Bwyta 'Fish Fingers' I Ddathlu'r Pasg! [Helpu’r plant i feddwl am ystyr y Pasg a meddwl am stori sy’n gysylltiedig â’r Pasg nad ydyn nhw wedi ei chlywed o’r blaen, efallai.]
The Revd Manon Ceridwen Parry

Byd Duw [Meddwl am ein cyfrifoldeb tuag at y byd.]
David Bennie

Byd Hawddgar Ac Elmer-Gar : Gwasanaeth lliwgar [Sylwi pa mor lliwgar yw’r byd, a dathlu hynny.]
The Revd Alan M. Barker

Byd Rhyfeddol Planhigion : Gwasanaeth diolch am y cynhaeaf [Deall pa mor bwysig yw planhigion, a dathlu hynny.]
The Revd Alan M. Barker

Byddwch Yn Barod [Dangos pa mor bwysig yw cynllunio neu baratoi o flaen llaw.]
Jan Edmunds

Byddwch yn ddiolchgar [Fe allwn ni fod yn ddiolchgar bob dydd am bethau!]
Paul Vittle (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2003)

Byddwch Yn Fodlon [Helpu’r plant i ddeall pam y dylem ni fod yn fodlon â’r hyn sydd gennym ni.]
Jan Edmunds

Byddwch yn Real! [Dangos i’r myfyrwyr ei bod hi’n bwysig iawn i chi fod yn chi eich hun, ac mae hynny’n rhoi cyfle i bobl eraill fod yn nhw’u hunain hefyd.]
Helen Redfern

Byns y Grog ac Wyau Pasg [Bwydydd arbennig y Pasg]
the Revd Catherine Williams (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2005)

Bys Bach Eich Troed [Dangos bod pob rhan o’r corff yn bwysig, ac yn yr un modd mae pob aelod o grwp neu dîm yn bwysig hefyd.]
Helen Redfern

Byw Bywyd Iach [Dysgu plant am y dewis sydd i’w gael o fwydydd iach, a’u hannog i wneud y dewisiadau gorau pan fyddan nhw’n dewis beth maen nhw’n ei fwyta.]
Jude Scrutton

Bywyd Charles Dickens [Meddwl am etifeddiaeth bositif bywyd Charles Dickens, ac ystyried y gall pob un ohonom gael effaith bositif ar y bobl rydyn ni’n cwrdd â nhw.]
Jude Scrutton

Bywyd Cyfoethog [Dathlu Wythnos y Gwirfoddolwyr]
Janice Ross

Bywyd Hosan!
Jude Scrutton (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2012)

Cadw at y rheolau (Gwasanaeth yn y gyfres ‘Helo Sgryffi’)
Revd Sylvia Burgoyne

Cadw'n Ddiogel [Y Doethion yn dod i weld Iesu]
Janice Ross

Cadwyn O Ddiolch
Alan M. Barker (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011)

Cael te efo fi? [Pobl sy’n dylanwadu ar ein bywyd]
Laurence Chilcott

Cael Trefn ar ein Talentau [Archwilio’r syniad ei bod hi’n bosib i ni golli ein talentau os na wnawn ni eu defnyddio.]
Janice Ross

Caethwasiaeth Fodern [Deall beth yw caethwasiaeth a sylweddoli ei fod yn rhywbeth sy’n parhau i ddigwydd.]
Jude Scrutton

Calendrau Adfent
Rebecca Parkinson

Calonnau'n Tyfu [Helpu’r plant i ddeall nad yr hyn rydyn ni’n ei wneud yn unig sy´n bwysig, ond y cymhelliad y tu ôl i’r weithred, sef bod yr hyn sy’n ein cymell i wneud pethau neilltuol yn bwysig hefyd.]
Janice Ross

Camu i'r Anadnabyddus
Gordon Lamont

Cân Yr Adar [Dysgu y gallwn ni werthfawrogi’r naill a’r llall heb ddeall yn llawn ein gwahaniaethau a’n gwahanol ffyrdd o fyw.]
Janice Ross

Canmlywddiant Y Geidiau
Janice Ross

Canmol [Atgoffa’r plant pa mor bwysig yw canmoliaeth yn ein bywydau, a sut mae hyn yn cysylltu â moli Duw.]
The Revd Sophie Jelley

Canol Meddal
Janice Ross

Caredigrwydd
Janice Ross

Cariad
Melanie Glover

Cariad [Ystyried beth yw cariad.]
Janice Ross

Cariad Mawr Anferthol
Janice Ross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2006)

Cariad yw.... [Mae cariad yn ymwneud â gweithredoedd y ogystal â geiriau ]
Janice Ross

Cath Fach Annwyl [Helpu’r plant i feddwl am bwysigrwydd gofalu am anifeiliaid anwes mewn ffordd dyner a charedig.]
The Revd Alan M. Barker

Cawl Pwmpen
Alan Barker

Ceirch, Haidd a Ffa [Meddwl am sut mae ein bwyd yn tyfu, gyda dim ond ychydig o help gennym ni, yn ôl pob golwg.]
Ronni Lamont

Celwyddau
Janice Ross

Cerdded ar ddwr ac mewn dwr [Gwlychu (a pheidio â gwlychu) ]
the Revd Oliver Harrison

Cerdded yn y glaw
Alan M. Barker

Cerfluniau Byw [Gwasanaeth diwedd blwyddyn ysgol i ffarwelio â rhai sy’n gadael yr ysgol ]
The Revd Alan M. Barker

Cerrig Camu [Helpu plant i feddwl am lwybrau trwy fywyd, a sut y gallwn ni ddysgu oddi wrth y rhai a fu o’n blaenau, a helpu’r rhai a ddaw ar ein holau ni.]
The Revd Oliver Harrison

Christmas [Darparu cyflwyniad syml ar gyfer y Nadolig.]
Jan Edmunds

Chwarae ein rhan [Rydyn ni i gyd yn wahanol, ond rydyn ni i gyd yn bwysig]
Hilary Karen

Chwerthin Yw'r Ffesig Gorau [Gwasanaeth ar gyfer rhai sy’n gadael yr ysgol]
Janice Ross

Chwilio [Mae rhai pethau’n werth chwilio amdanyn nhw]
Laurence Chilcott

Chwythu'r Chwiban [Ystyried yr hyn y gallwn ni ei wneud pan fyddwn ni’n gweld achos o fwlio.]
Janice Ross

Cist drysor yn llawn gemau gwerthfawr [Mae teyrnas Duw’n debyg i ...]
Becky May

Cludwyr Y Ffagl : Cludo’r Ffagl Olympaidd, a gwyl y Pentecost [Cadarnhau peth mor dda yw gwaith tîm, a pha mor werthfawr yw heddwch, undod a chyfeillgarwch.]
The Revd Alan M. Barker

Clychau'r Nadolig [Ystyried tarddiad cysyniad clychau’r Nadolig a beth yw eu harwyddocâd.]
Rebecca Parkinson

Codi Ofn [Atgoffa’r plant i fod yn ystyriol o eraill ar yr adeg hon o’r flwyddyn.]
Jan Edmunds

Coesau Da I Gerdded [Meddwl am y mwynhad sydd i’w gael wrth gerdded, a pha mor werthfawr yw gallu cerdded, ac ar yr un pryd gefnogi’r mentrau ‘Cerdded i’r Ysgol’ (Wythnos Cerdded i’r Ysgol: 17-21 Mai 2010).]
The Revd Alan M. Barker

Cofadeiladau [Myfyrio ar arwyddocâd cofadeiladau cenedlaethol a lleol.]
Alan M. Barker

Cofio [Deall bod cofio’n cymell nifer o wahanol emosiynau.]
Janice Ross

Cofio
the Revd Richard Lamey

Cofio nawr [Cysylltu’r gorffennol a’r presennol ar gyfer Sul y Cofio]
Keith Griffin

Cofiwch Ddweud Diolch [Meddwl pa mor bwysig yw bod yn foneddigaidd.]
Jenny Tuxford

Cofiwch ddweud diolch! [Mae bod yn foneddigaidd yn bwysig]
Jenny Tuxford (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Cofleidio [Sut gallwn ni helpu pobl eraill ar ddechrau'r flwyddyn ysgol?]
Janice Ross

Corpus Christi [Meddwl am y pryd bwyd olaf a rannodd Iesu gyda’i ddisgyblion, a deall arwyddocâd arbennig y pryd bwyd hwnnw ar gyfer Cristnogion.]
Laurence Chilcott

Cracer Nadolig [Meddwl am stori’r Nadolig, gan ddefnyddio gwrthrych Nadoligaidd syml.]
Susan MacLean

Craceri Nadolig [Edrych ar stori’r Nadolig ac ar ei gwir ystyr.]

Craceri'r Nadolig
Helen Redfern

Cracers Nadolig [Cyfleu’r cyfnod o ddisgwyl am y Nadolig, heddiw ac ar adeg y Nadolig cyntaf.]
Helen Redfern

Creawdwr Ffyddlon
Janice Ross

Credu [Dangos ei bod hi’n bosib credu mewn rhai pethau na allwn ni eu gweld mewn gwirionedd.]
Jan Edmunds

Creu Cerddoriaeth (Gwasanaeth yn y gyfres ‘Helo Sgryffi’)
the Revd Sylvia Burgoyne

Cristingl [Llawer mwy na dim ond oren]
The Children’s Society

Crym y gwynt (Gwasanaeth yn y gyfres ‘Helo Sgryffi’)
by Revd Sylvia Burgoyne

Cwis Nadolig
Rebecca Parkinson

Cydweddu [Ystyried y pwysau sydd arnom ni i ‘gydweddu’ yn hytrach na ‘bod yn wahanol’.]
Janice Ross

Cydweithio - Tynnu Rhaff [Dangos bod cystadlu yn erbyn eich gilydd ddim bob amser yn beth defnyddiol, a dysgu bod gwerth mewn cydweithio.]
The Revd Trevor Donnelly

Cyfaill Ffyddlon [Dangos pa mor bwysig yw ffydd ac ymddiriedaeth.]
Jan Edmunds

Cyfeillgarwch
Rebecca Parkinson

Cyffwrdd, arogli, clywed, gweld, blasu [Gwasanaeth amlsynhwyraidd]
Ronni Lamont

Cyflawni Eich Potensial [Annog y pant, ar ddechrau’r flwyddyn academaidd, i geisio’u gorau bob amser i gyflawni eu potensial llawn.]
Rebecca Parkinson

Cyfrif I Lawr [Dechrau’r Adfent gyda chyfnod o dawelwch a myfyrdod.]
Janice Ross

Cyfrif i lawr at y Nadolig
Alison Thurlow

Cyfrif stoc [Rosh Hashanah]
Janice Ross

Cyfrifoldebau [Am beth rydyn ni’n gyfrifol? ]
Kay Partridge

Cyllell, Fforc neu Lwy? [Dathlu ein hunaniaeth a gweithio gyda’n gilydd.]
Oliver Harrison

Cymariaethau [Ein gwneud yn ymwybodol o’r gwahaniaethau sydd rhwng ein bywydau ni a bywydau rhai yn y gwledydd sy'n datblygu, a diolch am y pethau rydyn ni’n eu cymryd yn ganiataol.]
Jan Edmunds

Cymdogion Da [Ystyried bod y modd rydyn ni’n trin ein cymdogion, a sut rydyn ni’n cael ein trin ganddyn nhw, yn gallu cael effaith arwyddocaol ar ba mor hapus ydyn ni yn ein cartref.]
Helen Redfern

Cymryd Y Bai : Gwasanaeth ar gyfer y Pasg [Ystyried sut mae rhywun yn teimlo wrth gael bai ar gam.]
Janice Ross

Cyngor da!
Alan M. Barker

Cynhaeaf [Darparu cyflwyniad dosbarth syml ar gyfer plant ifanc. Diolch am fwyd, a chreu ymwybyddiaeth am y rhai sy’n ymwneud â darparu ein bwyd.]
Jan Edmunds

Cynhaeaf Bwyta'n Dda: Dathliad cynhaeaf iach ysgol gyfan [Dathlu’r cynhaeaf a helpu’r plant i ddeall bod diet cytbwys ac amrywiol yn bwysig i ni.]
The Revd Alan M. Barker

Cynhaeaf y gallwch chi ddibynnu arno
Alan M. Barker

Cynhyrfu'r Dyfroedd! [Helpu’r plant i ddeall bod gwneud un weithred fach yn gallu arwain at lu o bethau eraill yn dilyn.]
Janice Ross

Cynlluniau Mawr [Awgrymu ein bod weithiau’n gorfod cymryd camau mewn ffydd ac ymrwymo’n hunain i rywbeth neilltuol, neu geisio gwneud rhywbeth mawr - hyd yn oed os na fyddwn ni’n gwybod yn hollol sicr sut y byddwn ni’n gwneud hynny!]
Gordon Lamont

Cyrraedd Nod : Stori Kelly Holmes [Defnyddio stori dyfalbarhad Kelly Holmes fel model o rywun yn ymgyrraedd at nod.]
Manon Ceridwen Parry

Da Bod Yn Fi Fy Hun: Pawb Yn Wahanol
Jude Scrutton

Daear Well

Daeargrynfeydd Ac Ati [Archwilio’r posibilrwydd o ddigwyddiadau digroeso yn ein bywyd, a digwyddiadau sy’n ein brawychu.]
Janice Ross

Dafydd a Goliath [Trafod y mater o fwlio, a thrafod strategaethau posib ar gyfer y dioddefwr ac ar gyfer y bwli hefyd.]
Jude Scrutton

Dal Ati [Archwilio gwerth dyfalbarhau.]
The Revd Guy Donegan-Cross

Dal Ati [Dysgu gwerth dyfalbarhau a gwneud eich gorau.]
Janice Ross

Dal Ati [Helpu’r plant i ddeall y bydd cyfleoedd newydd heddiw i wneud ein gorau, ac y bydd ein dyfodol yn dibynnu ar ein hagwedd ar hyn o bryd, a’r penderfyniadau y byddwn ni’n eu gwneud heddiw.]
Janice Ross

Dal I Fynd Fel Billy A Wilma [Gwasanaeth yn seiliedig ar y Gemau Olympaidd, er mwyn ysbrydoli’r plant i fod yn ddewr hyd yn oed os oes rhwystrau.]
Guy Donegan-Cross

Dal yn Gadarn [Awgrymu mai’r bobl ddewraf yw’r rheini sy’n ofnus, ond sydd er hynny’n gwneud pethau dewr, er gwaethaf popeth.]
Jan Edmunds

Daliwch ati [Mae ein hagwedd heddiw tuag at bethau’n gwneud gwahaniaeth ar gyfer y dyfodol ]
Janice Ross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Daliwch Ati I Rwyfo
Janice Ross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Daliwch Ati! [Annog y plant i ddal ati, hyd yn oed pan fydd pethau’n anodd.]
Rebecca Parkinson

Daliwch ati! [Mae dyfalbarhad yn bwysig]
Alison Thurlow

Dameg yr Heuwr [Ystyried y syniad o wneud yr hyn rydyn ni’n gwybod sy’n iawn, heb adael i bethau dynnu ein sylw.]
Jenny Tuxford

Darllenwch Yr Hanes! [Edrych ar fywyd a gwaith Sant Marc.]
Ronni Lamont

Datbylgiad - Newid Er Gwell [Cyflwyno cysyniad datblygu trwy ddefnyddio ymadroddion ac enghreifftiau syml.]
Gordon Lamont

Dathliadau'r Pasg [Edrych ar y ffyrdd gwahanol y byddwn yn dathlu, yn neilltuol ar adeg y Pasg.]
Melanie Glover

Dathlu Gwahaniaethau [Gwneud y plant yn ymwybodol o’r ffaith fod cael bod yn wahanol i´n gilydd yn rhywbeth i´w ddathlu.]
Janice Ross

Dathlu'r Nadolig
Manon Ceridwen James

Dathlu’r Pasg [Mae’n dda dathlu!]
Melanie Glover (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Dawn Is Coming [Dangos, trwy gyfrwng y wawr yn torri, bod y ffordd rydyn ni’n dysgu yn rhywbeth graddol iawn.]
Janice Ross (revised, originally published in 2010)

Ddigwyddodd pethau ddim yn union fel y cynlluniwyd [Beth sy’n cyfrif mewn gwirionedd ar adeg y Nadolig?]
Becky May

Ddim bob amser fel mae pethau’n ymddangos! [Hanes bywyd Irena Sendler – gwasanaeth ar gyfer Diwrnod Coffa]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Ddim yr un fath, ond yn wahanol [Mae bod yn wahanol yn rhywbeth gwych ]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Dealltwriaeth a Thosturi [Dangos pa mor bwysig yw deall a chydymdeimlo neu dosturio.]
Jan Edmunds

Dechrau newydd [Blwyddyn ysgol newydd – dechrau newydd!]
Rachael Crisp

Dechrau O’r Newydd [Helpu’r plant i ddechrau o’r newydd ar ddechrau blwyddyn newydd, trwy feddwl am y syniad fod Duw yn gallu gwneud popeth yn newydd.]
The Revd Catherine Williams

Dechreuadau newydd
Rebecca Parkinson

Dechreuwch Gerdded!
Rebecca Parkinson

Defnyddio Rhywbeth mewn Ffyrdd Gwahanol! [Annog y plant i sylweddoli, yn union fel mae pethau rydyn ni’n eu defnyddio’n gallu bod yn ddefnyddiol neu’n niweidiol, felly hefyd mae ein geiriau’n gallu bod yn ddefnyddiol neu’n niweidiol, yn ôl y ffordd rydyn ni’n eu defnyddio nhw.]
Rebecca Parkinson

Delio A Straen Yn Blwyddyn 6 [Trafod dulliau o ddelio â straen.]
Hayley Kearns

Democratiaeth greadigol!
Gordon Lamont

Derbyn y Garw ynghyd â’r Llyfn [Helpu’r plant i werthfawrogi bod caru rhywun yn gallu golygu adegau anodd yn ogystal ag adegau pleserus, a bod cydweithio i ddatrys problemau a gorchfygu anawsterau yn arwydd o wir gariad.]
Janice Ross

Deuddeg Coeden Nadolig Fach [Darparu cyflwyniad dosbarth, syml, sy’n ein hatgoffa o’r rheswm pam rydyn ni’n dathlu’r Nadolig.]
Jan Edmunds

Deuddeg Dydd Nadolig
The Revd Alan M. Barker

Dewch I weld [Cyfleu rhywfaint o gyffro’r bobl gyntaf rheini a welodd Iesu wedi atgyfodi, trwy ddefnyddio darlun mwy cyfarwydd.]
Helen Redfern

Dewch I Weld... [Cyfleu rhywfaint o’r cyffro yr oedd cyfeillion Iesu yn ei deimlo, fore’r Pasg cyntaf, wedi i’r angel ddweud wrthyn nhw bod Iesu’n fyw. ]
Helen Redfern

Dewis gwael! (Gwasanaeth yn y gyfres ‘Helo Sgryffi!’ [Gwasanaeth yn y gyfres ‘Helo Sgryffi!’]
Revd Sylvia Burgoyne

Dewisiadau : Pwy ddylwn i ei ddilyn? [Annog y plant i feddwl am sut maen nhw’n gwneud penderfyniadau.]
Christopher Ruddle

Dewrder i sefyll ar ben eich hun [Dewrder o stori Daniel]
Janice Ross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Dianc Rhag Perygl [Deall cyflwr y rhai sy’n ffoaduriaid.]
The Revd Alan M. Barker

Dillad Gwarchod [Siarad am sut rydyn ni’n gofalu amdanom ein hunain, a sut mae Duw’n gofalu amdanom ni.]
Oliver Harrison

Dim Lle yn y Llety [Darparu cyflwyniad dosbarth, syml, sy’n atgoffa’r plant o wir ystyr y Nadolig.]
Jan Edmunds

Dim Ond Tamaid Bach [Dangos bod angen bod yn feddylgar, a bod angen i ni reoli ein teimladau weithiau a gwrthsefyll temtasiwn.]
The Revd Alan M. Barker

Dim ond ychwanegu dwr [Dathlu Diwrnod Gweddi Byd-eang y Merched]
Helen Redfern

Diolch am amser gwely [Mae’r Diolchgarwch am y Cynhaeaf yn golygu cyfrif ein bendithion bob dydd ]
Revd Richard Lamey

Diolch Am Y Cynhaeaf
Janice Ross

Diolch am y Cynhaeaf
Alison Thurlow

Diolch tymhorol [Cardiau diolch]
Janice Ross

Diolch Yn Fawr [Atgoffa’r plant mor bwysig yw hi i ddweud ‘diolch yn fawr’.]
Michelle Walker

Disgleirio [Ar gyfer Gwyl Fair y Canhwyllau, neu ddathlu Cyflwyno Crist yn y Deml (2 Chwefror) ]
Manon Ceridwen James

Divali : Gwyl Goleuni
Alan M. Barker

Diwrnod Ar Gyfer Pobl Arbennig [Dathlu rôl y fam ac unrhyw un sy’n gofalu amdanom, hyd yn oed os nad hi oedd yr un a roddodd enedigaeth i ni.]
Hayley Kearns

Diwrnod gwych wedi'i wneud hyd yn oed yn well [Ystwyll]
Alan M. Barker

Diwrnod y Gymanwlad [Dathlu Diwrnod y Gymanwlad (10 Mawrth 2008), ac archwilio’r syniad y gallwn ni wneud rhai pethau’n well gyda’n gilydd nag a allwn ni ar wahân.]
Janice Ross

Diwrnod Y Nyrsys [Cydnabod a gwerthfawrogi gwaith y nyrsys, gan gyfeirio at fywyd Florence Nightingale.]
The Revd Alan M. Barker

Dod i’ch Adnabod [Archwilio’r syniad bod gan y disgyblion, yr athrawon a disgyblion newydd, lawer i’w ddysgu am y naill a’r llall. Defnyddio diagram Carroll i gyflwyno gwybodaeth.]
Janice Ross

Doeddwn I Ddim Yn Bwriadu Gwneud Hynny [Fe fyddai’n dda gen i pe byddwn i heb wneud]
Laurence Chilcott

Does Neb Fel Ynys Ar Ben Ei Hun! [Annog plant i feddwl am gynnal perthynas ehangach na’r un sydd ganddyn nhw gyda’r teulu agosaf a meddwl gymaint yr ydym ni angen pobl eraill.]
Helen Redfern

Does Neb Yn Union Fel Chi! [Helpu’r plant i werthfawrogi eu bod yn unigryw.]
The Revd Sophie Jelley

Does neb yn ynys [Rydym angen ein gilydd]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Doethineb Solomon [Gwahanol ffyrdd o wybod]
Manon Ceridwen James

Dot Com! [Meddwl pa mor gyflym yw dulliau cyfathrebu heddiw, o’u cymharu ag oes y Rhufeiniaid, ac ystyried a yw cael ein gorlenwi â newyddion yn amharu ar ein gallu i’w ddeall a’i werthfawrogi.]
Kate Fleming

Draen neu Reiddiadur? [Meddwl am yr effaith y bydd ein hymddygiad yn ei gael ar bobl eraill.]
Jenny Tuxford

Dringodd Y Pry Copyn [Dangos pa mor bwysig yw dyfalbarhau a dal ati nes cyrraedd eich nod.]
The Revd Alan M. Barker

Drysau Cyfle
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2012)

Duw [Rhyfeddu at natur Duw]
Angie Shackleton

Dweud Ffarwel [Helpu’r plant i ddeall pam bod yr adeg y gwnaeth Iesu ffarwelio â’i ddisgyblion yn adeg hapus i bawb ohonyn nhw.]
Janice Ross

Dweud Ffarwel: Gwasanaeth diwedd tymor [Meddwl am bethau’n dod i ben, a beth mae’n ei olygu i ddweud ffarwel.]
Manon Ceridwen Parry

Dweud Helo wrth Flwyddyn Ysgol  Newydd [Darparu gwasanaeth i groesawu blwyddyn newydd ysgol newydd.]
Jan Edmunds

Dweud Y Gwir [Dangos ei bod hi’n well dweud y gwir, er bod hynny’n anodd weithiau.]
Jan Edmunds

Dweud y gwir
Alison Thurlow

Dweud y gwir [Ambell dro, mae’n gallu bod yn anodd dweud y gwir]
Jan Edmunds (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Dwi'n hapus
Trish Tazzini-Lloyd

Dwr Rhyfeddol [Annog y plant i ystyried pa mor bwysig yw dwr, ac i feddwl am eu cyfrifoldeb o ofalu am yr adnodd gwerthfawr hwn.]
Helen Redfern

Dwy Gansen Bambw A Dychmyg [Ysgogi’r awydd i helpu pobl dlawd.]
Guy Donegan-Cross

Dwylo'n gweddio [Stori Albrecht Dürer]
By Laurence Chilcott

Dydd Bodhi
Jude Scrutton

Dydd Gwener Y 13EG [Annog y plant i feddwl am rôl siawns a ffawd yn eu bywydau, ar y diwrnod hwn sy’n cael ei ystyried gan rai fel diwrnod mwyaf anlwcus y flwyddyn.]
Brian Radcliffe

Dydd Mercher Lludw
Ronni Lamont

Dydd Y Cofio [Meddwl am rai sydd wedi rhoi eu bywydau yn aberth fel y gallwn ni fyw ein bywydau mewn byd diogel, a chofio am y bobl hynny.]
Penny Hollander

Dyddiau'r Hydref [Ystyried mewn ffordd gadarnhaol y profiad o newid.]
Alan M. Barker

Dydi Hi Byth Yn Rhy Hwyr: Stori Jenny Wood Allen [Dysgu bod unrhyw beth yn bosib os gallwn ni roi ein meddwl ar waith.]
Janice Ross

Dydi hyn ddim yn deg! [Archwilio’r syniad o beth sy’n deg, mewn perthynas â llwyddo i gael y bleidlais i ferched.]
Gordon Lamont

Dydi hyn ddim yn deg!
Alison Thurlow

Dyfalbarhau [Sylweddoli pa mor bwysig yw dyfalbarhau gyda thasg sy’n werth chweil.]
Jenny Tuxford

Dyfarnwr!
Alan M. Barker

Dylanwadu ar eraill [Fe allwn ni ddylanwadu ar bobl eraill]
Rachael Crisp

Dyma fi!
Janice Ross

Dyna Awyr Rfeddol! [Cyflwyno Blwyddyn Ryngwladol Seryddiaeth 2009 i’r plant, ac annog eu diddordeb yn awyr y nos.]
Rebecca Parkinson

Dysgu oddi wrth Deyrnas yr Anifeiliaid – Cwn [Y drydedd mewn cyfres o bedair rhan am wersi y gallwn ni eu dysgu oddi wrth deyrnas yr anifeiliaid]
Philippa Rae

Dysgu oddi wrth Deyrnas yr Anifeiliaid – Eliffantod [Y gyntaf mewn cyfres o bedair rhan am wersi y gallwn ni eu dysgu oddi wrth deyrnas yr anifeiliaid]
Philippa Rae

Dysgu oddi wrth Deyrnas yr Anifeiliaid – Gwaith tîm [Yr ail mewn cyfres o bedair rhan am wersi y gallwn ni eu dysgu oddi wrth deyrnas yr anifeiliaid ]
Philippa Rae

Dysgu oddi wrth Deyrnas yr Anifeiliaid – Gwiwerod [Y bedwaredd mewn cyfres o bedair rhan am wersi y gallwn ni eu dysgu oddi wrth deyrnas yr anifeiliaid ]
Philippa Rae

Dysgu oddi wrth Deyrnas yr Anifeiliaid – y Cameleon [Y bumed mewn cyfres o bum rhan am wersi y gallwn ni eu dysgu oddi wrth deyrnas yr anifeiliaid]
Philippa Rae

Dysgwch bopeth allwch chi!
Alison Thurlow

Dyw Popeth Ddim Fel Mae'n Ymddangos [‘Y lleidr bisgedi’ ]
Kirk Hayles

Edrych I’r Dyfodol! [Pwysleisio bod pob blwyddyn newydd yn dod â chyfleoedd newydd i ni ddysgu pethau newydd, fel y byddwn ni’n tyfu i fod yn well pobl.]
Rebecca Parkinson

Efeilliaid [Dangos y ffordd y gallwn ni weithio gyda’n gilydd i siapio’n bywydau.]
Jan Edmunds

Efeilliaid! Anifeiliaid mewn perygl [Myfyrio ynghylch gwarchod anifeiliaid sydd mewn perygl gan gyfeirio at stori Noa.]
Alan M. Barker

Eid Ul Adha [Archwilio’r wyl Eid ul Adha.]
Jude Scrutton

Eid Ul-Adha [Gwyl Fwslimaidd o aberth ]
Janice Ross

Eid Ul-Fitr
Janice Ross

Ein Byd A'r Greadigaeth [Dweud stori’r creu, ac annog pawb i ofalu am ein byd.]
Melanie Glover

Ein Byd Rhyfeddol [Annog plant i feddwl am y byd o’u cwmpas a rhyfeddu ato.]
Helen Redfern

Ein Clustiau [Gwerthfawrogi ein clyw a dangos pa mor bwysig yw gallu clywed.]
Jan Edmunds

Ein Tafod [Annog y plant i ddweud y gwir, a’u hannog i beidio â chario straeon.]
Jan Edmunds

Eira, Eira, Eira! [Defnyddio’r ddelwedd o eira i gofio sut y gall pethau fynd yn fwy ac yn fwy heb i ni ddeisyfu hynny.]
Susan Maclean

Elias Ar Bwli [Canfod yr unigrwydd y mae’n bosib ei deimlo mewn sefyllfa o fwlio, a sylweddoli nad ydyn ni ar ben ein hunain yn aml ar adegau fel hyn.]
Janice Ross

Enfys y cynhaeaf
Alan M. Barker

Ennill, Colli a Chymryd Rhan [Annog y plant i feddwl am ennill a cholli, ond yn arbennig i feddwl am y manteision sydd i’w cael wrth gymryd rhan.]
Helen Redfern

Enwau: Beth Sydd Mewn Enw? [Helpu’r plant i feddwl am arwyddocâd enwau.]
John Fryer

Esgidiau wedi eu gwneud i gerdded
Laurence Chilcott

Esgusodion, Esgusodion!
Alison Thurlow

Esgyniad Baha' Ullah
Jenny Tuxford

Eureka! [Sôn am waith mathemategydd enwog a dathlu´r wefr o allu datrys problemau.]
The Revd Alan M. Barker

Ew! Mae'n boeth!
Alan M. Barker

Ewch Ati! [Meddwl am ein cyfrifoldeb o allu cadw’n iach, a gallu mwynhau ein hunain ar yr un pryd.]
Penny Hollander

Faint Ydi O Werth? [Ein dysgu i werthfawrogi bod ein rhieni’n ein caru, eu bod yn rhoi heb ddisgwyl dim yn ôl, a sylweddoli ein bod ambell dro yn cymryd pethau’n ganiataol.]
Laurence Chilcott

Fe Ddechreuodd Gyda Gwen
Kirk Hayles

Fe Fyddwch Chithau'n Hen Ryw Ddiwrnod
Laurence Chilcott

Fe wnawn ni eu cofio nhw [Gwasanaeth ar gyfer Dydd y Cofio]
Alison Thurlow

Ffenomen Baralympaidd [Stori Nathan Stephens ]
Laurence Chilcott

Ffoaduriaid Trefol 1 : Pe bawn i’n ffotograffydd . . . [Meddwl sut gallwn ni ddefnyddio ein doniau er daioni.]
Helen Redfern

Ffoaduriaid Trefol 2 : Ar goll yn y dyrfa . . . [Defnyddio ffotograffau o ffoaduriaid trefol gan y ffotograffydd a wobrwywyd, Andrew McConnell, er mwyn annog y myfyrwyr i ystyried sut mae’n teimlo i fod ar goll mewn tyrfa.]
Helen Redfern

Ffoaduriaid Trefol 3 : Oes arnoch chi ofn y tywyllwch? [Ystyried pam mae’r cyfan o ffotograffau arddangosfa Andrew McConnell, sydd â’r teitl ‘Hidden Lives’, wedi eu tynnu yn y nos. Hefyd, awgrymu sut y gall y plant ddisgleirio fel goleuadau yn y byd o’u cwmpas heddiw.]
Helen Redfern

Ffoaduriaid Trefol 5 : Pethau arbennig
Helen Redfern

Ffrind Dewr: Gwyl Iddewig Purim [Meddwl am yr hyn mae’n ei olygu i siarad yn erbyn rhywbeth sydd ddim yn iawn, a meddwl am hynny trwy edrych ar stori neilltuol a hanes dathlu gwyl Iddewig y Purim.]
Janice Ross

Ffrind Ffyddlon [Stori Ruth]
Janice Ross

Ffrindiau Newydd
Jill Fuller

Ffyddlondeb [Gelert y ci ffyddlon]
Manon Ceridwen James

Ffyddlondeb [Mae ffyddlondeb yn bwysig]
Jan Edmunds (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2006)

Ffyddlondeb 2 [Archwilio’r cysyniad o ffyddlondeb i deulu.]
Janice Ross

Ffyddlondeb: Nodi diwedd Mis Cenedlaethol Anifeiliaid Anwes [Annog y ddealltwriaeth bod cariad yn dod â chyfrifoldeb.]
Janice Ross

Gadewch bethau fynd! [Pam y dylem ni faddau i’r rhai hynny sy’n brifo ein teimladau?]
Becky May

Gadewch i ni beidio a gwneud llanast! [Meiddiwch fod yn ofalgar ynghylch sbwriel]
Helen Redfern

Gadewch i ni fynd i Fethlehem!
Alan M. Barker

Gadewch i ni gadw’n ffit! [Cadw’n iach a mwynhau ein hunain]
Penny Hollander (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2008)

Gall Hyn Ddrechrau Gyda Mi [Helpu’r plant i werthfawrogi ei bod hi’n bosib datrys problemau eithaf mawr wrth weithio gyda’n gilydd.]
Gordon Lamont

Galwad Dafydd [Nid yw pethau bob amser fel maen nhw’n ymddangos]
Manon Ceridwen James

Ganesh Chaturthi - Gwyl pen-blwydd y duw pen-eliffant
Alan M. Barker

Gawson Ni Amser Da! [Dathliad glan môr ]
Alan and Laura Barker

Geiriau Cadarnhaol [Meddwl am sut effaith y gall rhywbeth y byddwn ni’n ei ddweud ei gael ar bobl eraill, ac annog y plant i siarad yn gefnogol a chadarnhaol.]
Janice Ross

Geiriau Enwog [Helpu’r plant i ddeall bod geiriau’n gallu ysbrydoli pobl.]
Janice Ross

Gideon yn gorchfygu’r Midianiaid (Gwasanaeth o’r gyfres ‘Helo Sgryffi’)
the Revd Sylvia Burgoyne

Glanhau gwanwynol
Rebecca Parkinson

Gobeithion a breuddwydion
Alison Thurlow

Gofalu am bobl dlawd [Stori Ruth a Naomi, rhan 3]
Charmian Roberts

Golchwch eich dwylo! [Dathlu Diwrnod Byd-eang Golchi Dwylo]
Janice Ross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Goleuadau Nadolig [Ystyried Iesu fel goleuni yn y tywyllwch, a meddwl am sut y gallwn ni ddod â goleuni i rai sefyllfaoedd tywyll y Nadolig yma.]
Helen Redfern

Goleuni’r byd [Yr ail yn y gyfres sy’n ystyried datganiadau Iesu, ‘Myfi yw ... ’]
Janice Ross

Gonestrwydd [Ystyried pa mor bwysig yw bod yn onest wrth ddelio â phobl.]
Ronni Lamont

Gonestrwydd Ac Anonestrwydd [Annog y plant i ddweud y gwir.]
Jan Edmunds

Gormod O Bethau Newydd [Gwerthfawrogi bod rhywbeth newydd yn gallu bod yn rhywbeth cyffrous, ond y gall fod yn heriol hefyd.]
Janice Ross

Gosod seiliau cadarn
Alison Thurlow

Grace Darling [Canolbwyntio ar waith criwiau achub ar y môr ac ar hyd y glannau, gan gyfeirio at ddewrder arbennig merch o’r enw Grace Darling.]
The Revd Alan M. Barker

Grym Geiriau [Dangos sut mae rhai geiriau’n gallu achosi pryder i eraill weithiau, yn ogystal â bod geiriau eraill dro arall yn gallu bod yn eiriau o anogaeth.]
Guy Donegan-Cross

Grym Geiriau [Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth]
Manon Ceridwen Parry

Grym geiriau [Mae’r ffordd rydyn ni’n defnyddio geiriau’n bwysig]
Jill Fuller (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 1999)

Grym geiriau plant [Mae llawer o bethau y gall oedolion eu dysgu gan blant]
Alison Thurlow

Grym na allwch ei weld: Anadl a gwynt . . . ac ysbryd
The Revd Oliver Harrison

Gryn Y Pentecost [Ystyried yr athrawiaeth Gristnogol ynghylch yr Ysbryd Glân, a meddwl beth yw ystyr gwyl y Pentecost.]
Manon Ceridwen Parry

Gwaith arbennig (Gwasanaeth o’r gyfres ‘Helo Sgryffi’)
Revd Sylvia Burgoyne

Gwaith O'r Tu Mewn Yw Hapusrwydd [Deall y gallwch chi ddewis bod yn hapus. ]
Janice Ross

Gwaith Tim [Annog y plant i weithio fel tîm.]
The Revd Oliver Harrison

Gwaith Tîm [Meddwl am werth gwaith tîm.]
Paul Sandford

Gwaith tîm
Alison Thurlow

Gweddi'r Arglwydd [Beth mae Gweddi’r Arglwydd yn ei olygu i wahanol bobl?]
Alison Thurlow

Gweddiau dosbarth? [Rhoi i’r plant berchenogaeth y gweddïau y byddan nhw’n eu hadrodd yn yr ysgol.]
Jude Scrutton

Gweithio Gyd'an Gilydd [Cynhaeaf ]
Alison Ball and Richard Seel

Gweithio Gyda'n Gilydd! [Defnyddio gemau syml i ddangos pa mor bwysig yw gweithio fel tîm.]
Rebecca Parkinson

Gweithredoedd Caredig A Chariadlon [Archwilio’r syniad o fod yn garedig a chariadlon heb ddymuno cael unrhyw elw personol neu fod ar eich ennill trwy fod yn garedig.]
Kirk Hayles

Gweithredoedd o gariad a charedigrwydd [Gall gweithredoedd bach wneud gwahaniaeth mawr]
Kirk Hayles (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Gweld Bai [Helpu’r plant i feddwl am sut y gall eu gweithredoedd effeithio ar bobl eraill.]
Chris Ruddle

Gwenau'r haf!
Rebecca Parkinson

Gweneud Camgymeriadau 2 [Ystyried y dyfyniad Saesneg hwn gan ddyn o’r enw Alexander Pope: ‘To err is human, to forgive divine’.]
Janice Ross

Gwersi o Fandiau 'Loom', Rhan 1
Janice Ross

Gwersi o Fandiau 'Loom', Rhan 2
Janice Ross

Gwersi o Fandiau 'Loom', Rhan 3 [Rydyn ni’n gryfach pan fyddwn ni’n gweithio gyda’n gilydd]
Janice Ross

Gwerth Dysgu
Paul Sandford

Gwir Gyfeillgarwch: Ffraeo gyda’n ffrindiau [Pwysleisio sut mae pobl yn teimlo pan fyddan nhw’n ffraeo gyda’u ffrindiau.]
Jude Scrutton

Gwir gyfeillion
Alison Thurlow

Gwirioneddol Ryfeddol Ym Gwnaed! [Dangos i’r plant fod ganddyn nhw i gyd gorff gwirioneddol ryfeddol!]
Rebecca Parkinson

Gwneud Camgymeriadau [Dysgu sut i edrych ar ein camgymeriadau a’n methiannau mewn ffordd gadarnhaol.]
Janice Ross

Gwneud Camgymeriadau 3 [Datblygu dealltwriaeth o’r geiriau: ‘Maddau i ni ein dyledion fel y maddeuwn ninnau i’n dyledwyr.]
Janice Ross

Gwneud ffrindiau [Gwahoddiad i gyfeillgarwch]
Revd Sophie Jelley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Gwneud Ffrindiau Newydd [Helpu´r plant i feddwl am bwysigrwydd cyfeillgarwch ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd.]
The Revd Sophie Jelley

Gwneud penderfyniadau da
Rebecca Parkinson

Gwneud Pethau Bychain [Gwerthfawrogi bod cynigion syml o help bach yn aml yn gallu gwneud gwahaniaeth MAWR.]
The Revd Alan M. Barker

Gwneud pethau bychain [Mae gweithredoedd bach o garedigrwydd yn gallu cael effaith fawr]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2007)

Gwneud tîm
Alan M. Barker

Gwnewch bethau yn eich ffordd eich hun
Janice Ross

Gwrthwynebiad
Janice Ross

Gwyfynod [Dangos, er bod rhai pethau y mae’n bosib eu difetha, mae rhai pethau eraill nad yw’n bosib eu dinistrio.]
Jan Edmunds

Gwyfynod [Dangos, er bod rhai pethau y mae’n bosib eu difetha, mae rhai pethau eraill nad yw’n bosib eu dinistrio.]
Jan Edmunds

Gwyl Fair Y Canhwyllau
The Revd John Challis

Gwyl Fwslimaidd Eid Ul Fitr
Jude Scrutton

Gwyl Gristnogol Y Garawys
Rebecca Parkinson

Gwyl Ridvan : Llythyrau Gardd Ridván at ffrind
Emma Burford

Gwyl Vasant Panchami : Dechreuad newydd [Dathlu dechreuad newydd mewn bywyd ac mewn dysgu. ]
Alan M. Barker

Gwyl Yr Holl Eneidiau [Egluro pam y mae’r Eglwys Gristnogol yn coffau Gwyl yr Holl Eneidiau (2 Tachwedd).]
The Revd Sophie Jelley

Gwyl Yr Holl Saint [Egluro pam fod yr Eglwys Gristnogol yn dathlu Gwyl yr Holl Saint (1 Tachwedd).]
The Revd Sophie Jelley

Gwyliau [Edrych ymlaen at ein gwyliau.]
Melanie Glover

Gwyliau haf [Gwasanaeth i’w gyflwyno gan y rhai sy’n gadael yr ysgol ar ddiwedd tymor yr haf]
Jan Edmunds (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Gwyliau i bawb! [Maer pob aelod o’r teulu’n haeddu cael gwyliau]
Janice Ross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Gwyliau'r haf
The Children's Society

Gyda Balchder Yn Ein Calon
The Revd Alan M. Barker

Haf hapus!
Rebecca Parkinson

Halen [Dangos y gall rhywbeth cyffredin fod yn bwysig hefyd.]
Jan Edmunds

Halen [Dangos y gall rhywbeth cyffredin fod yn bwysig hefyd.]
Jan Edmunds

Hanukkah [Egluro ystyr yr wyl Hanukkah, a meddwl beth yw ystyr gwyrth i ni heddiw.]
Manon Ceridwen Parry

Heb Fod Yn Union Fel Mae'n Ymaddangos! [Mae’r gwasanaeth yma’n gysylltiedig â Dydd y Cofio. Ei nod yw annog y plant i sylweddoli y gall rhywbeth fod yn wahanol i’r hyn welwch chi ar yr olwg gyntaf. Nid yw pethau bob amser yn union fel maen nhw’n ymddangos!]
Rebecca Parkinson

Heddwch a'i symbolan [Ystyr heddwch]
Hilary Karen

Heddwch yr Adfent
Janice Ross

Helbul Y Blwch Offer [Ein helpu i ddeall y gallwn ni wneud i rywbeth fod yn fwy o lwyddiant wrth i ni weithio gyda’n gilydd.]
Laurence Chilcott

Held together
Janice Ross

Helo [Cyflwyno’r plant newydd i’w gilydd a’u helpu i ddeall sut rydyn ni’n gysylltiedig â’r naill a’r llall.]
Janice Ross

Helo Sgryffi. Stori Sadrach Mesach ac Abednego
Revd Sylvia Burgoyne

Helo Sgryfii [Annog y plant i feddwl am rannu’r cynhaeaf fel bod gan bawb fwyd i’w fwyta.]
The Revd Sylvia Burgoyne

Helo, Sgryffi! Iesu a'r plant
the Revd Sylvia Burgoyne

Helo, Sgryffi! Rhannu - y bachgen a roddodd ei bicnic i Iesu
the Revd Sylvia Burgoyne

Helo, Sgryffi!' [Bywyd mwy teg: Iesu’n clirio’r deml]
Revd Sylvia Burgoyne

Helo, Sgryffi!’ Tristwch a hapusrwydd – gwasanaeth y Pasg
Revd Sylvia Burgoyne

Helpu
Jan Edmunds

Her y Tri Chopa [Helpu Plant Mewn Angen]
Janice Ross

Here comes the sun! [Myfyrio ar y pleser sydd i’w gael wrth ddisgwyl am rywbeth, ac edrych ymlaen at y newid a ddaw gyda thymor yr haf.]
Gill Hartley

Heriau Newydd [Gwneud yn fawr o bob cyfle]
the Revds Trevor and Juliet Donnelly (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2006)

Heulwen [Annog y plant i feddwl am yr Haul, a’r effaith y mae’n ei gael ar y Ddaear, a gweld ei bod hi’n bosib iddyn nhw hefyd ddod â goleuni a chynhesrwydd i fywydau pobl eraill. ]
Rebecca Parkinson

Hola Mohalla [Dathliad Sikhaidd o ‘fod yn wrol a bod yn barod i amddiffyn’]
Helen Redfern

Holocost [Beth yw ystyr holocost, ac a oes bosib y gallai hyn ddigwydd eto? ]
Jude Scrutton

Hunanreolaeth: Ffrwythau'r Ysbryd [Meddyliwch cyn gwneud rhywbeth]
Manon Ceridwen James

Iaith y Corff [Dangos i’r plant y gallwn ni roi negeseuon i bobl eraill, nid yn unig trwy’r hyn fyddwn ni’n ei ddweud, ond trwy’r hyn rydyn ni’n ei wneud hefyd. A meddwl am anfon negeseuon positif i’r rhai sydd o’n cwmpas.]
Rebecca Parkinson

Ignatius O Loyola [Dydd gwyl - 31 Gorffennaf]
Rebecca Parkinson

Janmashtami [Canolbwyntio ar yr wyl Hindwaidd, Janmashtami, a nodi pa mor bwysig yw croeso.]
Alan Barker

Jiwbili Ddiemwnt
Rebecca Parkinson

Jo Bach Blêr [Awgrymu y gallwn ni i gyd newid er gwell.]
Jan Edmunds

Jona [Meddwl am bwysigrwydd bod yn onest a dibynadwy, hyd yn oed pan fydd raid i ni wneud rhywbeth sydd yn groes i’n hewyllys.]
Jenny Tuxford

Joseff A'r Crochenydd
Guy Donegan-Cross

Josie a Jake a'r Camgymeriad Mawr [Ystyried beth yw’r peth iawn i’w wneud pan fyddwch chi’n anufudd ac yn gwneud camgymeriadau.]
Janice Ross

Josie a Jake a'r Helfa Wyau Pasg [Symbolaeth yr Wy Pasg]
Janice Ross

Josie a Jake a'r llwyth trwm
Janice Ross

Josie, Jake a'r Cadwyni Papur [Meddwl am y teulu ar adeg y Nadolig]
Janice Ross

Julian O Norwich [Edrych ar fywyd y ferch gyntaf a ysgrifennodd lyfr Saesneg.]
Ronni Lamont

Julian O Norwich [Dysgu am fywyd Julian o Norwich, a ysgrifennodd y llyfr cyntaf i gael ei ysgrifennu yn Saesneg gan ferch.]
Ronni Lamont

Lamp I'w Goleuo [Helpu’r plant i ddeall y rhan unigryw y mae’n rhaid i bob un ohonom ei chwarae yn y ffordd y mae pob un ohonom yn dysgu.]
Janice Ross

Lansiwch y Bad Achub [Trychineb ar y môr]
Laurence Chilcott

Laserau a balwnau:Iesu yw goleunir byd [Helpu’r plant i ddeall sut y gallan nhw fod yn oleuadau yn y byd, a helpu i drechu’r tywyllwch.]
the Revd John Challis

Llawer o afalau! [Y cynhaeaf a delwedd gorfforol]
Kirstine Davis

Llawer o Dân Gwyllt! [Mae Noson Tân Gwyllt yn fwy o hwyl pan fyddwn ni’n cofio bod yn ofalus]
Jan Edmunds (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2005)

Llawer o Gariad [Gwasanaeth Dydd Sant Ffolant ]
Susan MacLean

Llawer o oleuni [Ystyried un o ddatganiadau Iesu, ‘Myfi yw goleuni’r byd’]
Kirstine Davis

Llestr neu lamp? [‘Nid llestr i’w lenwi yw plentyn, ond lamp i’w goleuo’]
Janice Ross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Llond bowlen o Gynhaeaf [Gwasanaeth cynhaeaf iachus]
Alan M. Barker

Llongau wrth Gefn sy’n Barod i Achub [Archwilio a deall ystyr yr enw ‘Emanwel’.]
Janice Ross

Llwyddiant: Mae’n bosib i freuddwydion ddod yn wir
Jude Scrutton

Llyfrau
Jan Edmunds

Llyfrau gwych [Pwysigrwydd darllen]
Jan Edmunds (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Llygaid Bach Yn Eich Gwylio Chi
Janice Ross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2007)

Llygaid y dydd [Gwersi y gallwn ni eu dysgu oddi wrth flodau llygad y dydd]
Janice Ross

Llygoden Y Dref A Llygoden Y Wlad [Un o chwedlau Aesop ]
Jude Scrutton

Llysiau Hud [Archwilio’r syniad ein bod, yn ein bywydau, yn medi'r hyn rydyn ni’n ei hau.]
Josh Carter

Llysiau'r Cynhaeaf [Dathlu ein hoff lysiau]
Manon Ceridwen James

Llythyrau Diolch [Ystyried pa mor bwysig yw dweud diolch.]
Janice Ross

Love: Gwasanaeth gyda phwyslais Cymreig arno - Dydd Santes Dwynwen (25 Ionawr) [Meddwl am ‘gariad’ fel rhywbeth rydyn ni’n ei wneud yn ogystal ag yn ei deimlo.]
Manon Ceridwen Parry

Maddeuant [Annog pawb i faddau pan fyddwn ni’n teimlo ein bod wedi cael cam.]
Jan Edmunds

Maddeuant [Dangos pa mor bwysig yw maddau.]
Guy Donegan-Cross

Maddeuant
Alison Thurlow

Mae A Wnelo Hyn A Fi [Archwilio’r syniad bod anghenion pobl eraill yn anghenion i ninnau hefyd, a bod arnom ni angen ein gilydd. ]
Guy Donegan-Cross

Mae anifeiliaid yn arbennig [Mae anifeiliaid yn arbennig – Dydd Sant Ffransis, 4 Hydref]
Alan M. Barker (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2007)

Mae Bywyd Fel Pel-Droed [Dangos pa mor bwysig yw cael nod i gyrraedd ato trwy gymharu bywyd â gêm bêl-droed.]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Mae Bywyd yn Rhyfeddol! [Dathlu’r wyrth o fywyd (gan gyfeirio at y gwanwyn a themâu’r Pasg).]
The Revd Alan M. Barker

Mae Cariad Yn Gryfach Na Marwolaeth [Ailddweud stori Lasarus a meddwl am fod yn gryf a phositif ar adegau anodd.]
The Revd Guy Donegan-Cross

Mae Cerddoriaeth Yn Fy Helpu I Dyfu [Ystyried pa mor bwysig yw’r rhodd o gerddoriaeth, a meddwl am sut mae Duw’n gweithio yn ein bywydau. ]
Guy Donegan-Cross

Mae Duw yn ein hadnabod i gyd [Dangos bod Duw yn ein hadnabod ni, ac yn ein caru ni, bob un.]
Jan Edmunds

Mae Duw'n Hoffi I Ni Ddefnyddio Ein Corff [Nodi bod Duw’n llawenhau yn ein gallu corfforol.]
Janice Ross

Mae dwr yn beth rhyfeddol! [Ystyried gwaith yr elusen, WaterAid, ac angen pobl am ddwr]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Mae gwên yn bwysig [Mae ein geiriau a’n gweithredoedd yn gallu ysbrydoli eraill]
Janice Ross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Mae maddau'n bwysig [Josie a Jake yn dysgu am faddeuant]
Janice Ross

Mae pob gweithred fach yn cyfrif [Mae caredigrwydd yn bwysig]
Philippa Rae

Mae Pob Un Ohonom Yn Unigryw
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Mae Pob Un Yn Enillydd [Meddwl am brofiadau o ennill a cholli, yng nghyd-destun diwrnod mabolgampau’r ysgol, cystadlaethau eraill, a bywyd yn gyffredinol.]
Manon Ceridwen Parry

Mae pob un yn enillydd [Rydyn ni i gyd yn ennill ac rydyn ni i gyd yn colli]
Manon Ceridwen Parry (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Mae pwyntiau uchel ac isel mewn bywyd [Stori Ruth a Naomi, rhan 1]
Charmian Roberts

Mae rhywun yn teimlo'n unig [Sut gallwn ni fod yn ffrindiau da i bobl sy’n teimlo’n unig?]
Becky May

Mae Wyau'n Hyfryd, Ond... [Gwasanaeth ar gyfer y Pasg ]
The Revd Alan M. Barker

Mae'n Dda Bod Yr Un Ydw I: Bod yn unigryw
Janice Ross

Mae'n Dda Siarad [Helpu’r plant i ddeall bod y rhai sy’n bwlio yn unigolion anhapus yn aml.]
Awdur Anhysbys

Mae'n Ddrwg Gen I!
Helen Redfern

Mae'n Well Rhoi Na Derbyn! [Defnyddio’r Nadolig fel cyfle i archwilio beth mae’n ei olygu i roi.]
Rebecca Parkinson

Mae’n bwysig helpu [Mae helpu’n gallu gwneud gwahaniaeth i’r bobl sydd o’n cwmpas]
Jan Edmunds (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Mae’n dda cerdded! [Paratoi ar gyfer Wythnos Cerdded i’r Ysgol]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Mae’n Dibynnu Ar Y Toriad! [Meddwl am fod yn ‘sêr’ ar y tu mewn, yn y ffordd rydyn ni’n trin pobl eraill.]
Gordon and Ronni Lamont

Mae’n fy ngwneud i’n benwan! [Gwasanaeth yn y gyfres ‘Helo Sgryffi’ ]
Revd Sylvia Burgoyne

Mae’r byd yn hardd: stori’r creu [Gwasanaeth o’r gyfres 'Helo, Sgryffi']
The Revd Sylvia Burgoyne

Mae’r Cynllun yn Datblygu [Stori Ruth a Naomi, rhan 5]
Charmian Roberts

Mahavira Jayanti: Gwyl Jain (Ebrill)
Rebecca Parkinson

Malwod Mawr Melys [Cynyddu dealltwriaeth y plant o’r angen sydd gan bobl am degwch, er mwyn iddyn nhw gael bwyd.]
Gordon Lamont

Mam i lawer [Cyflwyniad i waith y Fam Teresa, o Calcutta]
Alan M. Barker

Mamau [Cyferbynnu bywyd yn y Gorllewin gyda bywyd mewn rhannau o’r byd sy’n datblygu, gan ddefnyddio profiad mamau fel enghraifft.]
Gordon and Ronni Lamont

Mandela [Gwnewch rywbeth. Symbylwch newid. Gwnewch bob dydd yn Ddiwrnod Mandela (18 Gorffennaf)]
Hannah Knight

Mater o gariad [Mae cariad y lledaenu ar draws y byd]
Hilary Karen

Meddwl am yr Ardd ym Mis Chwefror [Cymharu garddio â meddwl – mae’r ddau beth angen gofal a’u meithrin!]
Janice Ross

Merthyrdod Guru Arjan [Canlyniad achos o genfigen]
Helen Redfern

Merthyru'r Bab [Edrych ar ffydd yng nghyd-destun y grefydd Baha’i.]
Jenny Tuxford

Mesur enfawr! [Mae rhai pethau’n anfesuradwy ]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2007)

Mewn Drysfa [Gwasanaeth ar gyfer dechrau blwyddyn ysgol newydd]
Jan Edmunds

Mistar Pen Taten [Atgoffa’r plant i fod yn ddiolchgar am datws.]
Janice Ross

Mor ddoeth â ....
Laurence Chilcott

Mr Stickability
Janice Ross

Mynd I Hogwarts [Gwasanaeth diwedd blwyddyn ysgol ]
The Revd Alan M. Barker

Mynd i’r Afael ag Anghyfiawnder [Adnabod anghyfiawnder a’i herio, a gwybod pa mor bwysig yw cymryd camau priodol i ddelio ag annhegwch.]
Janice Ross

Na! [Annog y myfyrwyr i allu dweud ‘na’ pan fydd angen gwneud hynny.]
Helen Bryant

Nadolig Norwyaidd
Jude Scrutton

Nawr Rydyn Ni'n Ddeg [Annog synnwyr o ddiolchgarwch yn y plant.]
Susan McLean

Neges I Bawb
Janice Ross

Neges mewn Potel [Ystyried beth yw’r wers fwyaf defnyddiol rydyn ni wedi’i dysgu yn yr ysgol yn ystod y flwyddyn.]
Janice Ross

Neges Yn Y Botel
The Revd Alan M. Barker

Negeseuwyr arbennig [Negeseuon gan angylion]
Alison Thurlow

Negesydd Newyddion Da [Paratoi ar gyfer tymor yr Adfent trwy helpu’r plant i ddeall bod newyddion da yn beth i’w rannu.]
Janice Ross

Neiniau: Ar gyfer Sul y Fam [Dathlu sgiliau y mae neiniau yn eu dysgu i ni.]
Janice Ross

Newid a thyfu
Alison Thurlow

Newid i fod yn berson gwahanol [Tröedigaeth Paul (25 Ionawr)]
Alan M. Barker

Newid Man [Nodi’r newidiadau yn nyluniad darnau arian Prydeinig, a meddwl am y ffaith bod anrhegion o newid mân yn gallu helpu i wneud gwahaniaeth mawr.]
The Revd Alan M. Barker

Newidiadau
Manon Ceridwen Parry

Newydd [Atgoffa’r plant am y llawenydd a deimlwn wrth gael pethau newydd, ac am y cyfleoedd o newid a ddaw gyda phob diwrnod newydd.]
Helen Redfern

Newyddion Da! [Cyflwyno newyddion da’r Nadolig trwy ddefnyddio fformat materion cyfoes.]
Jennifer Mayhew

Nid aur yw popeth melyn [Mae ein hagwedd tuag at ein heiddo yn cyfrif]
Hilary Karen

Nid fi wnaeth! (Gwasanaeth yn y gyfres ‘Helo Sgryffi!’ [Gwasanaeth yn y gyfres ‘Helo Sgryffi!’]
Revd Sylvia Burgoyne

Nid Goroesi ond Byw [Edrych ar y dyfnder ychwanegol sydd gennym yn ein bywydau oherwydd ein bod yn berchen ar ffydd.]
Ronni Lamont

Nid yw Arian yn Bopeth [Archwilio ein hagwedd tuag at arian.]
Peter Knight

Nwyddau Sel [Dangos na all unrhyw beth newid ein gwerth ni yng ngolwg Duw.]
Janice Ross

O fes bach [O fes bach mae coed derw mawr yn tyfu]
Alison Thurlow

Oen bach y stabl
Janice Ross

Ofn a Dewrder [Awgrymu mai'r bobl ddewraf yw’r rhai sydd yn ofnus ond sy’n dal i allu gwneud pethau dewr er hynny.]
Jan Edmunds

Ohana [‘Ohana yw teulu. Mae teulu yn golygu nad oes neb yn cael ei adael ar ôl neu’n cael ei anghofio’]
Rachael Crisp

Olion bysedd unigryw [Mae gan bob un ohonom hunaniaeth unigryw]
Guy Donegan-Cross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Os gwelwch chi'n dda ga i grempog [Dydd Mawrth Ynyd, neu Ddydd Mawrth Crempog]
Janice Ross

Os yw siarad yn Arian . . . [Mae gwrando’n bwysig!]
Alison Thurlow

Pa hwyl, pa bryd
Gordon Lamont

Pa mor uchel?
Kirk Hayles

Pan fydd y dagrau'n llifo
Alan M. Barker

Pan Fydda I Wedi Tyfu [Ystyried y gwaith sy’n cael ei wneud gan bobl eraill, a meddwl am ddod yn aelod gwerthfawr o’r gymdeithas.]
Jan Edmunds

Paratoi i symud ymlaen [Mae Duw gyda ni ble bynnag y byddwn ym mynd]
Becky May

Parau [Ystyried pa mor bwysig yw bod yn ofalgar tuag at bobl efallai dydyn ni ddim yn meddwl llawer amdanyn nhw fel arfer.]
Rebecca Parkinson

Parch [Edrych ar y thema ‘pobl sy’n ein helpu’, ac ystyried sut roedd Iesu’n trin pawb a pharch, beth bynnag oedd eu gwaith neu eu rôl yn y gymdeithas.]
Manon Ceridwen Parry

Parchu Rheolau [Gofyn y cwestiwn, ‘A yw rheolau’n bwysig?’]
Alison Thurlow

Parod i helpu! [Gwasanaeth yn y gyfres ‘Helo Sgryffi’]
Revd Sylvia Burgoyne

Paryushan [ Ystyried gwyl y grefydd Jain, sef gwyl Paryushan. ]
Rebecca Parkinson

Pasiwch Y Neges Ymlaen [Dathlu gwaith SPCK yn pasio’r neges Gristnogol ymlaen am dros 300 mlynedd.]
Janice Ross

Pawb Yn Disgwl Am Rywbeth [Cyflwyno’r Adfent fel cyfnod o ddisgwyl a pharatoi.]
Gill O'Neill

Pawb Yn Fuddugol! [Annog y plant i wneud eu gorau glas bob amser, ym mhob peth y byddan nhw’n ei wneud. ]
The Revd Sophie Jelley

Pe bai'r fforest yn gallu siarad..... [Mentrwch ofalu am fforestydd glaw]
Helen Redfern

Pe Bawn I'n Gallu Llunio Deddf... [Dathlu ac ystyried llwyddiant pobl ifanc sy’n gwneud ffilmiau ac sydd â rhywbeth i’w ddweud.]
Gordon Lamont

Pecyn bwyd! [Gall rhywbeth bach wneud gwahaniaeth mawr]
Michelle Walker (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2006)

Peidio Ag Anwybyddu: Gwasanaeth dechrau blwyddyn ysgol newydd [Annog y plant i roi croeso i blant eraill, ac i gynnwys eraill yn eu gweithgareddau.]
Paul Sandford

Peidio Barnu Llyfr Oddi Wrth Ei Glawr: Yr hwyaden a ddaeth yn seren bop [Myfyrio ar y syniad o dderbyn pobl am bwy ydyn nhw.]
Emma Burford

Peidiwch A Barnu Llyfr Yn Ol Ei Glawr [Dangos nad yw sut rai ydyn ni ar y tu allan mor bwysig â sut rai ydyn ni ar y tu mewn.]
Guy Donegan-Cross

Peidiwch â barnu yn ôl yr olwg! [Sut rai yw pobl ar y tu mewn?]
Alison Thurlow

Peidiwch â barnu yn ôl yr ymddangosiad (Gwasanaeth yn y gyfres ‘Helo Sgryffi&rsquo)
the Revd Sylvia Burgoyne

Peidiwch a bod ofn gofyn
Alan M. Barker

Peidiwch  Bod Yn Grintachlyd [Dangos gwerth parchu pobl eraill.]
Jan Edmunds

Peidiwch A Chael Eich Twyllo [Annog y plant i beidio â chael eu dylanwadu gan eraill sydd ddim yn dweud y gwir.]
Jan Edmunds

Pêl-droed, Pêl-droed, Pêl-droed! [Defnyddio’r syniad o reolau ym myd chwaraeon i archwilio sut mae angen i ni gytuno â’n gilydd, a byw yn ôl rheolau yn ein cymunedau.]
Gordon Lamont

Pen-Blwydd Y Guru Nanak Dev Ji [Dathliad Sikhaidd]
Helen Redfern

Pentecost [Darparu cyflwyniad gan y plant yn sôn am stori’r Pentecost.]
Jan Edmunds

Pentecost
Alison Thurlow

Pentecost - Dechreuad Yr Eglwys Gristnogol [Dechreuad yr Eglwys Gristnogol]
Laurence Chilcott

Pentecost 19 Mai 2013 [Defnyddio car bach neu hofrennydd tegan sy’n cael eu rheoli o bell er mwyn darlunio grym yr Ysbryd Glân.]
The Revd John Challis

Pentecost Trydanol
Ann Peat

Persawr Gwerthfawr [ar gyfer y Garawys a Sul y Fam ]
The Revd Alan M. Barker

Perthnasoedd Arbennig [Meddwl sut y gallwn ni ddod yn well pobl.]
Manon Ceridwen Parry

Pethau cuddiedig
Janice Ross

Pethau Da [Helpu’r plant i feddwl am y pethau da yn eu bywydau, a sut y mae’n bosib rhannu’r pethau rheini.]
The Revd Sophie Jelley

Pethau Newydd [Ystyried sut rydym ni’n gofalu am bobl eraill ac am ein hanifeiliaid anwes.]
Jan Edmunds

Pethau rhyfeddol wedi eu creu! [Mae pob un ohonom yn rhan o greadigaeth Duw]
Keith Griffin

Pethau'n Dod Mewn Trioedd [Egluro’r gred Gristnogol am y Drindod a’r Pentecost.]
Rebecca Parkinson

Pethau’n Newid [Meddwl am farwolaeth a phrofedigaeth, a chred llawer un mewn bywyd ar ôl y bywyd hwn.]
Oliver Harrison

Plany Yr Enfys [Edrych ar sut mae amrywiaeth yn well nac unffurfiaeth.]
Ronni Lamont

Plany Yr Enfys [Gweld sut mae amrywiaeth, a bod pawb yn wahanol, yn well na bod pawb yr un fath.]
Ronni Lamont

Pobl Sy'n Ein Helpu [Dathlu 75ed pen-blwydd galwad 999 y gwasanaethau brys.]
Janice Ross

Pobl yn ein Bywydau [Annog plant i feddwl am yr holl bobl sy’n eu helpu nhw yn eu bywydau o ddydd i ddydd.]
The Revd Sophie Jelley

Popeth rydych chi’n ei Wybod [Helpu plant i feddwl am yr hyn maen nhw’n ei wybod, a sut maen nhw’n gwybod am y pethau hynny.]
Gordon and Ronni Lamont

Pos Jig-So Ffydd [Dangos bod ffydd yn rhywbeth sy’n bosib ei ddatrys gyda’n gilydd.]
The Revd Trevor Donnelly

Pranciau'r Camel (Ydw i’n arbennig?) [Annog y plant i werthfawrogi ei gilydd.]
John Fryer

Pretzels
Janice Ross

Pretzels y Grawys [Un o draddodiadau cyfnod y Grawys]
Janice Ross

Profiad O Gynhaeaf [Codi ymwybyddiaeth ynghylch y gwaith sydd angen ei wneud wrth gasglu’r cynhaeaf.]
Jan Edmunds

Pryderu [Helpu plant i ystyried beth yw pryderu, a meddwl am ffyrdd i osgoi pryderu’n ormodol am bethau.]
Jan Edmunds

Pryf Copyn Y Nadolig [Atgoffa’r plant am wir ysbryd y Nadolig.]
Jan Edmunds

Prys Brysiog [Atgoffa ‘r plant i feddwl cyn gwneud rhywbeth.]
Jan Edmunds

Pwy Fyddai’n Hoffi Hufen Iâ? [Ystyried ein gwahaniaethau a dysgu gwerthfawrogi’r amrywiaeth sydd yng nghymuned ein hysgol.]
Janice Ross

Pwy fyddwn ni’n eu parchu [Pobl sy'n ein helpu i ennill ein parch]
Manon Ceridwen Parry (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011)

Pwy oedd Sant Siôr [Meddwl am San Siôr (St George), tybed pwy oedd o, a beth allwn ni ei ddysgu oddi wrth nawddsant Lloegr?]
The Revd Sue Allen

Pwy Sy'n Dweud Y Gwir? [Ystyried y niwed y mae’n bosib ei achosi trwy ddweud celwyddau.]
The Revd Alan M. Barker

Pwy Yw’r Pwysicaf? [Annog y plant i sylweddoli bod pawb yn bwysig, ac na fyddai cartref neu ysgol yr un fath heb i bawb fod yno.]
Rebecca Parkinson

Pwysigrwydd bys bach y droed [Mae pob rhan o’r corff yn bwysig]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Pwysigrwydd dweud 'Diolch' (Gwasanaeth o’r gyfres ‘Helo Sgryffi’)
Revd Sylvia Burgoyne

Pysgodyn Yr Enfys [Archwilio’r syniad bod rhannu yn elfen bwysig mewn bod yn ffrind da.]
Lucy Fletcher

Raksha Bandhan [Meddwl am berthynas brodyr a chwiorydd gan gyfeirio at yr wyl Hindwaidd, Raksha Bandhan.]
The Revd Alan M. Barker

Ramadan
Janice Ross

Ras Bywyd [Annog y plant i feddwl am fywyd fel ras, a meddwl gan bwy y gallen nhw gael cyngor ac arweiniad er mwyn bod yn barod i allu gwneud y gorau o’u bywydau.]
Helen Redfern

Resipis (Dydd Mawrth Ynyd) [Darparu gwasanaeth sy’n arwain at Ddydd Mawrth Ynyd a chyfnod y Garawys, sy’n archwilio’r syniad o ‘resipi ar gyfer bywyd’.]
Jan Edmunds

Rhaid I Mi Gael Y Llyfr Yna! [Dathlu’r mwynhad o ddarllen llyfrau, ac amlygu pwysigrwydd y Beibl yn y ffydd Gristnogol.]
The Revd Alan Barker

Rhan o deulu mawr [Stori Ruth a Naomi, rhan 6]
Charmian Roberts

Rhannu Ein Problemau [Egluro bod problemau gan bawb o dro i dro, a’i fod yn help yn aml i rannu ein problem â rhywun arall.]
Janice Ross

Rhannwch Eich Llwyddiant [Stori Olympaidd]
Guy Donegan-Cross

Rhedeg i Ffwrdd [Wynebu problemau ]
Laurence Chilcott

Rhedeg i ffwrdd: Stori Jona [Gwasanaeth o’r gyfres ‘Helo Sgryffi’ ]
The Revd Sylvia Burgoyne

Rheoli Gwrthdaro A Chweryl
Manon Ceridwen Parry

Rhesymau dros fod yn ostyngedig
Richard Lamey

Rhoddwyr llawen
Alison Thurlow

Rhoi a derbyn [Pwysigrwydd bod yn hael]
Alison Thurlow

Rhoi Eich Lle I  Rywun Arall [Gwasanaeth wedi ei seilio ar y Gemau Olympaidd, sy’n ystyried bod hunanaberth yn well nag ennill.]
Guy Donegan-Cross

Rhoi nod sialc ar y drws [Ystyried Gwyl yr Ystwyll]
Janice Ross

Rhowch 'Wyneb Hapus' I Chi Eich Hun [Annog pawb i feddwl yn gadarnhaol amdano’i hun.]
Manon Ceridwen Parry

Rhowch Ac Fe Roir I Chwi [Dangos egwyddor y gosodiad ‘Rhowch ac fe roir i chwi’, fel mae’n cael ei amlinellu yn Luc 6.38.]
Janice Ross

Rhowch Gynnig Arni! [Rhoi cyfle i’r plant ddod i wybod am Wythnos Genedlaethol Chwaraeon Ysgol a’u hannog i ymwneud â rhywbeth o’r newydd.]
Rebecca Parkinson

Rhy Brysur [Dangos y dylem ni geisio rhoi amser i helpu’r naill a’r llall.]
Jan Edmunds

Rhyfeddodau'r Pasg! [Ambell dro, fe fydd pethau annisgwyl yn digwydd]
Janice Ross

Rhyw Deimlad 'Rydw I Wedi Gwneud Rhywbeth O'I Le' [Egluro bod gwneud rhywbeth o’i le yn gallu effeithio ar sut rydyn ni’n teimlo.]
Janice Ross

Rhywbeth da [Dydd Mawrth Ynyd a’r Garawys]
Alan M. Barker

Rhywbeth Yn Fy Mhoced [Annog y plant i ddefnyddio’u eu dychymyg.]
Helen Redfern

Robin y Nadolig Cyntaf
Alan M. Barker

Rosh Hasanah [Y Flwyddyn Newydd Iddewig ]
Manon Ceridwen Parry

Rosh Hashana (Blywyddyn Newydd Iddewig) [Dangos i’r plant sut mae pobl Iddewig yn dathlu eu Blwyddyn Newydd.]
Jude Scrutton

Rwdolff Y Carw Trwyn-Goch [Gwasanaeth ar gyfer y Nadolig ]
Manon Ceridwen Parry

Rwy'n Ofnus! Stori bywyd Joseff [Ystyried addewid Duw i fod gyda ni bob amser.]
Susan MacLean

Rwyt Ti'n Fy Ngweld I Yn Y Tywyllwch [Dangos i’r plant nad yw Duw byth yn eu gadael o’i olwg.]
Guy Donegan-Cross

Rwyt Ti’n Seren! [Gwasanaeth yr Ystwyll ]
Penny Hollander (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2006)

Rydw i angen y llyfr hwn! [Stori Mary Jones]
Alan M. Barker (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Rydw i eisiau gweld! (Gwasanaeth yn y gyfres ‘Helo Sgryffi’ )
Revd Sylvia Burgoyne

Rydw I'n Lliwgar [Helpu’r plant i ddod yn ymwybodol o’r amrywiaeth tymer sy’n dod i’w rhan o ddydd i ddydd, ac egluro nad yw cariad Duw tuag atyn nhw ddim yn dibynnu ar sut dymer sydd arnyn nhw ar y pryd.]
Janice Ross

Rydw I'n Teimlo [Archwilio’n teimladau, sut maen nhw’n effeithio arnom ni, a sut y gallwn ni ymdopi â nhw.]
Gordon Lamont

Rydych Chi'n Ddiogel Yn Ei Ddwylo [Annog y plant i fod yn ffyddiog y bydd Duw’n eu gwarchod.]
Guy Donegan-Cross

Rydych Chi'n Unigryw [Atgoffa’r plant pa mor arbennig ydyn nhw am eu bod yn unigryw, a’u herio i wneud i rywun arall deimlo’n arbennig heddiw.]
Helen Redfern

Rydyn Ni'n Caru Ein Hanefeiliaid Anwes! [Annog y plant i weld pa mor bwysig yw ein hanifeiliaid anwes, a sylweddoli ei bod yn gyfrifoldeb ar bob un ohonom i ofalu amdanyn nhw’n iawn.]
Helen Redfern

Sadrach, Mesach Ac Abednego [Annog y plant i fod yn ddewr a gwrthwynebu rhai sy’n ceisio eu perswadio, trwy eu bwlio, i ddweud pethau dydyn nhw ddim yn cytuno â nhw.]
Ronni Lamont

Sant Casian [Meddwl am fisoedd y flwyddyn, yn enwedig mis Chwefror, a’r neges sydd yn y chwedl am Sant Casian.]
Jan Edmunds

Sant Ffransis [Yr eco-sant cyntaf? ]
Laurence Chilcott

Saying Goodbye at the End of Term [Meddwl am bethau’n dod i ben, a beth mae’n ei olygu i ddweud ffarwel.]
Manon Ceridwen Parry (revised, originally published in 2010)

Sefydlu Arlywydd Newydd [Dathlu’r diwrnod hanesyddol hwn gyda’n gilydd.]
James Lamont

Sefyll Yn Gadarn [Ystyried pa mor bwysig yw bod yn driw i ni ein hunain, a gwneud yr hyn rydyn ni’n gwybod sy’n iawn, hyd yn oed pan fydd pwysau mawr arnom i wneud fel arall.]
Jenny Tuxford

Ser Yn Disgleirio
Janice Ross

Seren Fechan Yn Y Nen [Darparu cyflwyniad syml yn adrodd stori’r Nadolig.]
Jan Edmunds

Sgarff, Moronen, A Darnau Bach O Lo
The Revd Alan M. Barker

Shakespeare
Gordon Lamont

Sialens I'r Tim [Gwasanaeth wedi ei seilio ar y Gemau Olympaidd, sy’n cadarnhau ac yn annog gwaith tîm.]
The Revd Alan M. Barker

Sion Ddrwg [Atgoffa’r plant y dylem ni fod yn ystyriol tuag at bobl eraill.]
Jan Edmunds

Sir Nicholas Winton
Becky May

Slinky Malinki [Mae llawer o bethau sy’n gallu gwneud i ni faglu!]
Janice Ross

Spare a thought [Meddwl am y rhannau o’r byd sydd wedi’u rhwygo oherwydd rhyfel, a diolch am yr hyn sydd gennym ni.]
Jan Edmunds

Spirit Ar Y Blaned Mawrth

Spot the tourist [Dangos ein bod yn aml yn barnu pobl wrth yr olwg sydd arnyn nhw ar y tu allan.]
Janice Ross

Spring Is Coming Soon! [Meddwl am ddechrau’r gwanwyn a rhyfeddod y gwahanol dymhorau.]
Rebecca Parkinson (revised, originally published in 2010)

Stori am ddwy chwaer
Alan M. Barker

Stori Josua a Jericho [Mae unrhyw beth yn bosib gyda Duw]
Manon Ceridwen James

Stori'r Pasg
Hannah Knight

Stori’r Deg o Wahangleifion
The Revd Oliver Harrison

Stori’r Nadolig [Ystyried gwir ystyr y Nadolig.]
Jenny Tuxford

Stori’r Pentecost [Cyflwyniad yn sôn am wyl y Pentecost]
Jan Edmunds (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Sukkot: Gwyl Y Tabernalcau [Helpu’r plant i ddysgu am yr wyl Iddewig, Sukkot, a meddwl am fod yn ddiolchgar.]
Manon Ceridwen Parry

Sul y Fam: meddyliwch o ddifri!
Gordon Lamont

Sul y Palmwydd [Cyflwyno stori Iesu’n mynd i mewn i ddinas Jerwsalem, o safbwynt yr asyn.]
Jan Edmunds

Sut Rydw I'n Dysgu?
Gordon Lamont

Sut rydych chi’n teimlo? [Mae ein teimladau’n dibynnu’n aml ar ein hamgylchiadau]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Sut rydych chi’n Trechu Bwli? [Ystyried pa un yw’r ffordd orau i ddelio â rhywun sy’n bwlio.]
The Revd Guy Donegan-Cross

Sut Y Gallwn Ni Drwsio Pethau? [Ystyried pa mor bwysig yw cymod mewn perthynas bersonol.]
The Revd Sophie Jelley

Sut ydych chi'n teimlo? [Gall ein profiadau newid ein hwyliau]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2006)

Symbolau Christonogol Rahn 3 Yn Angor [Dangos i’r plant beth yw ystyr un o’r symbolau Cristnogol – yr angor.]
Rebecca Parkinson

Symbolau Cristnogol Rhan 2 [Dangos i’r plant beth yw ystyr un o’r symbolau Cristnogol – y pysgodyn.]
Rebecca Parkinson

Symbolau Cristnogol, Rhan 1: Y Groes [Dangos ystyr un o symbolau Cristnogaeth – y groes, gan ddefnyddio darlun origami.]
Rebecca Parkinson

Symbolau Heddwch [Mae Diwrnod Rhyngwladol Heddwch ar 21 Medi]
Revd Catherine Williams (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2007)

Symud ymlaen
Alison Thurlow

Syndod mawr i bawb [Roedd y Nadolig cyntaf un yn syndod mawr!]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2007)

Syrpreis Mawr! [Archwilio’r syniad fod Iesu’n syrpreis!]
Rebecca Parkinson

Tân! [Coffau 350 o flynyddoedd ers Tân Mawr Llundain]
Alan Barker

Teimlad O Newid [Annog y plant i sylweddoli bod newidiadau o’n cwmpas yn gallu effeithio ar ein teimladau.]
Rebecca Parkinson

Teimladau [Archwilio ein teimladau, ac yn enwedig meddwl am sut y gall ein teimladau effeithio ar bobl eraill.]
Kirk Hayles

Teimlo Bod Rhywun Eich Angen [Dangos y gallwn ni i gyd fod yn ddefnyddiol, a bod pawb yn hoffi cael ei werthfawrogi.]
Jan Edmunds

Teimlo Bod Rhywun Eich Angen [Mae pawb yn hoffi teimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi]
Jan Edmunds (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2007)

Teuluoedd! Rhan o hanes bywyd Joseff [Cydnabod y gall bywyd teuluol fod yn anodd weithiau.]
Susan MacLean

The Earth: Our home [Helpu’r plant i ddeall traweffaith hanesyddol glaniad cyntaf dyn ar y lleuad, a helpu’r plant i werthfawrogi harddwch y blaned Daear.]
Janice Ross

The New Year [Meddwl am ddechrau’r flwyddyn newydd ac ystyried y newidiadau allai ddod yn ei sgîl.]
Jan Edmunds

Tocyn [Dangos bod y ffordd y byddwn ni’n ymddwyn yn gallu newid ein bywyd.]
Jan Edmunds

Torri Cyfeillgarwch [Annog y plant i feddwl pa mor bwysig yw cyfeillgarwch, a sut y gall perthynas ddrwg â rhywun effeithio ar lawer o bobl eraill.]
Rebecca Parkinson

Traddodiadau: Cyflwyno'r Faner [Meddwl am y traddodiadau sy’n rhan o fywydau pobl.]
Janice Ross

Troi [Dangos bod bywyd yn newid ac yn troi trwy’r amser.]
Jan Edmunds

Troi Dalen Newydd Yn Y Gwanwyn [Y Perchnogion siop a waeddodd, ‘Lladron’ ]
Emma Burford

Troi Dwr Yn Win [Dangos sut mae Duw yn gallu gwneud pethau cyffredin yn anghyffredin.]
The Revd Catherine Williams

Troi Yn Erbyn Joseff [Drama i’r dosbarth cyfan, i ddangos sut y gallwn ni, trwy newid ein hagwedd, arbed achosion o fwlio.]
Janice Ross

Troi’n ôl [Gwasanaeth ar gyfer y Garawys (Dydd Mercher Lludw)]
Ruth Hind

Trwy'r Amser [Fe allwn ni weddïo ar unrhyw adeg]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Trysor Wedi'i Gladdu
Christopher Ruddle

Trysorau Cudd [Helpu’r plant werthfawrogi y gall pethau cyffredin iawn, pethau rydyn ni’n eu cymryd yn ganiataol yn aml iawn, fod yn werthfawr iawn.]
Janice Ross

Tryw'r Amser [Archwilio’r gred Gristnogol y gallwn ni weddïo ar Dduw unrhyw bryd.]
Rebecca Parkinson

Tu Bishvat: Blwyddyn Newydd y Coed
Emma Burford

Tudalennau Gwag: Dewisiadau ar gyfer blwyddyn ysgol newydd
Alison Ball and Richard Seel

Tyfu'n Hyn! [Helpu’r plant i groesawu ‘newid’ fel profiad cadarnhaol mewn bywyd.]
Sophie Jelley

Tymor Yr Hadau [Meddwl am yr hadau yn yr hydref, a dweud diolch am barhad bywyd.]
Jan Edmunds

Tywod a sêr [Gormod i’w cyfrif!]
Janice Ross

Ubuntu [Meiddiwch ofalu am eich cymydog]
Helen Redfern

Un Gafod Syndod Mawr Wrth Gwrdd A Iesu [Nicodemus]
Margaret Chapman

Undod Cristnogl: Wythnos weddi
Manon Ceridwen Parry

Wedi ein gwneud yn dda ac yn unigryw!
Rebecca Parkinson

Wnaeth Iesu ddim aros yn fabi bach [Nid yw stori’r Nadolig yn dod i ben yno!]
Kirstine Davis

Wnaiff Hyn Ddim Methu O'm Hachos I

Wonderfully Made! [Dangos i’r plant fod ganddyn nhw i gyd gorff gwirioneddol ryfeddol!]
Rebecca Parkinson (revised, originally published in 2007)

Wynebu eich Ofnau [Helpu plant i ddod yn fwy sensitif o deimladau ac ofnau pobl eraill.]
Alan Barker

Wynebu newid
Alison Thurlow

Wynebu’r Bwli [Meddwl am wynebu gofidiau - waeth pa mor fawr mae’r rheini’n ymddangos ar y pryd.]
Jenny Tuxford

Wyt Ti Ddim yn Gallu Cysgu? [Meddwl am olau a thywyllwch, a sut mae’r ddau beth yn gallu effeithio arnom ni.]
Janice Ross

Wyt ti’n fy ngweld i? [Ydyn ni’n sylwi ar yr hyn sy’n digwydd o’n cwmpas ni?]
Guy Donegan-Cross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Wythnos Y Senedd 2012 [Egluro ‘democratiaeth’ fel thema ganolog Wythnos y Senedd ac archwilio’r priodweddau sy’n gwneud arweinydd da.]
Gordon Lamont

Y Bachgen A'r Danadl Poethion [Trafod pa mor bwysig yw dal ar gyfle bob amser, a phwysleisio pa mor bwysig yw defnyddio’n doniau i’r eithaf er mwyn gallu llwyddo mewn bywyd.]
Jude Scrutton

Y blwch o hapusrwydd pennaf [Beth sy’n ein gwneud ni’n wirioneddol hapus?]
Kirk Hayles

Y Broga A Ddisgynnodd I'r Hufen
Alan M. Barker

Y Bugail Da [Y drydedd yn y gyfres sy’n ystyried datganiadau Iesu, ‘Myfi yw ... ’]
Janice Ross

Y Ci, Yr Wydd A'r Jar [Cwestiynu a yw cael mwy o rywbeth yn arwain at fwy o hapusrwydd.]
Guy Donegan-Cross

Y Cinio Mawr [Mae Cinio Mawr yr Eden Project yn cael ei gynnal ar 18 Mehefin 2017]
Janice Ross

Y cyfan allan o un hedyn bach!
Alan M. Barker

Y Cylchoedd Olympaidd [Defnyddio symbol y Cylchoedd Olympaidd i bwysleisio’r gwersi am gydberthynas ledled y byd.]
Rebecca Parkinson

Y Daith : Gwasanaeth ar gyfer yr Adfent a’r Nadolig
Alan M. Barker

Y Daith Ryfeddol [Ceisio gwerthfawrogi taith ryfeddol yr ymgnawdoliad.]
Janice Ross

Y Dany Cyntaf [Helpu’r plant i ymdopi â’r math o ymgiprys a fydd yn digwydd rhwng brodyr a chwiorydd.]
Janice Ross

Y Ddringfa [Cyflwyno hanes Jake Meyer i’r plant, yr unigolyn ieuengaf i ddringo Mynydd Everest ar un adeg ]
Helen Redfern

Y Drws [Y bedwaredd yn y gyfres sy’n ystyried datganiadau Iesu, ‘Myfi yw ... ’]
Janice Ross

Y Dychymyg [Helpu’r plant i feddwl am ryfeddodau byd natur ac am y rhodd o ddychymyg.]
Rebecca Parkinson

Y Dyn FfolL [Myfyrio ar ffolineb ac ar ddoethineb.]
Janice Ross

Y Dywysoges a’r Bysen [Dangos ein bod yn unigryw ac yn arbennig, hyd yn oed pan na fyddwn yn cyrraedd y safonau y byddwn ni’n eu gosod i ni ein hunain, neu’r safonau y bydd pobl eraill yn eu gosod ar ein cyfer.]
Janice Ross

Y ffisig gorau
Revd Richard Lamey

Y Ffolant Berffaith [Helpu’r plant i ddeall nad oes neb yn union ’run fath â’i gilydd, ac na fwriadwyd i neb erioed fod yn union yr un fath â rhywun arall.]
Janice Ross

Y ffrindiau penderfynol [Gwyrth Capernaum]
Laurence Chilcott

Y Flwyddyn Newydd Sydd I Ddod [Meddwl am y flwyddyn newydd sydd i ddod.]
Jan Edmunds

Y Fonesig Vera Lynn
Rebecca Parkinson

Y freuddwyd i ddod â heddwch i’r byd [Heddwch a Martin Luther King]
Hilary Karen

Y Gaeaf [Archwilio tywydd y gaeaf a’r newid sy’n digwydd i blanhigion, i anifeiliaid, ac i ninnau, oherwydd y tywydd.]
Jan Edmunds

Y goeden ddiolch [Diolch am y cynhaeaf]
Janice Ross

Y Gog
Janice Ross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Y Grawys
Janice Ross

Y Jig-So Dysgu [Dathlu cyflawniad a llwyddiannau’r plant dros gyfnod y flwyddyn ysgol hon, ac edrych ymlaen at gael dysgu a chyflawni mwy yn y flwyddyn sydd i ddod.]
Janice Ross

Y mab colledig (Rhan 1) [Ail adrodd dameg enwog ]
Laurence Chilcott

Y mab colledig (Rhan 2) [Dydi hyn ddim yn deg!]
Laurence Chilcott

Y noson cyn y Nadolig [Mae’r gwasanaeth hwn wedi’i gymryd o’r gyfrol 'The Flying Pizza and Other Assemblies' gan Alan Barker ]
Alan Barker

Y Parot Bach Dewr [Archwilio’r syniad o arweinyddiaeth trwy esiampl dda.]
Gordon and Ronni Lamont

Y Pentecost [Adrodd stori’r Pentecost.]
Jan Edmunds

Y Person Iawn Ar Gyfer Y Swydd: Gwasanaeth yn ymwneud â’r Pasg [Ystyried gwerth cymwysterau.]
Janice Ross

Y peth real [Grym y Pentecost]
Janice Ross

Y Pryf Copyn Dyfal [Archwilio sut rydyn ni’n cyflawni pethau.]
Jude Scrutton

Y rhodd fwyaf a'r rhodd orau yn y byd [Y rhodd o gariad yw’r rhodd orau erioed]
Janice Ross

Y Robin a Gwynt Oer y Gaeaf [Ystyried problemau a meddwl beth allwn ni ei ddysgu oddi wrth ddyfalbarhad y robin.]
Janice Ross

Y Samariad Trugarog [Ystyried pa mor bwysig yw helpu ein gilydd.]
Jenny Tuxford

Y Sulgwyn [Archwilio ystyr yr wyl Gristnogol, sef y Sulgwyn.]
Jan Edmunds

Y tu ôl i’r Anrheg [Dangos mai’r bwriad y tu ôl i’r anrheg sy’n cyfrif, nid ei werth.]
Rebecca Parkinson

Y tu ôl i’r llenni
Janice Ross

Y Wasgfa Grdyd [Archwilio cysyniad y 'wasgfa gredyd'.]
Peter Freeman

Y Winwydden [Y bumed yn y gyfres sy’n ystyried datganiadau Iesu, ‘Myfi yw ... ’]
Janice Ross

Ydych ch'n adeiladu'n dda [Y gêm Minecraft, ac adeiladu]
Kirstine Davis

Ydych Chi'n Barod? [Yr Adfent]
Rebecca Parkinson

Ydych Chi'n Fy Adnabod I? [Helpu’r plant i werthfawrogi’r naill a’r llall fel unigolion, ac i gydnabod nad yw llwyddiant allanol yn debyg i gyflawnder mewnol neu les unigolyn.]
Gordon Lamont

Ydych chi’n fy adnabod i? [Ystyried pa mor bwysig yw dod i adnabod rhywun]
Gordon Lamont (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Ydyn Ni Yno Eto? [Helpu’r plant i ddeall fod yr hyn rydyn ni’n ei ddysgu ar y ffordd mor bwysig â phen y daith.]
Janice Ross

Ydyn ni’n llawer rhy brysur? [Gadewch i ni wneud amser i feddwl am bobl eraill]
Jan Edmunds (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Ydyn Ni’r Un Fath? [Helpu’r plant i werthfawrogi amgylchedd amlddiwylliannol.]
Ronni Lamont

Ym Mhob Lindysyn Bach [Meddwl pa mor bwysig yw dyfalbarhau er mwyn cyrraedd amcanion personol. ]
The Revd Alan M. Barker

Ymateb I Newid [Atgoffa’r plant bod ‘newidiadau’ yn aml y tu allan i’n rheolaeth ni, ond fe allwn ni reoli ein hymateb i newidiadau. Awgrymir tair ffordd o wneud hynny yma.]
Helen Redfern

Ymddiriedaeth [Helpu’r plant i feddwl am ymddiried mewn pobl, a meddwl am bwy maen nhw’n dibynnu arnyn nhw i’w helpu ar adegau anodd.]
The Revd Sophie Jelley

Ymladd Gornestau [Archwilio sut mae’n well datrys achosion o wrthdaro ac anghydfod trwy ddulliau heddychol.]
The Revd Oliver Harrison

Yn Falch o Fod yn Fyw [Dathlu’r llawenydd syml o gael bod yn fyw!]
Gordon Lamont

Yn glymau i gyd! [Sut byddwn ni’n mynd i’r afael â phroblemau?]
Revd Alan M. Barker (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Yn Iawn I Fod Yn Wahanol [Annog myfyrwyr i weld nad oes angen pryderu os yw rhywbeth yn ‘wahanol’, ond bod hynny’n rhywbeth sy’n bosib ei gofleidio a’i ddathlu.]
Helen Redfern

Yn Yr Ddaear Ac Uwch Ben Y Ddaear [Dathlu ein bod yn gallu mwynhau llysiau, a meddwl am sut y bydd llysiau’n tyfu ac yn cael eu cynaeafu.]
The Revd Alan M. Barker

Yom Kippur [Dydd y Cymod]
Manon Ceridwen Parry

Yr adar yn canu [Dechrau dod i adnabod ein gilydd]
Janice Ross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Yr anrheg Nadolig orau [Drama Gwyl y Geni - Gwasanaeth o’r gyfres ‘Helo Sgryffi’.]
Revd Sylvia Burgoyne

Yr Atgyfodiad A Mwy : Tei a sgarff [Helpu’r myfyrwyr i sylweddoli pa mor rhyfeddol oedd atgyfodiad Iesu Grist.]
The Revd John Challis

Yr Ddim Yr Un Fath [Annog y plant i sylweddoli ein bod i gyd yn wahanol, a bod hynny’n beth gwych.]
Rebecca Parkinson

Yr Eiddew A'r Gelynnen [Meddwl am arwyddocâd y planhigyn bythwyrdd celyn o fewn y traddodiad Cristnogol a thraddodiadau eraill.]
The Revd Alan M. Barker

Yr Esgyniad - Dydd Iau Dyrchafael [Iesu’n ffarwelio â’i ffrindiau ac yn esgyn i’r nefoedd]
Laurence Chilcott

Yr Haf [Croesawu’r haf a’i werthfawrogi, a chymryd y cyfle i ddweud ffarwel wrth ffrindiau sy’n ymadael.]
Jan Edmunds

Yr Haf Yn Yr Ardd [Canfod bod yr ardd yn fan y mae’n bosib adfer ein pum synnwyr ynddo.]
Janice Ross

Yr haf yn yr ardd [Rydyn ni’n byw mewn byd hardd]
Janice Ross

Yr Helfa Drysor [Archwilio’r gred Gristnogol mai trysor Duw yw pobl.]
The Revd Oliver Harrison

Yr Hen a’r Newydd [Archwilio gwerth gwneud ffrindiau newydd heb anghofio cadw’r hen ffrindiau hefyd.]
The Revd Oliver Harrison

Yr Hen Wal Gerrig [Dangos pa mor bwysig yw lloches i bob peth byw.]
Jan Edmunds

Yr un fath ond yn wahanol
Janice Ross

Yr unigolyn iawn i'r swydd [Y ddisgyblaeth o ddysgu ]
Janice Ross

Yr unigryw fi
Alison Thurlow

Yr Wyl Hindwaidd Diwali
Caroline Donne

Yr Wyl Iddewig Sukkot
Caroline Donne

Yr X(mas) Neu'r Waw Ffactor [Dathlu arwyddocâd y Nadolig mewn cân.]
The Revd Alan M. Barker

Yr Ymwelydd [Darparu cyflwyniad syml ar gyfer y Nadolig.]
Jan Edmunds

Yr Ysbryd Glan A'r Pentecost [Darlunio gwaith yr Ysbryd Glân mewn perthynas â’r Pentecost.]
Janice Ross

Yr Ysbryd Glan: Yr Offeryn Iawn [Helpu’r plant i ddeall y rhodd o’r Ysbryd Glân ar adeg y Pentecost, neu’r Sulgwyn.]
Janice Ross

Yr Ystwyll [Meddwl beth yw ystyr yr wyl Gristnogol, Yr Ystwyll.]
Rebecca Parkinson

Zartusht-No-Diso [Coffau’r proffwyd Zoroastraidd cyntaf]
Gordon Lamont

‘Dyna fy Hawl!’ [Gwasanaeth yn edrych ar Ddatganiad y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Dynol ]
James Lamont

‘Helo, Sgryffi!’ Tynnu waliau i lawr: Josua a Brwydr Jericho
Revd Sylvia Burgoyne

Uwchradd

'Bydded i'r siawns fod bob amser o'ch plaid'
Helen Bryant

'Mae Hyn Yn Ddiflas!' [Helpu’r myfyrwyr i feddwl am y profiad o deimlo’n ddiflas.]
Paul Hess

'Rhaid I Chi Fod A Ffydd' [Thomas yr Apostol]
Paul Hess

10 Perffaith [Y gymnastwraig Olympaidd, Nadia Comaneci, yn cyflawni’r amhosibl ]
Brian Radcliffe

10 Yn 2010 [Helpu myfyrwyr i werthfawrogi arwyddocâd degawd newydd trwy fyfyrio ar y rhif 10 mewn bywyd o ddydd i ddydd, ac yn y Beibl, a rhoi ystyriaeth i’r hyn y mae’r Deg Gorchymyn yn ei olygu i ni heddiw.]
Tim Scott

100 Arwr: Chwilio am ysbrydoliaeth?
Brian Radcliffe

16 Richmond [Archwilio a deall safbwynt gwrthwynebwyr cydwybodol y Rhyfel Byd Cyntaf.]
Brian Radcliffe

50 Mlynedd Yn Ol Yn Hanes Y Gofod [Ystyried hanes bywyd a chyflawniad y bod dynol cyntaf i fynd i’r gofod, a myfyrio ar wneud y gorau o bob cyfle.]
Gordon Lamont

A question of relativism [Archwilio’r cysyniad o berthynoldeb (thema, ‘Dysgu bod gyda’n gilydd’).]
James Lamont

A yw delwedd yn cyfrif? [Rhyfedd y’n gwnaed!]
Revd Sophie Jelley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

A yw o Bwys Beth yw’r Maint? [Sgwrsio am bethau da yn dod mewn pecynnau bach, i ddangos y gall maint fod yn dwyllodrus.]
Oliver Harrison

A yw rhoi yn well na derbyn? [Rhoi a derbyn ar adeg y Nadolig]
Helen Bryant

Addunedau [Meddwl am beth mae’n ei olygu i wneud ‘adduned’, yn enwedig yng nghyd-destun Blwyddyn Newydd.]
Rebecca Parkinson

Addunedau Blwyddyn Newydd [Trafod moeseg addunedau Blwyddyn Newydd.]
James Lamont

Adeiladu cymuned dementia-gyfeillgar [Cynyddu’r ymwybyddiaeth am ddementia. ]
by Hannah Knight

Adeiladu O'r Gwaelod I Fyny [Annog y myfyrwyr i drefnu eu cynlluniau ar gyfer y flwyddyn ysgol sydd i ddod.]
Brian Radcliffe

Adfent Ac Eseia [Ystyried proffwydoliaeth Eseia am y Meseia.]
Helen Bryant

Adfent: Disgwyl a Gobeithio [Tymor y paratoi]
Tim and Vicky Scott (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Adfent: Tymor O Ddisgwyl A Gobaith [Helpu’r myfyrwyr i ddeall tymor Cristnogol yr Adfent.]
Tim and Vicky Scott

Adlewyrchiad mewn drych [Beth fyddwn ni’n ei weld mewn drych?]
Helen Levesley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011)

Adlewyrchiadau [Meddwl am rinweddau cadarnhaol.]
Helen Levesley

Aflonyddwch Ym Mhakistan [Archwilio’r rhesymau dros y cynnydd yn y trais sy’n digwydd ar y ffin rhwng Pakistan ac Afghanistan.]
James Lamont

Agor Y Drws [Annog y myfyrwyr i wynebu her cyfleoedd newydd.]
Brian Radcliffe

Agwedd tuag at bobl dlawd [Beth yw ein hagwedd?]
Janice Ross (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011)

Ai dim ond lwc dda? [Gwneud ein lwc dda ein hunain]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Ail Gyfle [Annog y myfyrwyr i ddyfalbarhau pan fyddan nhw’n profi methiant neu rwystr.]
Brian Radcliffe

Alban: Sant Cyntaf Prydain [Edrych ar fywyd Sant Alban, a gweld pam ei fod yn bwysig yn ein hanes.]
Ronni Lamont

Allwn ni ddeall hyn? [Yr esgyniad a safbwynt y dyneiddiwr]
Brian Radcliffe

Am yr hyn rydyn ni'n mynd i'w dderbyn [Diolchgarwch Nadolig]
Brian Radcliffe

Amheuon a Chwestiynau [Edrych ar ochr ddefnyddiol amau a chwestiynu.]
Ronni Lamont

Amlddewis [Annog y myfyrwyr i fod ag agwedd iachus tuag at wneud dewisiadau.]
Helen Redfern

Amser Yn Hedfan (Tempus Fugit) [Meddwl am amser, a’r ffordd orau i ddefnyddio amser.]
Annaliese Renda

Amser! [Annog y myfyrwyr i feddwl am sut maen nhw’n defnyddio’u hamser, gan gofio ei bod yn ddydd hwyaf y flwyddyn ar 21 Mehefin.]
Rebecca Parkinson

Amseru ymateb [Dysgu ymateb mewn ffordd newydd]
Brian Radcliffe

Amyrwiaeth A Stori'r Samariad Trugarog [Gwerthfawrogi ein bod ni’n byw mewn byd llawn amrywiaeth, a meddwl am yr effaith niweidiol y mae rhagfarn a hiliaeth yn gallu ei achosi.]
Jude Scrutton

Anadlwch Anadl Ddofn [Ysbrydoliaeth yr Ysbryd Glân, gwasanaeth ar gyfer y Pentecost ]
Brian Radcliffe

Angenfilod [Ystyried ein gwahanol ganfyddiadau o beth yw angenfilod.]
Helen Bryant

Anghyfiawnder [Archwilio dealltwriaeth y myfyrwyr o stori’r Pasg.]
Brian Radcliffe

Angylion [Galluogi disgyblion i weld mai negeswyr yw angylion sy’n dweud wrthym ni am gariad Duw.]
Paul Hess

Anifeiliaid dewr [Dathlu dewrder anifeiliaid.]
Philippa Rae

Anogaeth [Ystyried yn fanwl y syniad o anogaeth, a sylwi ar sut mae anogaeth yn rhoi dewrder i ni.]
Helen Bryant

Anrheg Annisgwyl [Ydyn ni’n barod am anrheg y Nadolig? ]
Brian Radcliffe

Anrhegion ar adeg y Nadolig [Pwysigrwydd rhoi a derbyn]
Rebecca Parkinson

Ar bwy rydych chi'n gwrando? [Ystyried yr hyn sy’n ein harwain trwy fywyd.]
Helen Bryant

Ar Goll Ac Wedyn Wedi'u Canfod [Helpu myfyrwyr sy’n teimlo ar goll, yn unig neu’n ddryslyd, beth mae'n ei olygu i fod wedi cael eu ‘canfod’ a gallu dod o hyd i arweiniad a chyfeiriad yn ein bywydau.]
Vicky Scott

Ar gyfer pob plentyn mewn perygl [Gwaith Unicef, a sefydlwyd ym mis Rhagfyr 1946]
Brian Radcliffe

Argyfwng hunaniaeth [Gwrthdrawiad teyrngarwch yn y byd go iawn]
Brian Radcliffe

Arlwyo mewnol [Natur fyd-eang y bwyd rydyn ni’n ei fwyta ]
Brian Radcliffe

Aros [Galluogi myfyrwyr i ddeall - yng nghyd-destun cymdeithas ddiamynedd - bod aros yn rhan bwysig o ffydd a bywyd.]
Paul Hess

Aros am y Pentecost [Gwyl Gristnogol y Pentecost]
Vicky Scott (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Arweinyddiaeth Rhan 1 – Rhinweddau [Rhan un mewn cyfres o wasanaethau ynghylch datblygu potensial arweinyddiaeth mewn myfyrwyr]
Janice Ross

Arweinyddiaeth Rhan 2 – Pethau bach [Rhan dau mewn cyfres ynghylch datblygu potensial arweinyddiaeth yn y myfyrwyr]
Janice Ross

Arweinyddiaeth Rhan 3 – Ffydd a Beirniadaeth [Rhan tri mewn cyfres ynghylch datblygu potensial arweinyddiaeth yn y myfyrwyr]
Janice Ross

Arweinyddiaeth Rhan 4 – Dewis arweinwyr [Rhan pedwar mewn cyfres ynghylch datblygu potensial arweinyddiaeth yn y myfyrwyr]
Janice Ross

Arweinyddiaeth Rhan 5 – Esiampl dda [Rhan pump mewn cyfres ynghylch datblygu potensial arweinyddiaeth yn y myfyrwyr]
Janice Ross

Arwyr [Helpu’r myfyrwyr i ystyried y syniad o arwyr, yn enwedig wrth feddwl am y rhai a oedd wedi eu caethiwo ac a achubwyd o’r mwynglawdd yn Chile.]
Tim and Vicky Scott

Arwyr Anenwog [Meddwl am hanes Sant Joseff, tad daearol Iesu Grist, y sant y byddwn ni’n cofio amdano ac yn dathlu ei fywyd ar 19 Mawrth.]
Brian Radcliffe

Arwyr di-glod [Pobl ysbrydoledig o gyfnod yr Ail Ryfel Byd]
Philippa Rae

Asthma [Archwilio’r effaith y mae asthma yn ei gael ar unigolyn, a gweld sut y mae’n bosib goresgyn y cyflwr trwy ddefnyddio’r model o athletwyr a chwaraewyr llwyddiannus.]
Jude Scrutton

At Fy Hen Feistr [Ystyried effaith caethwasiaeth ar ein ffordd o feddwl tuag at eraill. ]
Helen Bryant

Bandiau Teyrnged [Annog y myfyrwyr i ystyried y graddau y gallan nhw fod yn dibynnu gormod ar eraill am eu hunaniaeth bersonol.]
Brian Radcliffe

Berf Yw Duw [Ystyried bywyd a thystiolaeth Aeddan Sant, yn y seithfed ganrif, mynach a newidiodd fywyd pobl Northumbria.]
Janice Ross

Beth all Coeden Nadolig ei ddysgu i ni?
Helen Bryant

Beth Allwch Chi Ei Gredu? [Ystyried dylanwad y cyfryngau ar draddodiad Diwrnod Ffwl Ebrill, ac ystyried a ydyn ni’n bobl y mae’n bosib ymddiried ynddyn nhw.]
Rebecca Parkinson

Beth Ar Wyneb Y Ddaear Yw Ffracio? [Meddwl am y broses ddiwydiannol newydd o ffracio, a chanlyniadau posib y broses.]
Claire Rose

Beth Fyddwch Chi'n Ei Adael Ar Eich Ol? [Ystyried ein cymynrodd bersonol ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd.]
Ronni Lamont

Beth mae’n ei olygu i fod yn gymuned?
Helen Bryant

Beth Pe Byddai Arweinwyr Y Byd Yn Blant? [Ystyried y broblem fyd-eang enfawr o dlodi, wrth ddysgu am yr ymgyrch yn erbyn tlodi byd - ymgyrch o’r enw ‘Enough Food For Everyone IF’. ]
Peter Shaw

Beth Sy'n Glasur? [Dangos y neges ddiamser sydd yng ngwaith Charles Dickens.]
Janice Ross

Beth sydd gan Paul i'w ddweud wrthym? [Ystyried pa mor berthnasol yw athrawiaeth Paul i’n byd modern.]
Helen Bryant

Beth Sydd Mewn Enw? [Meddwl pa mor bwysig yw ein henwau.]
Helen Bryant

Beth sydd mewn enw? [Mae perthnasoedd yn bwysicach nag enwau]
Brian Radcliffe

Beth Sydd Y Tu Ol I'r Logos? [Ystyried y rhesymau sydd y tu ôl i noddi digwyddiadau ym myd chwaraeon.]
Brian Radcliffe

Beth ydych chi’n ei weld yn y dyfodol? [Mae gennym i gyd freuddwydion ar gyfer y dyfodol]
Helen Levesley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Beth Yw Amser?
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Beth Yw Cariad? [Archwilio’r cysyniad o gariad anhunanol yng nghyd-destun Auschwitz (thema: ‘Dysgu bod gyda’n gilydd’).]
Brendan Farrelly

Beth Yw Pussy Riot? [Ystyried treial merched ‘Pussy Riot’ yn Rwsia.]
James Lamont

Beth yw Ystyr yr Adfent? [Deall beth yw ystyr yr Adfent drwy gysylltu senarios ein byd ni heddiw ag adnodau o naratif y Nadolig cyntaf.]
Helen Redfern

Biochar: Gobaith I'r Byd? [Archwilio’r cysyniad o gariad anhunanol yng nghyd-destun Auschwitz (thema: ‘Dysgu bod gyda’n gilydd’).]
James Lamont

Blasu A Gweld [Ystyried sut y byddwn ni’n synhwyro presenoldeb Duw. ]
Helen Bryant

Ble mae Narnia ar y Map? [Annog y myfyrwyr i ystyried sut mae’r hyn maen nhw’n ei ddarllen ac yn ei wylio yn effeithio ar eu safbwyntiau ar y byd.]
Brian Radcliffe

Ble Rydyn Ni'n Mynd? [Meddwl am fywyd fel taith, a holi sut y gallen ni ddod o hyd i’r llwybr iawn.]
Helen Bryant

Ble yn y byd? [Archwilio safbwyntiau’r myfyrwyr ar fyd ehangach.]
Brian Radcliffe

Blwyddyn Dechrau, Dechrau Newydd [Anogir myfyrwyr i ystyried ffyrdd y gall y flwyddyn newydd fod yn symbyliad i wneud pethau mewn ffyrdd newydd.]
Brian Radcliffe

Blwyddyn Newydd Dda! [Edrych ar hanes dathlu blwyddyn newydd]
Helen Bryant

Blwyddyn Y Beibl [Cyflwyno’r flwyddyn 2011 fel ‘Blwyddyn y Beibl’, ac ystyried tarddiad cyfieithu’r Beibl i Saesneg.]
Rebecca Parkinson

Blyddyn Newydd. Gobaith Newydd [Ar ddechrau Blwyddyn Newydd, rydyn ni’n ystyried grym gobaith.]
Helen Redfern

Bocsiwr yn cael ei Fwlio [Sefydlu nad yw cael eich bwlio’n golygu eich bod yn wan na bod unrhyw beth o’i le arnoch chi.]
Laurence Chilcott

Bod yn ddewr [Ystyried beth mae’n ei olygu i fod yn ddewr.]
Helen Bryant

Bod yn ddistaw [Beth allwn ni ei ddysgu mewn distawrwydd?]
The Revd Alan M. Barker (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011)

Bod Yn Fodau Dynol [Meddwl am yr hyn sy’n debyg rhwng pawb ohonom, yn hytrach na’r gwahaniaethau.]
Helen Bryant

Bod Yn Wir Ddynol [Annog y myfyrwyr i ystyried dimensiwn ysbrydol eu bywyd.]
Brian Radcliffe

Bod yn ymwybodol o Sgamiau [Beth yw sgamiau, a sut gallwn ni eu hosgoi?]
Hannah Knight

Boddi yn y gofod! [Myfyrio ar gadw’n bwyllog mewn adeg o argyfwng.]
Gordon Lamont

Brasil: gwlad o ddau hanner [Cost uchelgais]
Brian Radcliffe

Brysio Ein Bywydau [Annog defnyddio amser yn synhwyrol.]
Helen Swain

Buddsoddi [Faint, tybed, yw eich gwerth chi?]
Brian Radcliffe

Buddugoliaeth 'Google Earth'! [Defnyddio stori Saroo Munshi Khan er mwyn meddwl am ddyfalbarhad a phwysigrwydd y teulu. ]
Ronni Lamont

Buddugoliaeth Cariad [Myfyrio ar y ffaith y bydd cariad Duw yn fuddugoliaethus yn y pen draw, waeth pa mor fawr yw’r drygioni sydd yn y byd.]
Paul Hess

Bugeiliaid Y Stryd [Codi ymwybyddiaeth am waith Bugeiliaid y Stryd.]
Janice Ross

Bwydydd Cyflym, a Bwydydd Mwy Araf [Annog y plant i ystyried dewisiadau eraill, heblaw bwydydd cyflym, fel mynegiant o’n cyfrifoldeb tuag at y byd y mae Duw wedi’i greu.]
Helen Redfern

Bwywdau Cudd 2 [Defnyddio ffotograffau o ffoaduriaid trefol gan y ffotograffydd a wobrwywyd, Andrew McConnell, er mwyn annog y myfyrwyr i ystyried sut mae’n teimlo i fod ar goll mewn tyrfa.]
Helen Redfern

Byd delfrydol [Gwneud y byd yn lle gwell i fyw ynddo]
Claire Law

Byd Wyneb I Wared [Ymateb i achosion o argyfwng mewn bywyd]
Brian Radcliffe

Bydd newid yn gwneud lles [Sut gallwn ni ddysgu a datblygu trwy newid?]
Claire Law

Byw ar y Breindaliadau [Yr anrheg Nadolig sy’n para am byth]
Brian Radcliffe

Byw Gyda Cholled [Annog myfyrwyr i feddwl am y modd gorau iddyn nhw fyw gyda cholled, ac edrych ar wahanol ffyrdd o ddelio â cholled.]
Helen Redfern

Byw gyda ffydd [Bod â’r hyder i gyrraedd nodau personol]
Helen Gwynne-Kinsey

Byw'n Ddiolchgar [Annog y myfyrwyr i werthfawrogi’r adnoddau sydd ar gael iddyn nhw.]
Brian Radcliffe

Bywyd newydd [Bywyd newydd, dechreuadau newydd, a chychwyn â llechen lân]
Helen Redfern

Bywydau Cudd
Brian Radcliffe (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Bywydau Cudd 1 [Herio’r myfyrwyr i feddwl am sut y byddai’n bosib iddyn nhw ddefnyddio’u doniau i wneud daioni.]
Helen Redfern

Bywydau Cudd 3 [Amlygu’r tywyllwch ym mywyd y ffoaduriaid trefol.]
Helen Redfern

Bywydau Cudd 4 [Atgoffa’r myfyrwyr am y pethau sy’n cyfrif o ddifri mewn bywyd.]
Helen Redfern

Bywydau Cudd 5 [Atgoffa’r myfyrwyr na ddylen nhw byth roi’r gorau i obeithio am fywyd gwell.]
Helen Redfern

Cadarn fel craig [Priodas Tracey Emin â charreg]
Brian Radcliffe

Cadw’r tân dan reolaeth [Sut i reoli ein hangerdd (gwasanaeth yn defnyddio 200 mlwyddiant prawf cyntaf Lamp Davy i’w defnyddio mewn pyllau glo)]
Brian Radcliffe

Calendrau. Calendrau [Ystyried gwahanol systemau calendr, a thrwy hynny gydnabod gwahanol ddiwylliannau a normau cymdeithasol. ]
James Lamont

Calon Cariad A Chalon Friw [Ystyried ein hagwedd tuag at berthnasoedd ar Ddiwrnod Sant Ffolant.]
Brian Radcliffe

Calon Ddiragfarn [Ystyried ein rhagfarnau ein hunain, a phenderfynu ceisio gweithredu ar sail rhagfarn.]
Ronni Lamont

Calon iach [Ar 29 Medi, mae’n Ddiwrnod Calon y Byd]
Tim Scott (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Camu i’r Anadnabyddus – Gwasanaeth Ysgol Newydd/Dosbarth Newydd
Gordon Lamont

Camu ymlaen [Gwasanaeth ar gyfer ‘Wythnos Gwirfoddoli,’ 1–7 Mehefin 2017]
Claire Law

Canllaw ar gyfer bywyd [Dod o hyd i ganllawiau ar gyfer bywyd]
Helen Redfern

Canlyniadau
Annaliese Renda (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2006)

Canu'r Felan [Dangos bod tristwch yn rhan wirioneddol o brofiad dynol, ond hyd yn oed ar adegau trist, mae ffydd yn dod â gobaith.]
Paul Hess

Carchardai Texas [Ystyried pa mor llwyddiannus y mae’r drefn wedi bod yng ngharchardai Texas, yn yr Unol Daleithiau.]
James Lamont

Cardiau Melyn [Ystyried cyfarwyddyd Iesu i faddau bob amser.]
Ann Husband

Caru Collwr [Cyflwyno tri rheswm pam y dylem gofleidio ein methiannau]
Helen Redfern

Caru Eich Hun [Trafod gobeithion a dyheadau’r myfyrwyr, a thrafod eu teimladau o hunan werth.]
Jude Scrutton

Ceisio deall dioddefaint [Chwilio am atebion i’r cwestiynau mawr ynghylch dioddefaint]
Helen Redfern

Cenfigen [Ystyried yr emosiwn hwn a meddwl sut y gallwn ni geisio ymdopi â chenfigen.]
by Helen Bryant

Cerdded yn ôl eu traed [Taith bersonol ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Coffáu’r Holocost]
Brian Radcliffe

Charles Dickens - Bywyd O Ysgrifennu [Myfyrio ar hanes bywyd Charles Dickens, a’r dylanwad sydd ganddo hyd heddiw ar y ffordd fodern o feddwl. ]
Ronni Lamont

Chwarae a theganau:gwerth y tegan Lego [Archwilio gwerth chwarae.]
James Lamont

Chwarae'n saff Neu Daflu Pob Gofal I'r Gwynt? [Annog myfyrwyr i fentro y tu allan i’r hyn sy’n gyfforddus iddyn nhw (thema, ‘Daliwch ati i ddysgu’).]
Helen Bryant

Coffadwriaeth Hiroshima a Nagasaki
Gordon Lamont

Cofio [Meddwl am ystyr Dydd y Cadoediad]
James Lamont

Cofio Brwydr y Somme [Canmlwyddiant Brwydr y Somme]
Claire Law

Cofio'r Holocost [Galluogi myfyrwyr i ddeall pam ein bod ni’n cadw Diwrnod Holocost.]
Ronni Lamont

Cofio'r Thunderbirds [Sul y Drindod ]
Ronni Lamont

Cofroddion [Pwysleisio pa mor bwysig yw cofio am y sacrament o Gymun Bendigaid, a deall ei ystyr.]
Helen Redfern

Collwyd A Chafwyd [Ystyried cymaint o ryddhad rydyn ni’n ei deimlo pan fyddwn ni wedi dod o hyd i rywbeth pwysig roedden ni wedi’i golli.]
Helen Bryant

Cost Ffon Symudol [Archwilio gwir gost ffôn symudol.]
James Lamont

Creu Hanes [Cofio am brawf y bom hydrogen gyntaf a ollyngwyd o’r awyr (1 Mawrth 1954)]
James Lamont

Croeso I Blwyddyn 7 [Archwilio ein teimladau o fod ar goll mewn ysgol newydd, ystyried sut y gallwn ni helpu ein gilydd, a gweld pam y dylem ni wneud hynny.]
Jude Scrutton

Cryfder [Archwilio’r cydsyniad o gryfder.]
Helen Bryant

Cwestiynau ac Amheuon [Gall gofyn cwestiynau fod yn ddefnyddiol]
Ronni Lamont (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2008)

Cwestiynu ynghylch dioddefaint [A yw beio Duw am ddioddefaint bob amser yn rhesymegol?]
Kirstine Davis

Cwis Nadolig [Gosod gwir ystyr y Nadolig yn ganolog yn ein dathliadau]
Rebecca Parkinson

Cwpan Rygbi'r Byd 2015
Hannah Knight

Cyfeillgarwch [Archwilio natur cyfeillgarwch.]
Helen Bryant

Cyfeillgarwch [Ein hatgoffa pa mor bwysig yw cyfeillgarwch, a gweld sut gallwn ni ddysgu caru ein gelynion.]
Hannah Knight

Cyffaddawdu [Trafod agweddau cadarnhaol ac angenrheidiol yn ymwneud â chyfaddawdu.]
Helen Redfern

Cyfoeth [Ystyried beth yw gwir ystyr cyfoeth.]
Janice Ross

Cyfrinach Hapusrwydd [Hygge: y gyfrinach o Ddenmarc ynghylch hapusrwydd?]
Claire Law

Cyfrinachau Llwyddiant [Ystyried sut rydyn ni’n llwyddo yn ein bywydau.]
Joanne Sincock

Cylchgrawn The Big Issue [Edrych ar un ateb i broblemau digartrefedd a begio.]
James Lamont (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Cymod [Ystyried gweinidogaeth o faddeuant a chymod.]
Janice Ross

Cymodi [Pan fydd yr esgid am y droed arall]
Helen Gwynne-Kinsey

Cymryd a rhoi [Beth sydd orau rhoi neu dderbyn?]
Claire Law

Cymryd eich trawsnewid, nid cydymffurfio [Dangos sut mae ffydd yn gallu annog myfyrwyr i dorri hualau cydymffurfio.]
Paul Hess

Cymryd Y Clod [Caiff y myfyrwyr eu hannog i ystyried mân gymeriadau stori’r Nadolig, a meddwl am sut y mae neges y Nadolig yn effeithio ar bob un ohonom.]
Brian Radcliffe

Cymryd y clod i gyd [Gall pobl sy’n gweithio y tu ôl i'r llenni fod yn gwneud hynny heb i neb sylwi, ond maen nhw’n dal yn bwysig!]
Brian Radcliffe (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Cymynrodd Nelson Mandela [Diwrnod Sharpeville (21 Mawrth)]
Sharpeville Day (21 March)

Cynfas Gwag [Ystyried sut mae ein bywydau yn debyg i ddelweddau ar gynfas gwag, a sylweddoli bod gennym ni’n gallu i newid yr hyn fyddwn ni’n ei weld ar y cynfas hwnnw.]
Helen Bryant

Cynhaeaf (Rhannu) [Dangos i’r myfyrwyr sut y gallan nhw gydweithio fel bod pawb ar eu mantais.]
John Marley

Cysawd Yr Haul

Cysylltwch [Rhai o heriau’r cyfryngau cymdeithasol]
Claire Law

Cytuno i Anghytuno [Mae’r Wythnos Weddi dros Heddwch Byd yn cael ei chadw ar Hydref 8-16]
Brian Radcliffe

Da Iawn Mam! [Sul y Fam]
Tim and Vicky Scott

Dadbacio Dydd Iau Cablyd [Archwilio digwyddiadau’r Dydd Iau Cablyd cyntaf.]
Vicky and Tim Scott

Dal Ati [Annog y myfyrwyr i ddal ati hyd yn oed pam fydd pethau’n mynd yn anodd.]
Rebecca Parkinson

Dal i chwilio [Chwilio am y gwirionedd]
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Daliwch Ati I Redeg! [Helpu’r myfyrwyr i ddeall pa mor bwysig yw ‘dal ati’ mewn bywyd, a gweld sut y gallwn ni gyffelybu bywyd i ras.]
Tim and Vicky Scott

Daliwch i bedalu! [Dathlu 200 mlwyddiant y beic]
Claire Law

Daliwch i fynd [Rydym i gyd angen help gan ein ffrindiau, weithiau.]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011)

Darnau Cam o Fetel a Geiriau Yma ac Acw [Ystyried potensial creadigol rhyfeddol y meddwl dynol.]
Gordon Lamont

Datblygiad Cynaliadwy (1) [Edrych ar y syniad o ddatblygiad cynaliadwy, a gweld faint y gall pob un ohonom ei gyfrannu.]
Claire Lamont

Datblygiad Cynaliadwy (2): Y Wleidyddiaeth [Ystyried gwleidyddiaeth gymhleth datblygiad cynaliadwy.]
Claire Lamont

Datbylgu Diddordeb Mewn Gyrfa [Helpu myfyrwyr i ystyried pa fath o gymeriadau ydyn nhw, a sut y gallai hynny ddylanwadu ar eu dewis o yrfa. Deall hefyd pa sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cynllunio gyrfa.]
Tim and Vicky Scott

Dathliad pen-blwydd [Pentecost]
the Revd John Challis

Dathlu Ag Mawrth 2011: Pam Astudio Addysg Grefyddol? [Ystyried gwerth Addysg Grefyddol yn y cwricwlwm.]
Helen Bryant

Dathlu amrywiaeth [Mae Diwrnod Rhyngwladol Goddefgarwch y Cenhedloedd Unedig ar 16 Tachwedd]
Claire Law

Dathlu chwaraeon [Ugeinfed Gemau’r Gymanwlad, Glasgow (23 Gorffennaf–3 Awst 2014)]
Janice Ross

Dathlu Hanner Canrif Ers Pan Aeth Y Dyn Cyntaf I'r Lleuad [Dathlu a gwerthfawrogi gallu bodau dynol i addasu, yn wyddonol ac yn ysbrydol, i bethau sydd o’u cwmpas.]
Jude Scrutton

Datrys Problemau Sydd Heb Eu Datrys [Helpu’r myfyrwyr ddeall bod gwahanol bobl yn meddwl mewn gwahanol ffyrdd.]
Tim and Vicky Scott

Ddeng Mlynedd Yn Ol I Heddiw... [Meddwl am ‘9/11’ yng ngoleuni marwolaeth Osama bin Laden.]
James Lamont

Ddeugain Mlynedd yn ôl i’r Adeg Yma [Dathlu hediad y llong ofod Apollo 8, adeg y Nadolig 1968.]
Ronni Lamont

Deall pobl eraill [Mae’r bwysig gwerthfawrogi oedran a phrofiad]
Helen Gwynne-Kinsey

Dechrau newydd [Blwyddyn newydd, tymor newydd, cyfleoedd newydd]
Nicola Freeman

Dechrau yma [Gwasanaeth ar gyfer dechrau blwyddyn ysgol]
Brian Radcliffe

Deffrowch, mae’n fore hyfryd! [Teimlad Sul y Pasg]
Brian Radcliffe

Democratiaeth [Helpu’r myfyrwyr i ddeall mai ystyr democratiaeth yw bod pobl yn gallu mynegi eu barn a dweud eu dweud.]
Tim Scott

Derbyn a rhoi [Meddwl am y cynhaeaf]
Claire Law

Desert island films [Herio’r myfyrwyr i wynebu’r rhagfarnau sydd yn eu bywydau.]
Ronni Lamont

Desmond Tutu ac Ubuntu [“Rydyn ni'rhyn ydyn ni oherwyddyrhyn ydyn ni.”]
Paul Hess

Deuchrau eto [Ystyried a yw stopio gwneud rhywbeth ar ei ganol, a newid, yn beth da ai peidio.]
Helen Bryant

Dewis Gobaith [Gwasanaeth wedi ei seilio ar y Gemau Paralympaidd i annog y myfyrwyr i ddewis gobaith bob amser.]
Helen Redfern

Dewrder [Meddwl am sefyllfaoedd sy’n gofyn am ddewrder.]
Janice Ross

Dewrder argyhoeddiad [Ystyried beth mae’n ei olygu i fod â dewrder yn eich argyhoeddiadau eich hun.]
Janice Ross

Dewrder Yn Yr Awyr [Amelia Earhart (a ddiflannodd 2 Gorffennaf 1937) ]
Tim and Vicky Scott

Diddordebau gyrfa [Cynllunio ar gyfer y dyfodol]
Tim and Vicky Scott (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011)

Diffoddwch y goleuadau [Y Rhyfel Byd Cyntaf: cyn hynny ac wedyn]
Brian Radcliffe

Diffoddwch y teclyn [Ystyried a fyddai diffodd teclynnau electronig yn eich helpu i ganolbwyntio, a’ch helpu i gysgu yn y nos, ai peidio.]
Helen Bryant

Difodi/Exterminate? Na! [Yr hawl i gael bod yn fod dynol]
Brian Radcliffe

Dim ail gyfle? [Atal y gosb eithaf yn y D.U. (9 Tachwedd, 1965)]
Brian Radcliffe

Dim i'w ofni [Ystyried a yw ein hofnau mewn gwirionedd yn rhai go iawn ai peidio.]
Helen Bryant

Dim Mwy O Gaethwasiaeth [Annog y myfyrwyr i ystyried sut mae’r hyn maen nhw’n gwario’u harian arno yn gysylltiedig, efallai, â chaethwasiaeth fodern.]
Brian Radcliffe

Dim ond 20 munud [Gall amser byr iawn wneud gwahaniaeth mawr]
Helen Levesley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Dim Ond Rhwybeth Y Mae'n Rhaid Ei Ni Ei Wneud [Ystyried beth mae'n ei olygu i sefyll yn gadarn dros ein hargyhoeddiadau.]
Janice Ross

Dim Ond trwy Ras Duw [Annog y myfyrwyr i feddwl am ddigartrefedd, ac am eu hagwedd tuag at bobl sy’n ddigartref.]
Helen Redfern

Dim Rhagor O Achosion Coll [Ystyried goblygiadau stori Atgyfodiad y Pasg.]
Brian Radcliffe

Dim Rhagor O Esgusodion [Dangos y gallwn ni i gyd gyfrannu tuag at wneud y byd yn lle gwell i fyw ynddo.]
Helen Redfern

Dim troi’n ôl? [Ailymweld ag anawsterau er mwyn eu concro ar Ddydd Gwyl Sant Padrig (17 Mawrth)]
Brian Radcliffe

Diogelwch y ffyrdd [Byddwch yn amlwg, a gadewch i eraill fod yn ymwybodol ohonoch chi]
Hannah Knight

Dirgelwch Pi [Mathemateg a’r ymchwil am y gwirionedd]
Paul Hess

Disgiau'r Ynys Bellennig [Archwilio’r syniadau sydd y tu ôl i’r rhaglen radio Desert Islands Discs, (BBC Radio 4), ac ystyried efallai y byddai’r Beibl yn llyfr addas pe byddech mewn sefyllfa o’r fath.]
Janice Ross

Disgwyl gweithredol [Adfent – tymor o edrych ymlaen]
Brian Radcliffe

Disgwyliwch yr annisgwyl [Y Pentecost a’r Ysbryd Glân]
Brian Radcliffe

Disgwyliwch yr Annisgwyl! [Mae Duw’n addo bod gyda ni bob amser. Disgwyliwch yr annisgwyl!]
Lee Jennings

Disgwyliwch Yr Annisgwyl! [Dangos bod Duw’n addo bod gyda ni bob amser. Fe ddaw hapusrwydd mewn ffordd annisgwyl ambell dro.]
Lee Jennings

Disgyn yn ddarnau neu ddod ynghyd [Ffordd o fyw adfywedig ]
Brian Radcliffe

DISTAWRWYDD! [Atgoffa’r plant pa mor bwysig yw distawrwydd.]
Helen Redfern

Distawrwydd! [Atgoffa’r plant peth mor bwysig yw distawrwydd.]
Helen Redfern

Diwedd Y Byd [Oes gennych chi ‘restr bwced’ (bucket list)? ]
Brian Radcliffe

Diwrnod Asthma'r Byd [Codi ymwybyddiaeth am effaith byw gyda symptomau asthma, ac am yr hyn sy’n bosib ei wneud i reoli’r cyflwr.]
Tim and Vicky Scott

Diwrnod Cenedlaethol Ymladdwyr Tân – 4 Mai [Pwysleisio pwysigrwydd bod yn ymwybodol o ddiogelwch tân yn ein cymuned.]
Hannah Knight

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel [Bod yn ddiogel ar-lein]
Vicky Scott

Diwrnod Rhyngwladol Amgueddfeydd [Mae 18 Mai 2016 yn Ddiwrnod Rhyngwladol Amgueddfeydd]
Vicky Scott

Diwrnod San Siôr [(Shakespeare, Henry V) - Gwasanaeth ar gyfer Diwrnod San Sior (St George's Day) - Meddwl am y rhai sy’n dioddef oherwydd eu ffydd, a meddwl am sefyll dros yr hyn rydych chi’n credu ynddo.]
Ronni Lamont

Diwrnod Y Derby [Annog y myfyrwyr i ystyried eu hymrwymiad i achos pwysig.]
Brian Radcliffe

Diwylliant [Edrych sut rydym, yn araf bach, yn dod yn fwy parod i dderbyn diwylliannau eraill, gan ddal gafael ar bethau sylfaenol, fel hawliau dynol.]
James Lamont

Diwylliant yr Hunlun [Faint o amser ydyn ni’n ei dreulio’n gwenu ar gyfer y camera?]
Helen Gwynne-Kinsey

Doctor Greg [Edrych ar faint o newid sy’n bosib ei gyflawni oherwydd ymdrechion un unigolyn.]
James Lamont

Doctor Greg [Herio’r myfyrwyr i ystyried sut y bydden nhw’n gallu effeithio newid yn y byd, ac edrych ar faint o newid gall un person ei wneud.]
James Lamont

Dod Adref [Archwilio beth yw ystyr y gair ‘cartref’, a myfyrio ar alwad Duw ar bob un ohonom i ddod ‘adref’.]
Paul Hess

Dod yn ôl i lawr i’r Ddaear [Dringo’r Matterhorn am y tro cyntaf]
Brian Radcliffe

Does dim y fath beth yn bod â 'Dalek da'
Helen Bryant

Doethion [Meddwl beth yw ystyr doethineb. ]
Janice Ross

Don't give up [Peidiwch  Rhoi’r Gorau Iddi]

Dos Amdani, Gwna Rywbeth   [Herio’r myfyrwyr ynghylch eu hymateb i ‘angen’ pan fyddan nhw’n dod wyneb yn wyneb â hynny, trwy ddefnyddio hanes digwyddiad enwog o fywyd Iesu a hanes profiad Bob Geldof gyda’r ymgyrch Live Aid.]
Helen Redfern

Dreigiau [Diwrnod Sant Siôr (23 Ebrill) ]
Helen Bryant

Dweud Y Gwir [Meddwl pam ei bod hi’n well dweud y gwir.]
James Lamont

Dwr [Herio’r myfyrwyr i ystyried beth sydd o dan yr wyneb. ]
Oliver Harrison

Dwy Fedal Victoria Cross, Er Na Wnaeth Danio'r Un Ergyd [Sul y Cofio]
Guy Donegan-Cross

Dyba'n Union Fy Lwc I! [Herio’r gred mewn lwc ac ofergoeliaeth, ac ysbrydoli’r myfyrwyr i ennill eu ffortiwn dda eu hunain.]
Helen Redfern

Dychmygwch [Dangos pa mor bwysig yw’r dychymyg o fewn y ddealltwriaeth Gristnogol o obaith.]
Paul Hess

Dydd Gwener Y 13eg [Anogir myfyrwyr i ystyried eu credoau am rôl siawns a ffawd yn eu bywydau, ar y diwrnod hwn a ystyrir gan rai fel diwrnod mwyaf anlwcus y flwyddyn.]
Brian Radcliffe

Dydd Gwener Yw Hi Heddiw, Ond... [Annog y myfyrwyr i ystyried y gobaith hanfodol sy’n ganolog i stori’r Pasg]
Brian Radcliffe

Dydd Gwener Yw Hi Nawr, Ond [Caiff y myfyrwyr eu hannog i ystyried y gobaith hanfodol sy’n ganolog i stori’r Pasg.]
Brian Radcliffe

Dydd Gwyl Dewi Sant [1 Mawrth ]
Rebecca Parkinson

Dydd Iau Cablyd [Myfyrio ar ran sydd heb fod mor gyfarwydd o stori’r Pasg.]
Ronni Lamont

Dydd Iau Dyrchafael [Egluro ystyr y Dyrchafael, yr adeg y gadawodd Iesu ei ddisgyblion gan roi cyfarwyddiadau arbennig iddyn nhw.]
Helen Bryant

Dydd y Cofio [Yn dangos i’r myfyrwyr rym cofio delfrydau ymddwyn cadarnhaol er mwyn eu hannog i arwain bywyd mwy diolchgar.]
Tim and Vicky Scott

Dydych Chi Ddim Yn Canu Mwyach [Helpu myfyrwyr i ddeall bod llawenydd a gobaith Cristnogol, sy’n rhan annatod o’r Adfent, yn rhagori ar y drygioni a’r dioddefaint sydd yn y byd o’n cwmpas.]
Paul Hess

Dyfalbarhau [Peidiwch â rhoi’r gorau iddi]
Philippa Rae

Dyna beth yw pryder! [Nid yw pryderu am bethau’n cyflawni unrhyw beth]
Helen Lycitt (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2005)

Dysgu Ar Gyfer Arholiadau [I archwilio’r gwahanol fathau o ddysgu mewn modd fydd yn gweithio orau i bob myfyriwr.]
Vicky Scott

Edrych ar gynfas wag [Fe allwn ni i gyd baentio ar gynfas ein bywyd]
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Edrych beth ydw i wedi ei wneud! [Creadigaeth Duw a’n creadigaeth ninnau]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2008)

Edrych Ymlaen Ac Edrych Yn Ol [Meddwl am arwyddocâd genedigaeth Iesu mewn stabl dlawd.]
Helen Levesley

Edrych Yn Ol Edrych Ymlaen [Ystyried y newidiadau sydd wedi digwydd dros y degawd diwethaf ar ddechrau degawd newydd.]
James Lamont

Efengyl I'r Holl Bobl [Cynwysoldeb Luc (Dydd gwyl 18 Hydref) ]
Paul Hess

Ei Stori Hi, Hanes [Y merched cyntaf i gyrraedd Auschwitz, mis Mawrth 1942 ]
Helen Redfern

Eid Ul-Fitr [Disgrifio’r wyl Fwslimaidd bwysig, Eid ul-Fitr.]
James Lamont

Eid-Ul-Adha [Dod i wybod beth sy’n digwydd yn ystod gwyl Eid-ul-Adha.]
Helen Bryant

El Sistema [Egluro beth yw gwaith y cynllun El Sistema, y rhaglen gerddoriaeth i bobl ifanc sy’n byw yn Venezuela, ac annog y myfyrwyr i ymwneud â grwpiau a phrojectau cymunedol.]
Brian Radcliffe

Emmeline Pankhurst a'r Suffragettes [Trafod pa mor bwysig yw iawnderau dynol a chydraddoldeb, a deall bod pobl wedi dilyn llwybrau hynod ac anghyffredin er mwyn sicrhau cael cydraddoldeb.]
Jude Scrutton

Ennill Neu Golli? [“Y ras futraf mewn hanes” ]
Brian Radcliffe

Enwogion Byd Y Bel-droed [Annog y myfyrwyr i ystyried sut y gall chwaraeon helpu gyda datblygiadau rhyngwladol.]
Tim Scott

Er Gwaethaf Popeth [Ystyried hanes bywyd Siân d’Arc, merch ifanc nodedig na roddodd le, pan oedd hi yn ei harddegau, i ragfarnau pobl eraill droi ei sylw oddi wrth yr hyn yr oedd hi’n ei gredu oedd ei phwrpas mewn bywyd.]
Brian Radcliffe

Esblygiad, Gwyddoniaeth A Chrefydd [Awyrennau papur a rhai meddyliau ar gyfer y Garawys ]
The Revd John Challis

Estyn Am Y Ser - Ac Am Eich Barcutan! [Dathlu rhyfeddod awyr y nos, a gwaith y project ‘Reach for the Stars’ yn Afghanistan – project sy’n addysgu plant Afghanistan am seryddiaeth.]
Gordon Lamont

Etholiad Arlywyddol Unol Daleithiau America [Meddwl am arwyddocâd etholiad arlywyddol yr Unol Daleithiau ym mis Tachwedd 2012. (Gwasanaeth i esbonio)]
James Lamont

Etholiadau Cyngres Yr Unol Daleithiau [Dangos sut y mae gweithredoedd unigolyn neilltuol yn gallu ysbrydoli pobl eraill, a gwneud gwahaniaeth mawr.]
James Lamont

Ewyllys rydd neu fydysawd heb ddewis
Gordon Lamont

Fant Ydych Chi'n Werth? [Meddwl am hunanwerth wrth ystyried y gwerth enchwythedig enfawr sy’n cael ei roi ar chwaraewyr enwog.]
Brian Radcliffe

Fe Alli Di Wneud Hyn! [Gwasanaeth wedi ei seilio ar y Gemau Olympaidd, er mwyn annog y myfyrwyr i sylweddoli sut y gwnaeth chwaraeon newid bywyd athletwr a oedd yn anabl.]
Rebecca Parkinson

Fe ddaw’r gwirionedd i’r golwg [Fe ddaw’r gwirionedd i’r golwg yn y pen draw]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Fe wnawn eu cofio [Ystyried arwyddocâd geiriau traddodiadol y Cofio.]
Alan M. Barker

Feddi Di'n Gariad I Mi? [Archwilio tarddiad traddodiad Diwrnod Sant Ffolant.]
James Lamont

Fel nad anghofiwn: Yfflam dragwyddol [Archwilio ymwybyddiaeth y myfyrwyr o ganlyniadau rhyfel.]
Brian Radcliffe

Felly, pwy oedd Guy Fawkes? [Myfyrio ar gymhelliad Guy Fawkes i wneud yr hyn a wnaeth.]
James Lamont

Ffarewl I'r Beatles [Cydnabod mai dim ond unwaith y cawn ni gyfle i brofi llawer o’r profiadau a gawn yn ein bywyd.]
Ronni Lamont

Ffasiwn Gynaliadwy? [Archwilio’r cysyniad o ffasiwn gynaliadwy.]
Claire Rose

Ffenomen Baralympaidd: Stori Nathan Stephens
Laurence Chilcott

Fforwm Datblygu Pobl Ifanc Sydd Ag Anableddau Corfforol (YPDDF) Uganda
James Lamont

Ffrindiau A Chyfeillgarwch [Ystyried gwir natur cyfeillgarwch.]
The Revd Guy Donegan-Cross

Ffrwythau'r Ysbryd: Ffyddlondeb [Archwilio’r syniad o ffyddlondeb.]
Helen Bryant

Ffrydiau yn yr anialwch [Dathlu Dydd Gweddi Byd-eang y Merched]
Helen Redfern

Ffyn a chryfder [Rydyn ni’n gryfach gyda’n gilydd]
Oliver Harrison (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2008)

Frozen 1: Cadw pethau i chi eich hunan
Helen Bryant

Fy ymennydd rhyfeddol [Ystyried sut mae’r ymennydd yn gweithio heb i ni orfod hyd yn oed meddwl am hynny.]
Helen Bryant

Gall democratiaeth fod yn beth creadigol
Gordon Lamont

Gall Golwg Fod Yn Dwyllodrus
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Gallaf weld yn glir yn awr [Yr Ystwyll (6 Ionawr)]
Brian Radcliffe

Gallu dechrau’n dda [Mae dechrau da’n bwysig]
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Galw Fy Enw! [Galluogi myfyrwyr i ddeall bod pob un ohonom yn cael ein galw, yn bersonol ac yn unigol, gan Dduw.]
Paul Hess

Gawsoch chi ddigon o gwsg neithiwr [Dangos i’r myfyrwyr pa mor bwysig yw cael digon o gwsg. ]
Helen Bryant

Geiriau [Gwahanol ffyrdd o siarad]
Brian Radcliffe

Gobaith Ar Adeg Y Nadolig [Annog y myfyrwyr i ystyried beth yw ystyr y gair ‘gobaith’, a deall bod y Nadolig yn adeg o obaith mawr i Gristnogion]
Rebecca Parkinson

Gobeithion A Breuddwydion [Annog y myfyrwyr i anelu at eu breuddwydion, a’u tymheru gyda realiti.]
James Lamont

Goleuni Yn Y Tywyllwch [Sul yr Adfent (Cristnogaeth); Hanukkah (Iddewiaeth) ]
Helen Bryant

Goresgyn Anawsterau [Deall mai dim ond trwy weithredoedd pobl ddewr a phenderfynol y mae’n bosib cael cyfiawnder a chydraddoldeb i bawb.]
Laurence Chilcott

Gorffwys, ymlacio, ac adfer eich iechyd [Dod o hyd i amser i orffwys mewn byd prysur]
Claire Law

Goroeswyr [Meddwl beth mae’n ei olygu i oroesi, ac i fod eisiau goroesi.]
Helen Bryant

Gorwelion newydd [Myfyrio ar chwilfrydedd y ddynoliaeth, a oedd yn gyfrifol am anfon y llong ofod 'New Horizons' cyn belled â Phluto.]
Gordon Lamont

Grym Barddoniaeth [Helpu’r myfyrwyr i weld pa mor rymus y gall barddoniaeth fod, mae’n gallu gwneud i bobl newid y ffordd maen nhw’n meddwl, yn gallu eu hysbrydoli, a’u hysgogi.]
Tim and Vicky Scott

Grym Geiriau Wedi'u Dweud Yn Dda [Codi ymwybyddiaeth am atal dweud.]
Helen Bryant

Grym Syniadau [Dathlu rhai dyfeisiadau pwysig.]
Tim Scott

Grym y Pentecost [Mae stori’r Pentecost yn dangos bod arnom ni angen grym Ysbryd Glân Duw i’n galluogi ni i fyw fel yr oedd Iesu’n byw, a bod yn ddisgyblion iddo.]
Janice Ross

Guy Fawkes yn cwrdd ag Iesu [Math gwahanol o chwyldroadwr]
Brian Radcliffe

Gweddio [Trafod pa mor bwysig yw gweddïo.]
Helen Bryant

Gwefan 'The Hunger Site' [Archwilio ffordd syml y gall pob un ohonom gyfrannu at roi bwyd i’r rhai sy’n newynog.]
James Lamont

Gweithio Ar Fy Nghampwaith [Annog y myfyrwyr i ystyried y syniad bod ffydd yn daith o ddarganfod.]
Brian Radcliffe

Gweld Beth Sy'n Digwydd [Annog y myfyrwyr i ddatblygu synnwyr o antur ac awydd i archwilio.]
Brian Radcliffe

Gwersi Wrth Dyfu Berwr [Egluro sut y gall myfyrwyr wneud gwahaniaeth yn y byd trwy hau geiriau a gweithredoedd o gariad a gwirionedd.]
Tim and Vicky Scott

Gwerth [Ydych chi'n deall eich gwir werth?]
Nicola Freeman

Gwerth Dysgu [Gweld bod ‘dysgu’ yn llawer mwy na pharatoi ar gyfer arholiadau.]
Helen Bryant

Gwerth Ymprydio [Archwilio cysyniad ymprydio.]
James Lamont

Gwerthfawrogi
H. Bryant

Gwneud [Ystyried rhai agweddau ar waith tîm llwyddiannus.]
Alan M. Barker

Gwneud cartref [Sut i osgoi digartrefedd ]
by Brian Radcliffe

Gwneud popeth yn eich gallu [Mae bywyd Maximilian Kolbe yn ein hysbrydoli i aberthu ein hunain mewn cariad]
Claire Law

Gwneud Rhagdybiaethau [Gwasanaeth ar gyfer yr Ystwyll]
Janice Ross

Gwneud y gorau o amser [Ystyried sut i wneud y gorau o adeg gwyliau’r haf.]
Janice Ross

Gwreiddioldeb Mewn Ffilmiau [Annog y myfyrwyr i ymarfer eu creadigrwydd, trwy ystyried ffilmiau mawr yr haf eleni.]
James Lamont

Gwrthdaro [‘Mae’n dda siarad’]
Simeon Whiting

Gwybodaeth Ac Anwybodaeth [Meddwl am bwysigrwydd gwybodaeth ac anwybodaeth, ac ystyried y gwahaniaeth]
Helen Levesley

Gwyddoniaeth a Chrefydd: Gelynion neu Ffrindiau [Herio’r dybiaeth bod gwyddoniaeth a chrefydd yn croestynnu ei gilydd.]
D. Rogers

Gwyl Id Al-Adha [Ystyried pwysigrwydd yr wyl Fwslimaidd, Id al-Adha, ac edrych ar y ffordd y mae’n cael ei dathlu.]
Jude Scrutton

Gwyl Lafur Rhyngwladol
Claire Rose

Gwyl Sukkot [Mae Gwyl Sukkot]
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Gwyl Sukkot [Mae Gwyl Sukkot ar 4-11 Hydref 2017]
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Gynnau [Ystyried deddfau sy’n ymwneud a gynnau yng ngwledydd y Deyrnas Unedig, a meddwl am eu pwrpas.]
James Lamont

Hanner gwag neu hanner llawn? [Byw yng ngoleuni’r atgyfodiad]
Brian Radcliffe

Happy Birthday, Guru Nanak! [Archwilio sut mae Sikhiaid yn dathlu pen-blwydd Guru Nanak.]
Helen Bryant (revised, originally published in 2009)

Hau a Medi [Caiff y myfyrwyr eu hannog i ystyried y ffordd y mae llwyddiannau academaidd yn seiliedig ar baratoi gofalus.]
Brian Radcliffe

Heddwch – Ffrwythau’r Ysbryd [Anelu at heddwch]
Helen Bryant (Revised, originally published in 2010)

Heliwr y Natsïaid [Simon Wiesenthal, y dyn oedd ddim yn fodlon gadael i’r Natsïaid ddianc yn ddi-gosb]
Brian Radcliffe

Helpu'r Tlawd [Ystyried a yw rhai ffyrdd o helpu pobl yn fwy derbyniol na ffyrdd eraill.]
Janice Ross

Heno Rydyn Ni'n Ifanc [Atgoffa’r myfyrwyr, er eu bod nhw’n ifanc, dydyn nhw ddim yn anorchfygol.]
Helen Redfern

Hiliaeth: Stori Rosa Parks [Meddwl am yr anghyfiawnderau sydd yn y byd, a sut y mae modd i un weithred gan unigolyn neilltuol wneud gwahaniaeth.]
Jude Scrutton

Hip, Hip, Hwre I'r Un Sy'n Aflwyddiannus! [Annog y myfyrwyr i ddal ati gyda thasgau anodd, hyd yn oed os ydyn nhw’n meddwl eu bod nhw’n methu.]
Laurence Chilcott

Holi [Deall yr ystyr sydd y tu ôl i Wyl Holi a’i defnydd o liwiau llachar.]
Helen Levesley

Holi [Deall yr ystyr sydd y tu ôl i Wyl Holi a’i defnydd o liwiau llachar.]
Helen Bryant

Hud Bywyd Go Iawn [Cynnig delwedd o obaith, a daioni yn trechu drygioni.]
Gordon Lamont

Hunan Niweidio [Edrych ar y pwnc sensitif o hunanniweidio, yn y gobaith y bydd y rhai sy’n gwneud hynny yn gallu troi at rywun er mwyn cael help.]
James Lamont

Hunanaberth [Gofyn y cwestiwn, 'Sut y gallwch chi garu rhywun gymaint fel y byddech yn rhoi eich bywyd drosto ef neu hi?']
Helen Bryant

Hunanddisgyblaeth [Deall grym yr ewyllys a phwysigrwydd hunanddisgyblaeth.]
Janice Ross

Hyn Yw Fy Hawl [Datganiad byd-eang y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Dynol ]
James Lamont

India Mahatma Gandhi [Dangos sut y gall gweithredoedd unigolyn neilltuol symbylu pobl eraill, a gwneud gwahaniaeth mawr.]
Jude Scrutton

JFK - arwr ein hoes? [Myfyrio ar yr hyn a adawodd John F. Kennedy ar ei ôl.]
James Lamont

Joseff [Meddwl am rôl Joseff yn stori’r Nadolig.]
Helen Bryant

Kofi Annan, Heddychwr [Meddwl am fywyd Kofi Annan, ac yna edrych am sefyllfaoedd lle gallem ni fod yn heddychwyr.]
James Lamont

Laserau A Balwnau [Helpu’r myfyrwyr i ddeall sut y gallan nhw fod yn oleuadau yn y byd, a helpu i drechu’r tywyllwch.]
The Revd John Challis

Leaving [Edrych yn ôl dros y flwyddyn sydd wedi bod, a meddwl am eich bywyd fel profiad o ddysgu parhaus.]
James Lamont

Ledled Y Bydysawd [Mae’r fideo’n ehangu er mwyn annog y myfyrwyr i feddwl am y posibilrwydd y gallai bywyd mewn ffurfiau eraill fodoli ledled y bydysawd.]

Llawenydd [Ystyr ‘llawenydd’]
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Llawenydd Bywyd Teuluol [Ystyried beth mae’n ei olygu i fod yn rhan o deulu a sut i gefnogi’r rhai hynny sydd ag anawsterau gartref.]
Helen Redfern

Lle I Ddysgu [Annog pobl ifanc i feddwl pam rydyn ni’n dod i’r ysgol a sut y gallwn ni werthfawrogi’r ysgol.]
Vicky Scott (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Lle I Wella? [Meddwl am adroddiadau ysgol, a sut mae’n bosib newid eich dyfodol, er gwell.]
Joanne Sincock

Lleihau Gwastraff Bwyd [Ystyried beth yw bwriad Diwrnod Bwyd y Byd – sef y dylen ni roi blaenoriaeth i leihau gwastraff bwyd ym Mhrydain, a cheisio bwyta’n fwy iachus.]
Tim and Vicky Scott

Llygoden Y Cyfrifiadur [Myfyrio ar bwysigrwydd dyfais dydyn ni prin yn sylwi arni, derbyn hyn, a rhoi teyrnged i’w diweddar ddyfeisiwr, Doug Engelbart.]
James Lamont

Ludiaid [Archwilio hanes a chefndir y Ludiaid, a dysgu gwersi ynghylch sut rydyn ni’n byw heddiw gyda thechnoleg sy’n newid bywydau. ]
Gordon Lamont

Maddeuant [Ystyried cysyniad maddeuant yn ein bywydau.]
Helen Levesley

Maddeuant a chosb [Y terfynoldeb o fewn y drafodaeth ar y gosb eithaf.]
Brian Radcliffe

Mae Bechgyn Mawr Yn Crio [Archwilio’r rhyddid i ddangos emosiwn yn gyhoeddus.]
Helen Bryant

Mae Bywyd fel Bocs o Siocledi [Meddwl am ganlyniad a ffrwyth rhoi ein cred ar waith.]
Caroline Edwards

Mae bywyd fel cynhaeaf [Gall amser y cynhaeaf yn ein hatgoffa i ddefnyddio ein doniau]
Ronni Lamont (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Mae Duw yno [Cofio am Dduw yn ein bywydau prysur]
K. J. Lacey

Mae Duw'n golchi ein pechodau
the Revd John Challis

Mae Dydd Llun y Felan yn dod! [Ambell waith, fe fyddwn yn chwilio am hapusrwydd yn y llefydd anghywir]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Mae Hyn Yn Aruthrol [Darganfod beth yw ystyr y gair ‘aruthrol’.]
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Mae Llai Yn Fwy [Edrych ar ein hagwedd tuag at roi.]
Helen Levesley

Mae maddeuant yn bwysig [Mae maddau’n gwneud gwahaniaeth]
Helen Levesley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Mae pawb yn wahanol [Dathlu ein hunigolrwydd]
Helen Redfern

Mae Pethau Bach Yn Brydferth [Dangos bod hyd yn oed y creaduriaid lleiaf yn bwysig i gynnal y biosffer, a bod syniadau mawr yn aml yn tyfu o ddechreuadau bychain.]
Helen Bryant

Mae pobl Japan yn dathlu'r gwanwyn ym mis Chwefror [Meddwl am wahanol draddodiadau ynglyn â chroesawu’r gwanwyn.]
James Lamont

Mae'n dipyn o daith! [Parod am unrhyw beth]
Brian Radcliffe

Mae'n gwella trwy'r amser [Esblygiad personol]
Brian Radcliffe

Mae'r Gwanwyn Wedi Dod [Meddwl am wanwyn ein bywydau.]
Helen Levesley

Mae’n ymddangos mai ‘Sori’ yw’r gair anoddaf [Gwyl Iddewig Yom Kippur]
Brian Radcliffe

Mandela [Gweithredwch. Ysbrydolwch newid. Gwnewch bob dydd yn ddiwrnod Mandela (18 Gorffennaf)]

Mater o gerddoriaeth [Dangos sut mae cerddoriaeth yn effeithio arnom fel unigolion a chymunedau.]
Helen Bryant

Mater o Ymddygiad [Awgrymiadau ynglyn ag ymddygiad da]
Helen Gwynne-Kinsey

Meddwl Am Newidiadau [Meddwl am y newidiadau sy’n digwydd i ni’n bersonol mewn blwyddyn.]
James Lamont

Meddwl Am Y Nadolig [Darparu gwrthgyferbyniad rhwng y Nadolig nodweddiadol Prydeinig trwy edrych ar y ffordd y caiff y Nadolig ei ddathlu ledled y byd. Canolbwyntio ar bedair agwedd ar y Nadolig: Gorffwys, Myfyrdod, Gorfoledd ac Adduned.]
Vicky Scott

Meddwl iach mewn corff iach [Ar Fawrth 16, nodir 150 mlynedd ers i Joseph Lister gyhoeddi ei ganfyddiadau yn 1867 ynghylch lleihau risg yn achos heintiau]
Brian Radcliffe

Mentro'r Bushtucker Trial [Mynd amdani ]
Brian Radcliffe

Momentau Datguddiad [Yr Ystwyll, 6 January]
Janice Ross

Momentau Eureka [Adnabod y gwahanol ffyrdd y mae’r meddwl yn gallu gweithio.]
Ronni Lamont

Mor ddoeth â ... Rhan 1 [Y Brenin Solomon yn dangos ei ddoethineb]
Laurence Chilcott

Mordeithiau O Ddarganfyddiadau - Charles Darwin a’r Beagle [Nodi dau ganmlwyddiant geni Charles Darwin, ac annog pwerau arsylliadau gwyddonol.]
The Revd Alan M. Barker

Muhammad Ali [Dathlu bywyd a chyflawniad sbortsmon ysbrydoledig.]
Gordon Lamont

Mwy nag un math o gariad [Gwasanaeth i’w ddefnyddio ar 13 Chwefror, y diwrnod cyn Dydd Sant Ffolant]
Brian Radcliffe

Mwy o esgusodion? [Mae pawb â’r gallu i helpu]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Mynd a Dod [Edrych ar y profiad o ymadael a symud ymlaen.]
Ronni Lamont

Mynd adref dros y Nadolig [Annog y myfyrwyr i feddwl am gyflwr y bobl sydd ymhell o’u cartref ar adeg y Nadolig, ac sy’n gwerthfawrogi eu teuluoedd.]
James Lamont

Mynd fel y Thunderbirds! [Defnyddio’r rhaglen deledu Thunderbirds fel model ar gyfer y Drindod.]
Ronni Lamont

Mynyddoedd
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2006)

Nadolig DIY [Herio’r myfyrwyr i feddwl yn ddwys am yr hyn y byddan nhw’n ei roi y Nadolig hwn.]
Ali Campbell

Nadolig Ffoaduriaid [Mae’n swnio’n stori gyfarwydd]
Brian Radcliffe

Nadolig Gwasgfa Ariannol [Annog y myfyrwyr i ystyried beth yw neges hanfodol, ddiwyro, y Nadolig.]
Brian Radcliffe

Nadolig yn Gaza?
Us (formerly USPG)

Nadolig: Adeg O Lawenydd Neu Unigrwydd? [Ystyried y ffaith nad yw adeg y Nadolig yn adeg o lawenydd i bawb.]
Jude Scrutton

Nadolig: Peth o Hanes Y Traddodiadau [Archwilio tarddiad llawer o’n harferion traddodiadol ar adeg y Nadolig.]
Jude Scrutton

Nanoblocks [Ystyried ein hangen am wrthrychau sy’n ein hatgoffa o beth sy’n bwysig i bob un ohonom.]
James Lamont

Nanodechnoleg - cyfaill neu elyn? [Cyflwyniad a chyfle i feddwl]
James Lamont

Neges y Ffilmiau [Darlunio’r ffaith mai gwneud yr hyn sy’n iawn fel unigolyn yw tasg pob un ohonom, dim gwahaniaeth beth yw’r ots]
James Lamont

Neil Armstrong [Dysgu o ganlyniad i drasiedi]
Gordon Lamont

Newid Bywydau Pobl Gyda Thail Eliffant
Guy Donegan-Cross

Newidiadau [Meddwl am newidiadau syn digwydd ym myd natur, ac annog y myfyrwyr i ystyried eu hymateb i newidiadau yn eu bywyd eu hunain.]
Helen Redfern

Newidiadau Ym Myd Addysg Yn Japan [Ystyried sut mae gwlad Japan wedi newid o ganlyniad i’r daeargryn a’r tsunami yn 2011.]
James Lamont

Newidiadau Yn Yr Hinsawdd Ac Iechyd Y Byd [Edrych ar sut y mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar iechyd poblogaeth y byd. ]
James Lamont

Nid yn Codi Llaw, Ond yn Boddi! [Galluogi myfyrwyr i ddeall pa mor bwysig yw hi i ni rannu ein teimladau dyfnaf.]
Paul Hess

Nos Galan Gaeaf [Ystyried gwreiddiau traddodiad Noson Calan Gaeaf. ]
Jude Scrutton

Noson Dathlu Symud Ymlaen O'r Ysgol [Sgwrsio am ddiwedd y tymor ysgol ac am y ‘Noson i Ddathlu Symud Ymlaen o’r Ysgol’.]
Helen Bryant

O Dad, Maddau [Archwilio maddeuant.]
The Revd Guy Donegan-Cross

O Gasineb i Gariad [Mae pobl yn gallu newid]
Janice Ross

O'r Negyddol i'r Cadarnhaol [Troi profiad negyddol yn weithred gadarnhaol]
Helen Gwynne-Kinsey

Ochr Yn Ochr [Beth yw gwerth y Gemau Paralympaidd? ]
Brian Radcliffe

Ofn [Ystyried agweddau cadarnhaol a negyddol yr emosiwn ofn.]
Helen Bryant

Ofni'r Goleuni: Dod Allan O'r Cysgodion [Annog y myfyrwyr i godi eu syniad o hunanwerth er lles y gymuned gyfan. ]
Brian Radcliffe

Oherwydd ffyddlondeb ci [Trwy gyfrwng stori wir, myfyrio ar y briodwedd ffyddlondeb.]
James Lamont

Olion traed yn y tywod [Wynebu cyfnodau anodd]
Brendan Farrelly (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Pa Ddyn Yw Hwn? [Ennill mwy o ddealltwriaeth am yr effaith a gafodd bywyd ac athrawiaeth Iesu ar bobl, a’r ysbrydoliaeth a fu ar artistiaid. Fe wnawn hyn trwy ystyried gweithiau pwysig ym myd llenyddiaeth, cerddoriaeth a chelf.]
Laurence Chilcott

Pa Mor Bwysig Yw Gwenyn? [Meddwl pa mor bwysig yw gwenyn yn economi ac ecoleg y byd.]
Helen Bryant

Paid A Gadael I Ni Gael Ein Temtio [Ystyried y neges sydd yn gefndir i’r cyfnod Cristnogol, y Garawys, trwy edrych ar demtasiwn a sut i’w oresgyn.]
Vicky Scott

Pam dylai’r Diafol gael yr holl alawon da? [Dechreuad Byddin yr Iachawdwriaeth]
Brian Radcliffe

Pam Sant Siôr? [Diwrnod Sant Siôr (23 Ebrill 2014)]
James Lamont

Pan fydd pethau annisgwyl yn digwydd [Bywyd anodd Roald Dahl]
Brian Radcliffe

Paneidiau Coffi gohiriedig [Archwilio sut gall prynu cwpanaid o goffi helpu i adeiladu cymuned.]
Gordon Lamont

Paratoi Ar Gyfer Arholiadau [Helpu’r myfyrwyr i oresgyn straen sy’n gysylltiedig ag adeg arholiadau, a’u paratoi fel eu bod yn barod yn gorfforol, yn emosiynol, yn ddeallusol ac yn ysbrydol, ar gyfer sefyll eu harholiadau.]
Tim and Vicky Scott

Parch [Ystyried gwir ystyr y gair ‘parch’, gair sy’n cael ei ddefnyddio’n ddigon cyffredin.]
Helen Bryant

Parch A Chyfrifoldeb
Ian Swain (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2006)

Patrymau Ymddwyn [I werthfawrogi’r agweddau cadarnhaol a’r negyddol ym mhatrymau ymddwyn y dyddiau hyn.]
Jude Scrutton

Pawb yn wahanol, Pawb yn gyfartal [Mae Wythnos Gwrth-fwlio yn digwydd rhwng 13 a 17 Tachwedd]
Brian Radcliffe

Pe Bawn I'n Gallu Llunio Deddf... [Annog y myfyrwyr i feddwl am y broses ddemocrataidd yn gyffredinol, ac yn neilltuol am lunio deddfau.]
Gordon Lamont

Pedwar Munud [ Archwilio’r cwestiwn: beth fyddech chi’n ei wneud petaech chi’n gwybod mai dim ond pedwar munud sydd gennych chi i fyw? ]
Helen Redfern

Peidiwch A Barnu Llyfr Oddi Wrth Ei Glawr [Annog y myfyrwyr i beidio â barnu pobl ar yr olwg gyntaf.]
Kimberley Jones

Peidiwch â bod ag ofn [Mae sawl gwahanol fath o ddatganiadau ‘peidiwch â...’]
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Peidiwch Ag Ofni [Meddwl am y gorchymyn ‘peidiwch ag ofni’ a’r addewid y ‘bydd popeth yn iawn’.]
Helen Bryant

Peidiwch ag ofni newidiadau! [Croesawu newid a symud ymlaen]
Tim and Vicky Scott (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011)

Pen-Blwydd Y Guru Nanak [Darganfod sut mae Sikhiaid yn dathlu pen-blwydd Guru Nanak.]
Helen Levesley

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad [Wedi eu huno ag angerdd cyffredin]
Helen Gwynne-Kinsey

Pentecost [Crist ynom ni]
Hannah Knight

Perthnasoedd Teflon [Annog y myfyrwyr i ystyried strategaethau ymarferol y gallan nhw’u defnyddio pan fydd angen rhoi sylw i berthnasoedd personol.]
Brian Radcliffe

Petai A Phetasai [Ystyried grym y gair, ‘pe’.]
Helen Bryant

Phillip K. Dick [Awdur hynod ]
James Lamont

Plannu’r had [Trefnu ar gyfer y dyfodol]
Brian Radcliffe

Plant mewn Angen
Hannah Knight

Plant Mewn Angen: Sioe apel [Archwilio beth mae’r ymgyrch Plant mewn Angen yn ei wneud i helpu plant ledled y D.U.]
Vicky and Tim Scott

Pleser mewn pethau bychain [Gall anrhegion bychain ddod â llawenydd mawr]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Pleserau Euog [Ystyried ein ‘pleserau euog’ ein hunain, ac annog ein gilydd i sôn am y rhain.]
Helen Bryant

Pobl Arbennig [Ystyried beth sy’n gwneud rhywun yn arwr, yng nghyd-destun Dydd y Cofio.]
Helen Redfern

Pobl Gyffredin [Dangos y gall pobl gyffredin leisio’u barn ynghylch anghyfiawnder, a gwneud gwahaniaeth.]
Helen Redfern

Pobl Ysbrydoledig - Louis Braille [O ddechreuadau gostyngedig, fe arloesodd Louis Braille ddatblygiad y system Braille o gyfathrebu, system a ddefnyddir gan filiynau o bobl ledled y byd erbyn hyn]
Philippa Rae

Pobl Ysbrydoledig: Nifer o bobl ifanc [Cyflawniadau plant a phobl ifanc ysbrydoledig]
Philippa Rae

Pobl ysbrydoledig: Stephen Sutton [Ei fywyd a’i gyflawniad]
Philippa Rae

Pobl Ysbrydoledig: Y Farwnes Tanni Grey-Thompson [Bywyd a llwyddiannau’r Paralympiad]
Philippa Rae

Pobl Ysbrydoledig: Yr Athro Stephen Hawking [Ei fywyd a’i lwyddiannau]
Philippa Rae

Pontio’r Bwlch [Mae’n bwysig pontio'r bwlch rhwng y cenedlaethau]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Posau Jig-So
Annaliese Renda (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2005)

Prinder [Archwilio effaith prinder ar wahanol boblogaethau ledled y byd.]
James Lamont

Prinder Byd-eang o Reis [Ystyried pa mor ddrwg y mae’r rhai sy’n dlawd yn dioddef - oherwydd y cynnydd ym mhrisiau bwyd.]
James Lamont

Pris Cyfeillgarwch [Archwilio cost y cyfeillgarwch rhwng Stephen Lawrence a Duwayne Brooks.]
James Lamont

Problem y tryc gwyllt
James Lamont

Pryd bwyd un fowlen [Beth yw ein hagwedd tuag at fwyd?]
Claire Law

Pwy Hoffech Chi Ei Gyfarod (WLTM) [Pwy hoffech chi ei gyfarfod ar Ddydd Sant Ffolant?]
Brian Radcliffe

Pwy Meddwch Chi Ydwyf Fi? [Rhoi sialens i’r myfyrwyr feddwl pwy ydyn nhw mewn gwirionedd.]
Helen Bryant

Pwy sy'n eich gwylio [Ystyried y gwahanol ddefnydd o wneir o loerennau gan lywodraethau ac eraill.]
James Lamont

Pwy Sydd Ar Fai? [Helpu’r myfyrwyr i feddwl am y diwylliant o feio, ‘blame culture’, sydd yn ein cymdeithas heddiw, a deall bod gweld bai ar rywun arall, neu feio Duw am sefyllfaoedd yn ein bywyd, yn gallu gwneud mwy o niwed nac o ddaioni.]
Tim Scott

Pwy sydd i’w feio? [Pa mor aml y byddwn ni’n beio pobl eraill?]
Tim Scott (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Pwy Ydw I? [Archwilio gyda’r myfyrwyr eu synnwyr o hunaniaeth, gan ddefnyddio’r dywediadau ‘Myfi yw’ y gwnaeth Iesu eu defnyddio.]
Brian Radcliffe

Pwy Ydych Chi? [Meddwl am bwy sy’n gosod ein safonau, ac a ydyn ni’n bod yn deg â ni ein hunain?]
Helen Levesley

Pwy Ydych Chi? [Herio’r myfyrwyr i ystyried sut y bydden nhw’n disgrifio’u hunain, a’u hannog i fod yn onest ynghylch pwy ydyn nhw mewn difrif.]
Helen Redfern

Pwy ydych chi? [O ble cawn ni ein safonau?]
Helen Levesley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2008)

Pwy ydych chi’n ei feddwl ydych chi? [Gwirio ein hunanddelwedd]
Brian Radcliffe

Pwy Ydych Chi’n Feddwl Ydych Chi?
Helen Levesley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2008)

Pwy Yw Aung San Suu Kyi?
James Lamont

Pwy yw'r arwyr? [Arwriaeth eithafol]
Brian Radcliffe

Rhaid Bod Rhywbeth Mwy Na Hyn [Cydnabod ac archwilio’r synnwyr o’r rhywbeth mwy hwnnw sydd y tu mewn i bob un ohonom.]
Helen Redfern

Rhan o gorff [Mae cydweithio’n bwysig]
Charlotte Benstead (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2005)

Rhannu profiad y Pentecost [Fe newidiwyd bywydau gan y Pentecost]
Helen Levesley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011)

Rhedeg i ffwrdd [Wynebu problemau]
Laurence Chilcott

Rhithiau Optegol [Annog y myfyrwyr i feddwl am sut rai yw pobl ar y tu mewn yn hytrach nag ystyried eu golwg allanol yn unig.]
Rebecca Parkinson

Rhoddion Gwerthfawr
Rebecca Parkinson (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Rhoi Croeso [Archwilio realiti ymfudo, ac annog yr holl fyfyrwyr i fod yn groesawgar.]
James Lamont

Rhowch amser iddo [Cymynrodd y Magna Carta (a seliwyd 15 Mehefin 1215)]
Brian Radcliffe

Rhwng Y Diafol A Dyfnder Glas Y Mor [Archwilio’r ffactorau sy’n rhan o’r gynhadledd bwysig hon.]
James Lamont

Rhyddid [Ystyried y gwahanol ffyrdd y mae pobl yn meddwl eu bod yn rhydd.]
Helen Bryant

Rhyfel Cyfiawn [Archwilio’r cysyniad o ‘ryfel cyfiawn’.]
James Lamont

Rhywbeth i’w gynnig [Mae gan bawb rywbeth i’w gynnig]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2008)

Roedd Marley Wedi Mawr [Gwasanaeth yn ymwneud â dau ganmlwyddiant geni Charles Dickens ]
Helen Bryant

Rosh Hashanah
Helen Levesley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Rwy'n amau! [Ystyried y syniad o amheuaeth, a hanes un amheuwr enwog yn neilltuol.]
Helen Bryant

Rwy'n dymuno .... [Ystyried beth allai ein dymuniadau fod, a thybio a fydden nhw’n dod yn wir ryw dro. ]
H. Bryant

Rwyt ti wedi gwneud i mi aros! [Mae pethau'n well pan fyddwn ni’n aros ac yn disgwyl am rywbeth]
Helen Levesley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2008)

Ryddid [Archwilio cysyniad y Gorllewin o ryddid.]
James Lamont

Rydw i'n gwybod fy mod i'n iawn [Thor Heyerdahl, Kon-Tiki, Ra a’r Ra II]
Brian Radcliffe

Rydw in grediniwr [Dydd Gwyl Thomas (3 Gorffennaf)]
Paul Hess

Rydw I’n Dal I Chwilio [Datblygu’r ddealltwriaeth bod y bywyd ysbrydol yn siwrnai barhaus yn hytrach na thaith sy’n dod i ben.]
Paul Hess

Rydw I’n Rhoi Tra Rydw I’n Dal Yn Fyw [Cymell haelioni.]
The Revd Guy Donegan-Cross

Rydych Chi’r Hyn Rydych  Chi’n Ei Ddweud [Meddwl pa mor bwysig yw dweud geiriau caredig.]
Joanne Sincock

Rydyn ni i gyd yn aros! [Gwasanaeth ar gyfer tymor yr Adfent]
Author unknown (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2004)

Rydyn ni i gyd yn hwn, gyda’n gilydd! [Amlygu pa mor ryng-gysylltiedig yw pawb yn y byd, a dangos y gallwn ni wneud gwahaniaeth.]
Helen Redfern

Rydyn ni’n unigryw [Mae pob un ohonom yn wahanol, mae pob un ohonom yn unigryw]
Lee Jennings (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2008)

Rywd I Eisiau Torri'n Rhydd [Archwilio newidiadau chwyldroadol ac annog y myfyrwyr i wneud newidiadau cadarnhaol yn eu bywyd eu hunain.]
Brian Radcliffe

Sain Distawrwydd [Myfyrio ar arwyddocâd distawrwydd.]
The Revd Alan M. Barker

Sakura - Dros Dro (Tymor Blodeuo) [Annog y myfyrwyr i ystyried natur fyrhoedlog bywyd, ac i fyw yn y presennol.]
James Lamont

Sant Andreas [Meddwl pa ‘newyddion da’ allwn ni ei rannu heddiw.]
Ronni Lamont

Sant Benedict [Archwilio’r syniad o ‘reol bywyd’ i ni ein hunain.]
Ronni Lamont

Sefyll dros y gwirionedd [Annog y myfyrwyr i ddilyn esiampl y seintiau a bod yn barod i aberthu er mwyn yr hyn sy’n iawn.]
Paul Hess

Seiber-Fwlio A Fi [Ystyried effaith seiber-fwlio.]
Ronni Lamont

Sêr Wimbledon [Pwy yw gwir sêr Pencampwriaethau Wimbledon?]
Janice Ross

Shhhhhh! [Grym distawrwydd mewn byd swnllyd]
Claire Law

Siarad Perthnasedd [Grym meddyliau a damcaniaethau]
By Brian Radcliffe

Siarad, Siarad [Archwilio ffyrdd o wneud cyfathrebu personol yn fwy effeithiol.]
Brian Radcliffe

Simon de Montfort a democratiaeth seneddol
by Gordon Lamont

Siomedigaeth [Ystyried siomedigaeth a sut i ymdopi â siom pan fydd yn digwydd.]
Helen Bryant

Steil Neu Bwrpas [Pa mor bwysig yw ymddangosiad mewn gwirionedd? ]
Brian Radcliffe

Stiwardiaeth [Ystyried ein cyfrifoldeb tuag at y Ddaear.]
Dan Rogers (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2008)

Stori A Thwist Ynddi [Chwiliwch am y diweddglo hapus bob amser ]
Brian Radcliffe

Stori Joseff [Clywed stori’r geni ar wedd newydd.]
Ronni Lamont

Stori'r bugail [Nid yw pawb sy’n bwysig yn gyfoethog a grymus]
Helen Bryant

Sukkot [Archwilio pwysigrwydd gwyl Sukkot i’r bobl Iddewig, a’r syniad mai cael amddiffyniad gan Dduw yw’r peth pwysicaf mewn bywyd.]
Helen Bryant

Sul Y Beibl [Helpu’r myfyrwyr i werthfawrogi beth yw’r Beibl, a beth yw ei gynnwys.]
Ann Husband

Sul Y Fam [Dathlu bywydau’r bobl hynny sy’n gofalu amdanom, ac edrych sut mae Sul y Fam yn cael ei ddathlu mewn gwahanol rannau o’r byd.]
Rebecca Parkinson

Sul y Fam [Meddwl am wir ystyr Sul y Fam.]
Hannah Knight

Sut gallwn ni leihau gwastraff bwyd? [Meddwl am Ddiwrnod Bwyd y Byd]
Tim and Vicky Scott (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Sut i wneud y gorau o’ch gwyliau [Sut gallwn ni wneud yr haf hyd yn oed yn well?]
Vicky Scott (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Sut mae rhywun sydd ag afiechyd meddwl yn edrych?
Helen Bryant

Sut ydych chi’n gweld pethau? [Mae'n cymryd amser i weld sut un yw unigolyn mewn gwirionedd]
Rebecca Parkinson

Symbolau O Bwy Ydyn Ni [Archwilio ein symbolau gwladgarol.]
James Lamont

Symud Ymlaen [Helpu’r myfyrwyr i ddelio â’r adegau rheini yn eu bywydau pan fydd rhaid iddyn nhw ‘symud ymlaen’.]
Tim Scott

Symud ymlaen [Gadael y gorffennol ac anelu am y dyfodol]
Tim Scott (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Taith bywyd [Beth fydd eich hanes yn y dyfodol?]
James Lamont (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011)

Taith Yw Bywyd [Edrych ymlaen at y dyfodol wrth edrych yn ôl ar ein hamser yn yr ysgol.]
James Lamont

Taith yw bywyd [Ystyried ble rydyn ni’n mynd, ble mae pobl eraill yn mynd o bosib, a sut mae cyfeiriad ein bywyd yn gallu newid.]
Helen Bryant

Taro'n Ol [Archwilio ystyr trais ymhlith yr arddegau ]
Brian Radcliffe

The end of the world as we know it [Ystyried gwahanol syniadau am ddiwedd y byd.]
Helen Bryant

Thomas Edison [Dangos sut y gall doniau a gwaith caled rhai pobl helpu i roi bywyd gwell i weddill pobl y byd.]
Jude Scrutton

Tirnodau
Joanne Sincock (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2005)

Traddodiadau'r Nadolig: Torchau Nadolig [Dysgu am darddiad yr arferiad, a beth yw symbolaeth torch gelyn y Nadolig.]
The Revd John Challis

Trychineb [Grymoedd natur a chwestiynau heb eu hateb]
Laurence Chilcott

Tsieina: Newid Araf Er Gwell? [Archwilio gwleidyddiaeth y Tsieina fodern.]
James Lamont

Tu chwith allan [Peidiwch â barnu llyfr oddi wrth ei glawr]
Brian Radcliffe

Tyfiant Ffydd [Myfyrio ar sut y mae ffydd yn tyfu ac yn datblygu wrth i amser fynd yn ei flaen.]
Janice Ross

Tymor Newydd, Ysgogiad Newydd!
Tim and Vicky Scott (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Uffern Y 'Maint Mawr' [Cwestiynu’r cwlt ‘maint mawr’.]
Ronni Lamont

Un Cariad! [Herio’r myfyrwyr i fyfyrio ar undod yr holl ddynoliaeth.]
Paul Hess

Un Dyn Yn Dod Yn Enw Cariad [Annog y myfyrwyr i sefyll yn gadarn dros yr hyn sy’n iawn, trwy ddangos bod un person sy’n gweithredu mewn achos cyfiawn a da yn gallu gwneud gwahaniaeth.]
Paul Hess

Un Noson Cafodd Dyn Freuddwyd [Ystyried y neges sy’n cael ei chyfleu yn y gerdd boblogaidd ‘Footprints in the sand’. (Gwelwch addasiad Cymraeg tua’r diwedd)]
Helen Bryant

Un yn Dod yn Enw Cariad [Annog disgyblion i ddeall y gall unigolyn sy’n gweithredu mewn achos cyfiawn a da wneud gwahaniaeth sylweddol i’r byd.]
Paul Hess

Urddas [Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd (10 Hydref)]
Janice Ross

Vaisakhi [Darganfod pwysigrwydd y Khalsa i Sikhiaid, a gweld pam eu bod yn dathlu diwrnod sefydlu’r Khalsa.]
Helen Levesley

Waterloo [Pen-blwydd achlysur (18 Mehefin 1815)]
James Lamont

Wats William Paley [Ystyried sut y gall wats helpu i awgrymu tystiolaeth o fodolaeth Duw.]
Helen Bryant

Well done, Mum! [Helpu’r myfyrwyr i werthfawrogi beth sy’n gwneud mam dda neu ‘ffigur mam’ dda, ac anrhydeddu pob gwraig sydd wedi chwarae rôl fel mam yn eu bywydau.]
Tim and Vicky Scott

William A Kate [Helpu’r myfyrwyr i feddwl am y briodas frenhinol rhwng y Tywysog William a Kate Middleton, ac ystyried pa mor bwysig yw ymrwymiad mewn perthnasoedd.]
Tim and Vicky Scott

William Shakespeare [Dathlu gwaith William Shakespeare a’r modd grymus ac amrywiol yr oedd yn gallu defnyddio geiriau.]
Gordon Lamont

Wna I Neu Wna I Ddim?
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Wnaiff geiriau byth fy mrifo [Sylweddoli y gall ein geiriau frifo teimladau, hyd yn oed pan fyddwn ni ddim yn bwriadu i hynny ddigwydd.]
Helen Bryant

Woodbine Willie [Sut mae rhyfel yn newid dyn]
Brian Radcliffe

Wythnos Genedlaethol Adrodd Straeon [Dathlu un o’n ffurfiau hynaf o gelfyddyd.]

Wythnos Y Senedd 2012 [Dathlu democratiaeth fel thema ganolog Wythnos y Senedd 2012, ac archwilio prosesau democrataidd y D.U.]
Gordon Lamont

X-Factor Y Nadolig [Ystyried y gwir ‘rywun enwog’ sydd y tu ôl i ddathliadau’r Nadolig.]
Tim and Vicky Scott

Y bluen wen [Heddychwyr, gwrthwynebwyr cydwybodol a’r Rhyfel Byd Cyntaf]
Brian Radcliffe

Y Broga A Gwympodd I'r Hufen [Arddangos pa mor bwysig yw dyfalbarhau. ]
Alan M. Barker

Y Cerddediad Ffonau Clyfar
James Lamont

Y cryfder i fod un wahanol, y dewrder i fod yn chi eich hun
Gordon Lamont

Y cyntaf a’r olaf [Gemau Olympaidd Rio 2016]
Brian Radcliffe

Y Cysyniad Cristnogol Y Dduw [Archwilio’r cysyniad Cristnogol o Dduw fel Trindod.]
Helen Bryant

Y Daith [Gwasanaeth ar gyfer yr Adfent a’r Nadolig]
Alan M. Barker

Y Ddihangfa Fawr [Ystyried pa mor bwysig yw chwerthin a ffantasi yn ein bywydau.]
James Lamont

Y Ddihangfa Fawr [Does dim yn mynd i’n rhwystro ni]
Brian Radcliffe

Y dewisiadau a wnawn [Iesu’n symud tuag at bwynt argyfyngus y Pasg – Yr Wythnos Fawr]
Brian Radcliffe

Y dieithryn anadnabyddus [Bywyd a achubwyd yn Hillsborough]
Brian Radcliffe

Y Duw ynom ni [Y posibilrwydd o Dduw yn byw gyda ni ac ynom ni]
Brian Radcliffe

Y Dydd Hwyaf [Pwy sy'n gwybod ble mae'r amser yn mynd?]
Brian Radcliffe

Y Dyn Pedwar - Munud [Bywyd Roger Bannister]

Y Ffactor X [Meddwl am gariad, a chydnabod mai’r ‘rhywbeth anniffinadwy’ hwnnw yw cariad a charu, rhywbeth y gallwn ni i gyd ei wneud]
Janice Ross

Y Ffilm 'The King's Speech' [Ystyried y cyflwr atal dweud, gan gyfeirio at y Brenin Siôr VI, a’r ffilm The King’s Speech.]
Tim and Vicky Scott

Y ffilm The Matrixverse [Archwilio’r syniad y gallai pob un ohonom fod yn byw mewn bydysawd rhithwir, ac annog meddwl chwilfrydig.]
Gordon Lamont

Y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd [Meddwl am y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd]
Helen Bryant

Y Foment ‘John Terry’ Honno! [Galluogi’r disgyblion i ddeall bod y ffydd Gristnogol yn cynnig y posibilrwydd o gael ail gyfle.]
Paul Hess

Y Freuddwdd [Myfyriwch ar araith enwog Martin Luther King, ar Awst 28, 1963.]
James Lamont

Y Garawys – Beth sy’n wirioneddol bwysig?
Us (formerly USPG)

Y Garawys: Dydd Mawrth Ynyd [Egluro hanes a phwrpas Dydd Mawrth Ynyd, gan ei roi yn ei gyd-destun o fewn y calendr Cristnogol. Ystyried tarddiad a symbolaeth rhai o’r traddodiadau cysylltiedig, ac ystyried pwrpas y Garawys ac ymprydio, yn gyffredinol.]
Jude Scrutton

Y Gemau Olympaidd [Cyflwyno’r gwerthoedd Olympaidd.]
Jude Scrutton

Y Gorau A'r Gwaethaf [Meddwl am sefyllfaoedd, a’r pethau gorau a’r pethau gwaethaf ynddyn nhw.]
Helen Bryant

Y Goron Goch a’r Goron Wen [Maximilian Kolbe, Sant Auschwitz]
Brian Radcliffe

Y Grawys [Myfyrio ar yr arfer o ymatal rhag gwneud rhywbeth neilltuol yn ystod y Grawys.]
Janice Ross

Y Grawys: Profiadau Yn Yr Anialwch [Gwasanaeth ar gyfer Dydd Mercher Lludw]
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Y Groes Goch [Archwilio tarddiad Pwyllgor Rhyngwladol y Groes Goch.]
Brian Radcliffe

Y Grwp 'Occupy London' [Pam protestio? ]
Claire Rose

Y Gwrthdaro Rhwng yr Israeliaidd a’r Arabiaid [Archwilio’r sefyllfa yn y Dwyrain Canol a gweld sut y gallai ein hymddygiad ni fod yn adlewyrchu’r un math o anghydfod.]
James Lamont

Y Magna Carta
by Gordon Lamont

Y Nadolig [Ystyried y ffaith nad yw’r Nadolig o reidrwydd yn gyfnod hapus i bawb, ond bod genedigaeth Iesu yn rhoi gobaith i Gristnogion ac i bobl eraill.]
Helen Bryant

Y Neges [Ystyried pwysigrwydd dal ati , a gwerth cyfathrebu.]
Stuart Yeates

Y Pasg [Archwilio’r syniad o farw ac atgyfodi, trwy gymharu hanes y Pasg â’r stori yn y ffilm Star Wars.]
Ronni Lamont

Y Pasg [Bywyd newydd a gobaith ar Ynysoedd y Pilipinas]
Us (formerly USPG)

Y Pasg Iddewig [Deall beth yw’r cysylltiad rhwng y Pasg Iddewig a rhyddid.]
Helen Levesley

Y Pasg Iddewig [Deall y cysylltiad rhwng y Pasg Iddewig a rhyddid.]
Helen Bryant

Y Pasg Iddewig [Archwilio’r cysylltiad rhwng y Pasg Iddewig a rhyddid]
Helen Levesley

Y Pasg Yn Eich Ardal Chi [Digwyddiad pwysig sy’n cyffwrdd ein bywydau yma, nawr ]
Brian Radcliffe

Y Pentecost [Helpu’r myfyrwyr i ddeall ystyr gwyl Gristnogol y Pentecost.]
Tim and Vicky Scott

Y peth go iawn 'The Real McCoy' [Grym y Pentecost]
Janice Ross

Y Safle We er Helpu’r Newynog [Archwilio ffordd syml y gallwn ni i gyd gyfrannu at roi bwyd i’r rhai sy’n newynog.]
James Lamont

Y Swffragetiaid a Gweithredu Uniongyrchol [Ystyried y gweithredu uniongyrchol a wnaeth y swffragetiaid yn ystod eu hymgyrch.]
Gordon Lamont

Y We Yn Ugain Oed [Ystyried y gwahaniaeth y mae’r We Fyd Eang wedi ei wneud yn ein bywydau.]
James Lamont

Ydi'r label yn ffitio? [Dosbarthu a chategoreiddio ]
Brian Radcliffe

Ydych chi bob amser â rheolaeth? [Ystyried rhai o’r negeseuon yn y llyfr cyntaf yn y drioleg The Hunger Games.]
Helen Bryant

Ydych chi wedi bod ar goll? [Pa ffordd awn ni?]
Vicky Scott (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Ydyn ni'n rhydd, mewn gwirionedd, byth? [Ystyried a yw’r hyn a wnawn yn rhydd o ganlyniadau ai peidio, byth.]
Helen Bryant

Ydyn ni’n awdurdodus? [Ystyried cydraddoldeb, wrth i ni gael ein hysbrydoli gan Ddiwrnod Rhyngwladol]
Claire Law

Ymddiriedaeth [Archwilio’r cysyniad o ymddiried yn rhywun.]
Helen Bryant

Ymdrin O Ddifrif A Materion Amgylcheddol [Archwilio ymagwedd y mudiad Greenpeace tuag at faterion amgylcheddol, er mwyn annog y myfyrwyr i ofalu am yr amgylchedd.]
Brian Radcliffe

Ymennydd Popcorn [Annog y myfyrwyr i weld yr haf fel cyfle i ddiffodd teclynnau technolegol a mwynhau bywyd ar gyflymdra arafach.]
Janice Ross

Ymgiprys Am Y Gwpan [Annog y myfyrwyr i ystyried beth sy’n bwysig yn eu golwg nhw, waeth beth fydd penderfyniadau’r rhai o’u cwmpas.]
Brian Radcliffe

Yn barod am y prif ddigwyddiad [Beth mae’r Garawys yn ei olygu i Gristnogion (Dydd Mawrth Ynyd)]
Brian Radcliffe

Yn groes i’r tebygolrwydd [Ystyried hanes bywyd y Santes Siân d’Arc (St Joan of Arc), y mae ei dydd gwyl yn digwydd ar 30 Mai]
Brian Radcliffe (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011)

Yn hyn gyda’n gilydd [Fe allwn ni i gyd wneud gwahaniaeth i’r byd]
Helen Redfern (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2008)

Yn ôl ac ymlaen [Fe fydd edrych yn ôl ac ymlaen yn ein helpu yn ein bywyd ]
Helen Levesley (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2009)

Yn Ol I'r Dyfodol [Helpu myfyrwyr i ystyried dyddiadau pwysig yn y flwyddyn sydd i ddod, a meddwl am beth sydd gan y dyfodol mewn stôr i ni.]
Tim Scott

Yn Rhy Fach I Ni Ei Weld [Deall rhai o ryfeddodau byd cwantwm, a meddwl am bethau pwysig y byddwn yn eu hanwybyddu weithiau.]
Gordon Lamont

Yn rhydd i ddewis [Pwy yw eich Ffolant? (Diwrnod Sant Ffolant, 14 Chwefror)]

Ynfyd fel Sgwarnog Fawrth [Ymddwyn yn ddigymell ac yn llawn dychymyg]
Brian Radcliffe

Ynghylch Democratiaeth [Archwilio cysyniad democratiaeth, ac annog y myfyrwyr hynaf i ymarfer eu hawl ddemocrataidd i bleidleisio.]
James Lamont

Yom Kippur [Archwilio’r cysyniad cymod yng nghyd-destun Yom Kippur]
Helen Bryant

Yr Aberth Posib [Yn ystod cyfnod y Garawys, caiff myfyrwyr eu hannog i ystyried sut y byddai’n bosib iddyn nhw helpu i newid bywyd plant mewn dinas yn India. Fe fydden nhw’n gallu gwneud hynny trwy ymprydio am 24 awr.]
Brian Radcliffe

Yr Adfent [Archwilio ystyr tymor yr Adfent.]
Dan Rogers

Yr aer yn Delhi [Annog pawb i ystyried eu cyfraniad eu hunain i lygredd byd-eang.]
James Lamont

Yr anghenfil cariadus [Archwilio themâu Dydd Sant Ffolant.]
Helen Bryant

Yr Atgyfodiad [Archwilio’r gwahanol ddamcaniaethau am atgyfodiad Iesu.]
Helen Bryant

Yr Atgyfodiad [Beth yn union ddigwyddodd?]
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011)

Yr Atgyfodiad A Mwy [Helpu’r myfyrwyr i weld pa mor rhyfeddol oedd atgyfodiad Iesu Grist, mewn gwirionedd, a gweld sut y gwnaeth y bobl a ddaeth i wybod am hynny gyntaf ddweud yr hanes wrth bobl eraill, a beth oedd yr ymateb.]
The Revd John Challis

Yr Athro Syr Alec Jeffreys ac adnabod olion DNA [Dangos y gwahaniaeth y gall un person ei wneud.]
James Lamont

Yr Elusen 'Crisis' Ar Adeg Y Nadolig
James Lamont (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Yr Haf Gyda George Gershwin [Dathlu gallu creadigol y cyfansoddwr Americanaidd, George Gershwin.]
Tim and Vicky Scott

Yr Hajj [Myfyrio ar arwyddocâd y bererindod flynyddol hon i Fwslimiaid.]
James Lamont

Yr Olwynion ar y bws: Rosa Parks [Annog myfyrwyr i ystyried eu rôl mewn gweithredu cymdeithasol.]
Brian Radcliffe

Yr Olygfa O'r Top [Gweld bywyd o bersbectif gwahanol ]
Brian Radcliffe

Yr wyl Hindwaidd Holi [Mae’r wyl Hindwaidd Holi]
Helen Bryant (addaswyd, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010)

Yr Ymchwil Am Wybodaeth [Helpu myfyrwyr i ystyried y gwahaniaeth rhwng gwybodaeth, gwirionedd a doethineb, wrth i Wikipedia ddathlu ei 10fed pen-blwydd.]
Tim and Vicky Scott

Ystyr Bywyd
Helen Bryant

Ystyr y gair Ohana [‘Ohana yw teulu. Mae teulu yn golygu nad oes neb yn cael ei adael ar ôl neu’n cael ei anghofio’]
Rachael Crisp